4.5.2 Vyhodnocuje městská část zatížení životního prostředí dopravou?

Navodná otázka 4.5.2

Městská část Praha 10 nevyhodnocuje zatížení životního prostředí dopravou.
Tato problematika je řešena na úrovni hl. města Prahy. Liniové dopravní stavby jsou největším zdrojem znečištění i hluku na území městské části a tato problematika je hlavním městem dlouhodobě vyhodnocována.

Kvalita ovzduší

Emise sledovaných škodlivin z dopravy zahrnují emise měřené na křižovatkách, dále se jedná o zdroje liniové, speciální a tunely. Pod speciální zdroje se řadí čerpací stanice, parkoviště a garáže.

Aktuální imisní mapu Prahy lze interaktivně procházet. Praha na svém portálu sleduje:

 • všeobecný roční index kvality ovzduší,
 • modelová pole koncentrací suspendovaných částic:

  • PM10 průměrné roční koncentrace,
  • PM10 maximální 24-hodinové koncentrace,
  • PM10 36. nejvyšší hodnoty 24-hodinových koncentrací,
  • PM2,5 průměrné roční koncentrace,
 • modelová pole koncentrací oxidu siřičitého:

  • SO2 průměrné roční koncentrace,
  • SO2 maximální hodinové koncentrace,
  • SO2 4. nejvyšší hodnoty 24-hodinových koncentrací,
  • SO2 25. nejvyšší hodnoty hodinových koncentrací,
 • modelová pole koncentrací oxidu dusičitého:

  • NO2 průměrné roční koncentrace,
  • NO2 maximální hodinové koncentrace,
  • NO2 19. nejvyšší hodnoty hodinových koncentrací,
 • modelové pole koncentrací oxidů dusíku:

  • NOx průměrné roční koncentrace,
 • modelové pole koncentrací oxidu uhelnatého:

  • CO průměrné roční koncentrace,
  • CO maximální 8-hodinové koncentrace,
 • modelové pole koncentrací benzenu:

  • Benzen průměrné roční koncentrace,
 • modelové pole koncentrací bezo[a]pyrenu:

  • B[a]P průměrné roční koncentrace,
 • modelové pole koncentrací troposférického ozónu:
  • O3 průměrné roční koncentrace,
  • O3 26. nejvyšší hodnoty 8-hodinových koncentrací,
  • O3 maximální 8-hodinové koncentrace.

Aktuální mapu Emisí z dopravy lze též interaktivně procházet na webových stránkách Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Mapa sleduje:

 • emise oxidů dusíku z dopravy:

  • Křižovatky NOx,
  • Speciální zdroje NOx,
  • Liniové zdroje NOx,
 • Emise oxidu uhelnatého z dopravy:

  • Křižovatky CO,
  • Speciální zdroje CO,
  • Liniové zdroje CO,
 • Emise PM10 z dopravy:
  • Křižovatky PM10,
  • Speciální zdroje PM10,
  • Liniové zdroje PM10.
Hluk

Praha bývá v působení hluku na obyvatele hodnocena jako nejvíce postižená oblast České republiky. Aktuální mapu Prahy lze nalézt na stránkách Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Dle strageciké hlukové mapy je zatížení výrazně nejvyšší kolem Jižní spojky a dalších páteřních komunikací MČ Praha 10. Jediná tichá oblast na MČ Praha 10 je oblast přírodního parku Trojmezí.

Strategická hluková mapa 2017: