2.1.7 K jaké změně došlo ve snížení objemu znečišťujících látek, vypouštěných do povrchových vod ve sledovaném období? Pokud nejsou známy / dostupné hodnoty vypouštěného znečištění, uvést opatření mající vliv na objem vypouštěného znečištění, ke kterým ve sledovaném období v městské části došlo.

MČ Praha 10 nemá k dispozici data za oblast svého spravovaného území. Tato problematika je řešena na úrovni hl. města Prahy. Praha má k dispozici údaje o kvalitě vod v jednotlivých tocích na území Prahy, z nichž jeden – Botič – prochází územím městské části. Do konce r. 2017 bylo na Botiči objeveno celkem 125 zdrojů znečištění a náprava byla zjednána ve 113 případech.

Odborný odhad PVK z hlediska podílu znečištění Prahy 10 na celkovém znečištění v Praze je následující:

Znečištění vypouštěné ve formě vyčištěných splaškových vod lze odhadnout na základě podílu počtu připojených obyvatel MČ na celkovém podílu připojených obyvatel, který činí 9,3%. Na MČ tedy připadá z množství znečištění vypuštěného z ÚČOV v jednotlivých ukazatelích toto množství a z toho je patrná klesající tendence vypouštěného znečištění a vyšší efektivita odstraňování znečištění kromě hodnot fosforu (viz tabulka).

201720182019
BSK5(t/rok)645734
CHSKCr(t/rok)358327268
NL(t/rok)958265
N-NH4(t/rok)978222
Ncelk(t/rok)225200110
Pcelk(t/rok)788

Jednotlivé ukazatele jsou z odpadních vod čištěním odstraňovány s touto účinností:

201720182019
BSK597,7%98,0%99,0%
CHSKCr95,0%95,8%97,1%
NL97,5%98,0%98,6%
N-NH473,3%77,4%94,3%
Ncelk66,3%70,2%83,7%
Pcelk91,2%90,6%90,9%

Pro dokreslení situace uvádíme i další údaje za širší území:

Jakost vody v tocích hl. m. Prahy (zdroj: OCP MHMP)