4.5.3 Jaká je časová představa o řešení dopravních problémů např. v revizi akčního plánu nebo strategie?

Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030” tuto problematiku řeší v oblasti 4 DOPRAVA A MOBILITA: PRAHA 10 DOSTUPNÁ, v oblasti 9 SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ: PRAHA 10 PŘÁTELSKÁ.

S ohledem na schválení strategického plánu v roce 2020, jsou jednotlivé akční plány sestavovány až od roku 2021. Do té doby sloužily jako plánovací dokument pro jednotlivé odbory tzv. Cíle odborů, které jsou každoročně sestavovány. V rámci metodiky a realizace systému kvality ISO 9001 jsou cíle kontrolovány a vyhodnocovány ve „Zprávě z přezkoumání systému managementu kvality Úřadu MČ Praha 10“ za konkrétní rok.

Největším úspěchem za předchozí dva roky bylo naplánování, projednání a následná realizace tzv. Zón placeného stání, které byly zavadeny v průběhu roku 2020 (Vinohrady, Vršovice, Strašnice, Malešice). V létě pak došlo i na zbývající čtvrti MČ Praha 10 – Záběhlice (vč. Zahradního Města), Bohdalec.

Zároveň se zahájilo vytipovávání míst pro zřízení parkovacích domů (ul. Jahodová za supermarketem Albert na Zahradním Městě a lokality u supermarketu Billa ve Strašnicích).

Tím byly naplněny hlavní cíle dopravního odboru, které si stanovil pro rok 2019:

 • projednání „Analýzy dopravy v klidu na celém území městské části Praha 10“ a celkově problematiky možnosti zavádění zón placeného stání,

 • vytipování vhodných lokalit na rozšíření parkovacích kapacit a příprava realizace vlastního vybudování parkovacích možností (parkoviště, parkovací domy, podzemní garáže aj.),

 • aktivní informování občanů o dopravních opatřeních přes informační kanály městské části, komunikace přes portál „Chodci sobě“,
 • ve spolupráci s Technickou správou komunikací budeme usilovat o rychlejší a systémové opravy silničních a chodníkových povrchů,

 • v případě potřeby pořídit dopravní studie a následně stanovit místní úpravu provozu za účelem zvýšení bezpečnosti provozu,

 • postupně regulovat možnosti nelegálního parkování (v křižovatkách, před přechody, na chodnících) pomocí systematických a fyzických opatření (změny dopravního režimu, fyzické oddělování prostoru pro pěší na stávajících komunikacích i v rámci jejich rekonstrukcí).

Pro rok 2020 si dopravní odbor stanovil za proritu: aktivně informovat občany o dopravních opatřeních přes informační kanály městské části a komunikaci přes portál „Chodci sobě“.

Dopravní priority RMČ Praha 10 jsou rozpracovány na celé volební období. Byly vytvořeny předběžné projektové listy a aktuálně je plánován časový harmonogram jednotlivých projektů s ohledem na dostupnost zdrojů (lidské zdroje, finanční prostředky). Jedná se o tyto projekty:

 • parking SINOBO (fotbalový stadion Slavia),
 • okamžité elektronické nahlašování autovraků v ulicích,
 • systémové a rychlé opravy silničních a chodníkových povrchů,
 • využití prvků smart cities v dopravě,
 • transparentní rozvoj car / bike sharingu,
 • transparentní rozvoj elektromobility,
 • zóny placeného stání,
 • navýšení parkovacích kapacit.