5.2.1 Jaká je spolupráce vládních a nevládních organizací v regionu, které se zabývají podporou zdraví, se samosprávou?

Spolupráce MČ Praha 10 v oblasti dané problematiky je na dobré úrovni. Městská část Praha 10 spolupracuje s poskytovateli zdravotní péče a několika úrovních.

 • podporuje organizace v rámci grantového řízení, zejména v oblasti Oblast sociálních a návazných, zdravotních a adiktologických služeb. Například v roce 2019 bylo podáno 120 žádostí, hodnoceno 114 žádostí s celkovou požadovanou částkou 16.739.217,- Kč a poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu MČ Praha 10 u 111 žádostí s celkovou navrženou částkou 9.098.000,- Kč. V roce 2020 bylo podáno 116 žádostí, hodnoceno 106 žádostí s celkovou požadovanou částkou 15 851 036 Kč a poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu MČ Praha 10 u 102 žádostí s celkovou navrženou částkou 8.972.000,- Kč.

 • je navázána velmi dobrá spolupráce Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady, státní příspěvková organizace, které MČ poskytla významnou finanční podporu, tzv. individuální dotace na rozvoj paliativního týmu v nemocnici I. interní kliniky:

  • 2017 – náklady spojené s pracovní pozicí paliativní zdravotní sestra Schváleno na základě usnesení ZMČ č. 17/20/2017 ze dne 11. 9. 2017 (500.000 Kč)
  • 2018 – náklady spojené s pracovní pozicí paliativní lékař Schváleno na základě usnesení ZMČ č. 22/4/2018 ze dne 25. 7. 2018 (950.000 Kč)
  • 2018 – náklady spojené s činností supervizora. Schváleno na základě usnesení RMČ č. 724 ze dne 12. 9. 2018 (30.000 Kč)
 • v rámci dotačního programu Paliativní péče je navázána úzká spolupráce s poskytovateli mobilní a lůžkové hospicové péče zajišťující služby pro občany městské části Praha 10, a to zejména s Cesta domů, z. ú.; Hospic Štrasburk o. p. s.; Soft palm z. s.,; Tři, z. ú. atd.

 • Městská část Praha 10 realizovala ve spolupráci s Centrem paliativní péče, z. ú., konferenci „Spolupráce v paliativní péči“ a to na základě objednávky č. OSO/0827/2018. Konference proběhla dne 19. 9. 2018 a zúčastnilo se jí 118 z 51 organizací – z 16 lékařů, 23 zdravotních sester, 24 sociálních pracovníků, 9 ředitelů organizací a dále koordinátoři služeb, nemocniční kaplan, psychologové, zástupce MZ a několik studentů. Konference byla realizována jako součást komplexního rozvoje paliativní péče v Praze 10. Jejím cílem bylo:

  • umožnit poskytovatelům relevantních zdravotních a sociálních služeb vzájemné seznámení a porozumění možnostem spolupráce,
  • představit strategii rozvoje paliativní péče v Praze 10,
  • zlepšit možnost dostupnost paliativní péče pro občany Prahy 10, díky propojení služeb, a navázání kontaktů a prohloubení spolupráce s organizacemi. Celá konference se setkala s pozitivním ohlasem naprosté většiny účastníků. Vnímáme, že konference přispěla k navázání neformálních vztahů mezi účastníky a vedla ke sdílení jejích zkušeností v paliativní péči, což bylo z jedním z hlavních cílů.
 • MČ Praha 10 dále úzce spolupracuje svými příspěvkovými organizacemi, v oblasti poskytování zdravotních služeb, a to Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. a Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. spolupráce zejména spočívá ve financování provozu těchto organizací, metodickou podporou a prezentováním jejich služeb. LDN je významným poskytovatelem dlouhodobé následné péče, disponuje kapacitou 74 lůžek (42 nadstandardních a 32 standardních). LDN se podílí na osvětové činnosti a propaguje své služby v rámci akcí MČ Praha 10, např. Veletrh sociálních a návazných služeb. V objektu se nachází velká multifunkční místnost, tak na rozloze 95 m2 nabízí možnosti konání přednášek či školení.
  CSOP je významným poskytovatelem sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10, v rámci tohoto širokého spektra služeb, zajišťuje mj. službu domácí zdravotní péče. CSOP má za tímto účelem uzavřené smlouvy s několika zdravotními pojišťovnami.

 • MČ spolupracuje s poskytovateli ambulantní a praktické péče. Praktickým lékařům je pravidelně do jejich ordinací distribuován Katalog sociálních a návazných služeb poskytovaným občanům MČ, lékaři jsou pravidelně zváni na osvětové akce pořádané městskou částí Praha 10. Každoročně taktéž plošně oslovujeme lékaře s informacemi o činnosti odboru sociálního a výzvou ke spolupráci v zájmu jejich pacientů. Rada městské části Praha 10 ve svém Programovém prohlášení na volební období 2018 – 2022 závazek „Budeme podporovat praktické lékaře a specialisty, aby poskytovali služby v co největší šíři a kvalitě ve všech částech Prahy 10.“

 • MČ Praha 10 dále úzce spolupracuje s ambulantními specialisty a praktickými lékaři v rámci objektu Polikliniky Malešice, jehož je MČ Praha 10 vlastníkem. V současné době dochází k významné rekonstrukci objektu, jejímž výsledkem bude moderní lékařské pracoviště.

