10.3.2 Lze najít v městské části tzv. příklady dobré praxe, které podporují udržitelný rozvoj?

Konkrétní projekty a aktivity na podporu udržitelného rozvoje:

 • kampaň MČ Praha 10 s názvem “Duben bez odpadu“,
 • zapojení MČ Praha 10 do kampaně MŽP „Dost bylo plastu“,
 • celkově snaha o snižování produkce odpadů na území Prahy 10, třídění odpadů v domech, kontejnery na bioodpad, kompostéry pro občany, další uvedeno zde https://verejneprostory.cz/ v záložce “Odpady a péče o VP”,
 • podpora zahradničení a vznik komunitních zahrad,
 • další podpora pěší chůze a cyklodopravy,
 • rozvoj solárních technologií na území MČ Praha 10 – lampy, lavičky, koše,
 • podpora elektromobility (nebo pohonu na CNG) – vozový park radnice a podpora rozšiřování nabíjecích míst,
 • realizace úprav pro zadržování vody v městských plochách zeleně a podpora podobných aktivit (vsakovací nádrže, retence),
 • realizace aktivit na podporu městské biodiverzity – výsev lučních porostů, omezení seče na vybraných plochách,
 • pokračování v úpravách objektů městské části z pohledu omezení jejich energetické náročnosti, v září 2019 zřízení pozice energetického manažera ÚMČ Praha 10,
 • pokračování výsadeb nových stromů, a to zejména snaha o rozšíření uličních stromořadí, přestože se většinou jedná o plochy ve správě hl. m. Prahy a jeho organizací,
 • rozšiřování drobných vodních prvků – pítka, mlhoviště aj. například v rámci participativního rozpočtu MČ Praha 10 “Moje stopa

Další dlouhodobě realizované činnosti:

 • stálá podpora rozvoje třídění odpadu na území MČ Praha 10. Aktivní přístup městské části při zajištění dostatečné dostupnosti prostor a míst pro oddělené odkládání odpadu, tedy vznik nových separačních stanovišť, navyšování kapacity stávajících sběrných nádob tam, kde je to potřeba a zabezpečování nádob i na další odpadové komodity, např. kovové obaly, rostlinné oleje či použitý textil. Je však nutné podotknout, že systém sběru a svozu komunálního odpadu na území města zajišťuje Magistrát hl. m. Prahy a jednotlivé městské části jsou v pozici žadatele o nové sběrné nádoby či úpravy stávajících separačních stanovišť,
 • podpora aktivit směřujících k předcházení vzniku odpadu, např. kompostování (domácí i komunitní) na území MČ Praha 10 nebo omezování vzniku plastových obalů na akcích a v budově úřadu, a obecně snižování množství produkovaných odpadů,
 • podpora projektů proti plýtvaní potravinami (např. již realizovaná osvětová akce dne 27. 4. 2019 s Potravinovou bankou),
 • realizace aktivit na podporu městské biodiverzity – instalace hmyzích hotelů,
 • podpora a realizace osvětových akcí pro obyvatele MČ Praha 10 (např. dne 27. 4. 2019 proběhl Den Země nebo dne 6. 4. 2019 úklidová akce Společně ukliďme Prahu 10) a ve školách městské části,
 • instalace solárních panelů na objekty a též jejich zateplování,
 • zpracování pasportu energetických úspor pro školy a školky a zpracování plánu rekonstrukcí s cílem snižování provozních nákladů budov.

“Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030” řeší udržitelný rozvoj MČ Praha 10 pro desetileté období, a to nejen v oblasti životního prostředí, ale klade důraz také např. na udržitelné financování veřejných služeb poskytované městskou částí.