2.2.1 Pokud má městská část v platném územním plánu vymezen lokální územní systém ekologické stability krajiny (LÚSES), k jaké změně podílu (%) realizovaných nebo k realizaci připravených ÚSES k navrhovaným ÚSES došlo? Pozn. pokud jsou k dispozici údaje o připravovaných či navrhovaných ÚSES, doplňte informace o rozsahu těchto záměrů (popis i kvantitativní údaj).

Městské části nefungují jako samostatné obce. Možnosti výrazněji ovlivnit funkčnost lokálních biocenter (LBC) a lokálních biokoridorů (LBK) jsou malé. LBC i LBK se často nacházejí na pozemcích, které nebyly svěřeny do péče městské části nebo se jedná o pozemky státu či soukromých osob.

Ani směny pozemků v rámci pozemkových úprav, kterými se ve většině případů řeší funkčnost a průchodnost územního systému ekologické stability (ÚSES) nejsou reálné, protože městské části obvykle pozemky na svém území nevlastní a v mnoha případech dokonce ani nespravují. V této oblasti jsou možnosti městské části omezené, jsou ale chystány revitalizace částí toku Botiče, které kombinují více prvků a jedním z nich je právě i podpora obnovení funkčnosti ÚSES.

Z obdržených dat od IPR za roky 2010, 2015 a aktuální data k 2. 4. 2019 je patrné, že v tomto období nedošlo k žádné změně (ani rozlohy, ani funkčnosti) ÚSES. Na území MČ Praha 10 je podíl ÚSES konstantně nízký (2,9 %, 54,3 ha z toho 24,2 ha jsou součástí LÚSES) proti celopražskému průměru (13,5 %). V nejbližší době nemá dojít ke změně rozlohy ÚSES na předmětném území.

Tabulka všech prvků ÚSES na území MČ Praha 10 s rozlohami.

KÓD PRVKUČÍSLO PRVKUTYPRozloha (ha)
I5383Interakční prvek – funkční1,73
I5345Interakční prvek – funkční8,27
I5382Interakční prvek – funkční12,40
I5345Interakční prvek – funkční4,84
L1125Lokální biocentrum – funkční4,96
L1124Lokální biocentrum – funkční3,72
I6384Interakční prvek – nefunkční2,86
L2128Lokální biocentrum – nefunkční0,47
L2126Lokální biocentrum – nefunkční1,37
L3267Lokální biokoridor – funkční1,05
L3267Lokální biokoridor – funkční9,09
L4404Lokální biokoridor – nefunkční0,59
L4404Lokální biokoridor – nefunkční1,36
L4404Lokální biokoridor – nefunkční1,40
L4404Lokální biokoridor – nefunkční0,01
L4267Lokální biokoridor – nefunkční0,14