10.3.4 Existuje energetická koncepce městské části? Má městská část energetického manažera?

Energetická koncepce MČ Praha 10 týkající se všech objektů ve vlastnictví MČ P 10 neexistuje, ale v současné době probíhají práce na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu v MČ Praha 10, a to v souladu s normou ČSN EN ISO 50001. Jedná se celkem o 37 objektů. MČ P 10 splnila podmínky programu EFEKT, aktivita 2D – Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu, v rámci něhož požádala o dotaci a tato dotace byla schválena.

Městská část v minulosti realizovala energetická opatření pouze na úrovni jednotlivých budov ve svém vlastnictví. “Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030” se této oblasti věnuje ve strategickém cíli 1.2 Městská část je dobrým hospodářem. Snaha je o vytvoření Energetické koncepce MČ Praha 10 a postupné snižování energetické náročnosti budov v majetku MČ Praha 10, kdy právě zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu v MČ Praha 10 je prvním krokem ke splnění plánu.

MČ Praha 10 průběžně uskutečňuje zateplení fasád, střech a výměnu otvorových prvků bytových domů, budov mateřských a základních škol a zajišťuje komplexní služby zahrnující modernizaci bytů a nebytových prostor. V parcích, na veřejných prostranstvích a v areálech základních škol obnovuje dětská a sportovní hřiště. MČ Praha 10 vybudovala a provozuje jedinečný areál volnočasových aktivit, areál Gutovka.

Téměř v každé budově mateřské a základní školy Prahy 10 a veřejných budovách bylo provedeno úplné, popř. částečné zateplení a výměna oken.

V období roku 2010–2015 byly podpořeny z Operačního programu Životní prostředí investiční projekty týkající se snížení energetické náročnosti budov 8 mateřských škol Prahy 10, dále byly vybudovány fotovoltaické a solární systémy, a to v jedné základní škole, ve čtyřech budovách mateřských škol a ve třech domech pečujících o seniory. Z programu Státního fondu životního prostředí ČR Zelená úsporám byly podpořeny projekty úspor energie v 19 bytových domech.

Z Operačního programu Životní prostředí byl v roce 2018 a 2019 rekonstruován a zateplen objekt kulturního domu na Zahradním Městě, v roce 2018 byla zahájena rekonstrukce pláště budovy Polikliniky Malešice.

Pozici energetického manažera městská část zřídila od září 2019. Nějakou dobu byla tato pozici z personálních důvodů neobsazená, kdy v mezidobí od května 2020 do 31. 12. 2020 byla pozice obsazena pracovníkem, který na vlastní žádost skončil. Nyní je vypsán inzerát na obsazení pozici.