10.3.1 Má město vypočítanou ekologickou stopu pro městský úřad, pro zařízení v majetku města, případně pro celé město?

Ekologická stopa a biokapacita města jsou komplexními ukazateli environmentální udržitelnosti města. Ekologická stopa města převádí zdroje (např. elektrický proud, zemní plyn, benzín, stavební materiál, potraviny, dřevo) spotřebované obyvateli a institucemi sídlícími ve městě na odpovídající bioproduktivní plochy. Porovnává je se zdroji, které má město k dispozici – s jeho biokapacitou.

MČ Praha 10 nemá vypočítanou ekologickou stopu pro celé území a ani pro jednotlivé objekty v majetku městské části.

Ekologická stopa hl. m. Prahy jako celku byla spočítána pouze jednou v roce 2010. Hodnota činila 5,08 gha na obyvatele. Ekologická stopa České republiky činila v roce 2005 5,47 gha/obyvatele.

Jedním z indikátorů “Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030” je zahájení sledování a vyhodnocování Ekologické stopy.