2.2.2 Vyskytují se na území městské části zvláště chráněná území (ZCHÚ) nebo území soustavy Natura 2000? Spolupracuje městská část na péči o ZCHÚ nebo území Natura 2000 (např. formou grantů pro aktivity nevládních organizací i jednotlivců apod.)?

Agendu ochrany přírody v zvláště chráněných územích (ZCHÚ) podle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zajišťuje Odbor ochrany přírody Magistrátu hl. m. Prahy, oddělení péče o zeleň.

Zvlášť chráněná území v MČ Praha 10
  • Meandry Botiče

Rozloha: 6,7 ha
Katastrální území: Hostivař, Záběhlice
Kategorie: přírodní památka
Ochranné pásmo: ochranné pásmo vyhlášené
Zřizovací předpis: vyhláška č. 5/1968 Sb. NVP

Charakteristika území:
Přírodní památku tvoří zbytky údolní nivy potoka Botiče, který zde vytváří až dva metry hluboké meandrující koryto lemované starými olšemi. Meandrující tok je zaříznut do vlastních nivních náplavů hlín a písčitých hlín. Štěrkopísky vystupují na povrch pouze v oblasti těsně pod přehradou. Jejich podloží pak tvoří převážně břidličná souvrství ordovického stupně Beroun. Díky dlouhodobému působení člověka je potoční niva místy zavezena i historickými navážkami.

Péče o území:
V rámci péče o území jsou zde odstraňovány nepůvodní a invazní druhy rostlin (např. trnovník akát a křídlatka) a ošetřovány nebezpečné stromy. Díky revitalizacím je obnovována potoční niva a jsou budovány nové tůně. Je zpracován podrobný plán péče.

  • Přírodní park Hostivař – Záběhlice

Rozloha: 423,10 ha
Rok vyhlášení: 1990
Městské části: MČ Praha 10, MČ Praha 11, MČ Praha 15, MČ Praha-Petrovice

Charakteristika území:
Navazuje na přírodní park Botič-Milíčov. Jeho jádrem je ZCHÚ Meandry Botiče s jeho břehovými porosty.

Péče o území:
Péče o území je zakotveno ve zpracovaném plánu péče.

  • Za environmentálně významnou lze však považovat celou lokalitu Trojmezí, včetně území nespadajících do přírodního parku Hostivař – Záběhlice. Prostor vymezený zhruba na severu tokem Botiče, na východě areálem Toulcova dvora a ulicí Doupovská, na jihu Košíkovskými rybníky, na západě pak dolním tokem Chodoveckého potoka a zástavbou Chodovce (cca 250 ha). Převážně pole, ve střední části na svahu oddělujícím nivu Botiče od výše položené terasy sad (jabloně, slivoně, ořešáky aj.). Unikátně zachovaný fragment „venkovské krajiny“, obklopený ze všech stran sídlišti a dlouhodobě čelící tlaku na zastavění.

Území soustavy Natura 2000 se na území MČ Praha 10 nenacházejí.

Stávající nastavení dotačního řízení MČ Praha 10 umožňuje podat projekt týkající se dotčené problematiky, např. akce vedoucí k vhodné péči o dané území.

Magistrát hl. m. Prahy péči o tato území vykonává svědomitě. Každoročně se na jaře a na podzim na toku Botič (od Kozinova náměstí k mostku při ulici Perucká) realizuje povodňová prohlídka toku, za účasti orgánu ochrany přírody Úřadu MČ Praha 10, Oddělení bezpečnostního managementu z odboru kontroly a komunikace Úřadu MČ Praha 10, Lesů hl. m. Prahy, Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. O management vybraných lokalit pečují profesionální pracovníci (např. Lesy hl. m. Prahy), ale také dobrovolní ochranáři (např. ČSOP „Botič-Rokytka“).

MČ Praha 10 si nechal svůj první “Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030” posoudit procese SEA a NATURA 2000, viz příloha.