1.6.2 Má městská část smluvně zajištěnou spolupráci se stálým architektem městské části?

V srpnu 2021 došlo k odpojení tehdejšího OKR (Oddělení koncepce a rozvoje) od OŽR (Odboru životního prostředí a územního rozvoje), vznikl nový odbor Kancelář hlavního architekta ÚMČ Praha 10 (KHA). Součástí odboru je celkem 8 architektů z celkového počtu 13 zaměstnanců.

Náplň KHA je obdobná náplni OKR – jak je uvedeno v navodné otázce 1.6.2 – zabývá se problematikou od strategických dokumentů přes úpravy veřejných prostranství po posuzování staveb. Dále jak je uvedeno ke komentáři k oblasti 1.6, KHA se poskytuje konzultace projektů plánovaným investory na území MČ. Dále se podílí na procesech, jako jsou jednání KÚR, RMČ A ZMČ ve smyslu přípravy projednávaných materiálů.

Vznik KHA je důsledkem postupného plnění cílů a opatření Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030, konkrétně se jedná o cíl “Moderní způsob plánování a rozvoje veřejného prostoru”, resp. opatření “Kvalitní tým plánující rozvoj městské části Praha 10”. Tato snaha je deklarována i v Programovém prohlášení RMČ Praha 10 pro volební období 2018-2022.