1.7.3 Nabízí městská část investorům ochotným využít „brownfields“ pomoc s překonáním administrativních a majetkoprávních obtíží s tím spojených a odstraněním starých ekologických zátěží či zlepšení napojení na dopravní a technickou infrastrukturu?

MČ Praha 10 vede jednání s investory i ve snaze usnadnit využití brownfields na jejím území. S ohledem na lukrativní polohu městské části v rámci celého města a rozsah brownfields na jejím území, zejména VRÚ Bohdalec-Slatiny, je zájem investorů o vstup do území patrný i bez nabízené pomoci ze strany městské části.

MČ Praha 10 dopracovala urbanistickou studii na velké rozvojové území Bohdalec-Slatiny-brownfield Strašnice, mj. i ve spolupráci s vlastníky v daném území. Cílem bylo zkrátit dobu znemožňující rozvoj území, které je dlouhodobě ve stavební uzávěře, a připravit kvalitní podklad pro přípravu nového územního plánu SÚ hl. m. Prahy, tzv. Metropolitního plánu. Aktuálně MČ Praha 10 podala podnět na změnu ÚP SÚ HMP na základě studie BSBS. Tato skutečnost společně se zrušením stavební uzávěry má potenciál akcelerovat rozvoj.

Seznam dalších brownfields viz 1.7.1.