 • MČ Praha 10 spolupracuje provozovatelem zdravotnických služeb, Vršovická zdravotní, a. s. která zajišťuje specializované ambulantní pracoviště (chirurgie, ortopedie, kardiologie, interna, rehabilitační zařízení) a lůžkové oddělení následné rehabilitační péče.

 • spolupráce s Českým červeným křížem – MČ pravidelně 2x ročně pořádá ve spolupráci s touto organizací slavnostní odpoledne věnované bezpříspěvkovým dárcům krve. V průběhu akce jsou předávány medaile za bezplatné odběry a upomínkové předměty. Slavnostního předávání ocenění bezpříspěvkovým dárcům krve se vždy účastní zástupci vedení MČ Praha 10 a zástupci ČČK.

 • MČ Praha 10 řeší spolupráci organizací ve svém strategickém dokumentu “Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030”. Do expertních pracovních skupin, které se podíleli na formulaci strategických cílů a opatření byly zapojeny organizace jak neziskového, tak soukromého sektoru.

 • V MČ Praha 10 vznikne Pacientský hub, otevřený prostor pro vzdělávání a diskusi pro širokou veřejnost. Vznikne ve zrekonstruované budově ve Vršovicích a stane se místem pro vzdělávání v oboru zdravotnictví, předávání know-how, sdílení zkušeností, pracovní zázemí pro pacienty a pacientské organizace. Na programu budou také diskuse s lékaři a zástupci státní správy, setkávání pacientů a mediků a tématicky zaměřené semináře, konference a osvětové akce.

 • V oblasti prevence se MČ Praha 10 věnuje zejména prevencím vzniku rakoviny. V říjnu 2019 se podíleli se společností Tesco na osvětové kampani “Měsíc v růžové” týkající se prevence vzniku rakoviny prsu. Součástí této kampaně bylo i uspořádání edukační besedy vč. ukázky samovyšetřovacích technik pro úřednice (i úředníky) Úřadu MČ Praha 10, a to společně se sdružením Mamma HELP, z.s., toto sdružení však k 1. 7. 2020 ukončilo svou činnost.
 • V květnu 2020 se pak starostka MČ Praha 10 zapojila do kampaně Nadace Hippokrates a Onkounie v rámci Světového dne boje s rakovinou vaječníků.
 • Co se týče prevence v koncepčnější rovině, vstoupila MČ Praha 10 do komunikace s místní Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady o společných zdravotně-preventivních programech (stany v ulicích na měření tuku, cukru v krvi, krevního tlaku, kontrola mateřských znamének atd.) Bohužel tuto spolupráci plánovanou na květen 2020 významně narušila pandemie koronaviru. I přesto zájem obou stran ale nadále trvá, a jakmile to situace umožní, chystáme se “stanové” kampaně vč. dalšího partnera – společnosti Tesco – spustit v jednotlivých čtvrtích MČ Praha 10.
 • Zároveň ale MČ Praha 10 pravidelně každoročně pořádá Dny integrovaného záchranného systému na školním hřišti ZŠ Brigádníků a také zdravotní Kurzy první pomoci pro své občany.

  V rámci dotačních programů MČ Praha 10 poskytuje finanční prostředky např. z oblasti podpory: sociální a zdravotní. Organizace podpořené v rámci tohoto dotačního titulu se věnují zdravotní a sociální problematice a naplňování zdraví je nedílnou součástí. V roce 2021 byly podpořeny např. Do práce s hendikepem, Končím s nemocí, Centrum Amelie Praha, Tichá linka, Bezplatná poradna pro onkologické pacientky, jejich rodinné příslušníky a přátele, Podpora rodin s dětmi se zdravotním znevýhodněním a řada dalších.

  Spolupráce probíhá tak, že poskytovatelé služeb poskytují informace o realizací osvětových akcí, jejichž termíny MČ uveřejňuje na svém webovém sociálním a zdravotním portálu. Organizace se pravidelně účastní v rámci komunitního plánování sociálních a návazných služeb jednání pracovních skupin. Účastní se řady akcí, které MČ pořádá (např. Veletrh zdraví, osvětové akce).

  Některé organizace zajišťují akce samostatně, avšak v rámci dobré spolupráce poskytují MČ Praha 10 informace o jejich realizaci, např. Pacientský hub Jóga v parku pro veřejnost.

  Český červený kříž např. realizuje nejrůznější přednášky, osvětové kurzy první pomoci apod.

 • Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10