2.2.3 Došlo za hodnocené období na území městské části ke snížení podílu ploch přírodního nebo přírodě blízkého charakteru vůči zastavěným a ostatním plochám nepřírodního charakteru (stavby, komunikace, zpevněné plochy apod.)?

K dispozici jsou data využití krajinného pokryvu od IPR za roky 2016 a 2020. Při hodnocení přírodních a přírodě blízkých využití (louky, zeleň, zahrady, les) vůči silně antropogenně přeměněným povrchům (zástavba, komunikace, rekreace, ostatní, železnice), zůstává v obou časových horizontech podíl podobný s mírně klesající tendencí rozlohy přírodních povrchů, ty tvořily 37,9 % v roce 2016 a v roce 2020 37,7 % území Prahy 10. Antropogenní povrchy pak tvořily 58,3 % v prvním sledovaném časovém horizontu a 58,4 % v druhém. Do výše provedeného dělení nebyly zahrnuté využití krajiny reprezentující hospodářské půdy a vodní plochy, ty se v podstatě za dané období co do rozlohy nezměnily. Ze všech kategorií nejcitelnější změnu prodělala zástavba, která narostla z 18,3 % na 19,7 % území MČ Prahy 10.

Dochází k výstavbě bytových domů, kterých je na celém území Prahy nedostatek. Výstavba je realizovaná dle platného územního plánu na pozemcích určených pro výstavbu. Tato problematika úbytku přírodních ploch z důvodu výstavby je celorepublikovým problémem. Každý stavební projekt v místě výstavby řeší úpravy zeleně.

MČ Praha 10 schválila v březnu 2020 na ZMČ “Metodiku spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích“, která upravuje podmínky nové výstavby v MČ Praha 10.