4.5.1 Existuje plán dopravy a byl podroben vyhodnocení vlivů na životní prostředí?

Koncepce dopravy v hl. městě Praze je zakotvena ve strategickém dokumentu „Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“ a v několika dílčích dokumentech, které se týkají spravovaného území MČ Praha 10.

Plán udržitelné mobility Prahy a okolí

„Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“ je doposud posledním a nejaktuálnějším strategickým dokumentem v oblasti dopravy, který byl schválen v roce 2019. Navrhuje opatření, která vytváří rámec pro budoucí povolení záměrů (investic) podle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a byl podroben vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Veřejné projednání v rámci procesu SEA se uskutečnilo v prosinci 2018.

Celkově je možné konstatovat, že „Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“ nevykazuje závažné vlivy na životní prostředí či veřejné zdraví a Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle ustanovení § 21 písm. d) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí vydalo dne 25. 3. 2019 k návrhu souhlasné stanovisko obsahující 33 podmínek.

MČ Praha 10 má dále zpracováno několik dílčích dokumentů týkajících se dopravního řešení ve spravovaném území:

Generel cyklistických cest – aktualizace 2014

Hlavním cílem cyklistického generelu je stanovení základních principů a systému pro řešení cyklistické dopravy a rekreace na území MČ Praha 10.

Systém cyklotras na území Prahy 10 byl rozdělen na čtyři základní typy:

páteřní trasy vycházející ze „Systému celoměstských cyklotras“, hlavní trasy vycházející ze „Systému celoměstských cyklotras“, páteřní trasy doporučené MČ Praha 10 k doplnění do „Systému celoměstských cyklotras“, trasy doporučené MČ Praha 10 jako doplňující k síti hlavních cyklotras vycházejících ze „Systému celoměstských cyklotras“.

Dokument slouží jako návrh směřování a způsobu rozvoje cyklistické dopravy a rekreace, podklad pro zadávání, koordinaci a řešení podrobné projektové dokumentace konkrétních záměrů a stanovuje vizi rozvoje cyklistické dopravy a rekreace na území městské části.

Chodníkový program

V rámci rozvoje veřejných prostranství městská část financuje již několik let „Chodníkový program“. Za dobu jeho fungování proběhla obnova chodníků ve více jak 60 ulicích nebo jejich částech. Účelem oprav není zdaleka jen prostá výměna starého nevyhovujícího povrchu za nový. Cílem je též zvýšení bezpečnosti provozu především jeho pěších účastníků. MČ Praha 10 průběžně navrhuje opravy chodníků na TSK, a.s., kde jsou dané podněty vyhodnoceny komisí a případně zařazeny k realizaci. V roce 2019 obdržela MČ Praha 10 celkem 61 podnětů k opravám chodníků – sběr podnětů ke Strategii pro Desítku (z toho je již 13 chodníků opraveno, 6 bylo vyřazeno z důvodu nekonkrétnosti, ostatní jsou v řešení).  

Analýza dopravy

Analýza podrobně mapuje stávající situaci s parkováním a odstavováním vozidel na jejím území. Součástí analýzy je pasportizace parkovacích kapacit na území, doplněná o demografická data, rozsáhlé dopravní průzkumy a další aspekty tématu řešení parkování. Dokumenty z oblasti dopravy zpracované MČ Praha 10 jsou ke stažení na stránkách městské části.