1.5.3 Má městská část jasnou vizi dalšího kvalitativního rozvoje města, obsaženou v ÚPD?

MČ Praha 10 je aktivním účastníkem procesu pořizování nového územního plánu (Metropolitní plán). Dne 18. 4. 2018 obdržela MČ Praha 10 informace o aktuálním vývoji a harmonogramu příprav nového územního plánu Prahy – Metropolitního plánu (MP), přičemž nejzásadnější informací uvedeného dopisu byl stanovený termín pro zasílání připomínek k návrhu MP, a to počínaje středou 27. 6. 2018. Konečný termín pro podání připomínek byl pátek 27. 7. 2018. Podmínkou podání připomínek městských částí je jejich předchozí projednání Zastupitelstvem dané městské části, což vychází ze zákona o hlavním městě Praze (Zákon č. 131/2000 Sb., §89, odst. 1) písm. d).

Území MČ Praha 10 je významnou součástí hlavního města Prahy i jejího územního plánu, ať už s ohledem na jeho geografickou polohu, rozlohu či počet obyvatel. Zájmem MČ Praha 10 bylo proto poskytnout zpracovateli MP takové informace, podklady a zkušenosti s dotčeným územím, aby vznikl ucelený a komplexní územně plánovací dokument, díky němuž se bude nejen Praha 10 moci nadále kvalitně rozvíjet. Nejen z výše uvedených důvodů spolupracuje MČ Praha 10 aktivně od samého počátku procesu tvorby MP se zpracovatelem, IPR.

I přes uvedenou intenzivní a aktivní spolupráci MČ Praha 10 s IPR v podobě účasti zástupců MČ Praha 10 ve všech vlnách konzultací k návrhu MP, i přes opakované připomínkování jednotlivých verzí návrhu MP, se platný návrh MP v mnoha částech rozchází s názory MČ Praha 10, a to jak v pasážích textové části, tak i (a zejména) v celé řadě záležitostí grafické části návrhu MP.

Návrhem zásadních připomínek MČ Praha 10 k návrhu Metropolitního plánu se zabývala:

  • Komise územního rozvoje na svém 35. jednání dne 21. 5. 2018,
  • Výbor dopravy a cyklostezek na svém 31. jednání dne 21. 5. 2018,
  • Výbor životního prostředí na svém 35. jednání dne 28. 5. 2018,
  • Rada MČ Praha 10 na své 11. schůzi dne 31. 5. 2018,
  • Zastupitelstvo MČ Praha 10 na svém 21. zasedání dne 11. 6. 2018.

Zásadní připomínky MČ Praha 10 k návrhu Metropolitního plánu byly postoupeny Odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy dne 23. 7. 2018. Zásadní připomínky MČ Praha 10 k návrhu Metropolitního plánu schválené Zastupitelstvem MČ Praha 10 dne 11. 6. 2018 jsou k nahlédnutí na webových stránkách „Veřejné prostory Prahy 10“, v sekci Metropolitní plán.

Dále od druhé poloviny dubna probíhalo představení návrhu MP veřejnosti na Úřadu MČ Praha 10. Návrh MP bylo možné shlédnout každý týden osobně na dnech otevřených dveří ve Středisku územního rozvoje MČ Praha 10, které se konaly 23. 4., 30. 4., 7. 5., 14. 5., 23. 5., 28. 5., 4. 6., 11. 6. a 18. 6. 2018.

Prvním termínem dne otevřených dveří na Úřadu MČ Praha 10 byl fakticky zahájen sběr připomínek veřejnosti k návrhu MP, který byl následně po více než dvou měsících ukončen v úterý 26. 6. 2018. Za uvedenou dobu obdržela MČ Praha 10 více než 90 připomínek k návrhu MP od téměř 30 přispěvatelů. Veškeré tyto připomínky byly průběžně předávány odbornému zpracovateli vyhodnocení, společnosti Jiran a partner architekti s.r.o. tak, aby došlo k jejich nezávislému rozboru a vyhodnocení.

Návrhem vyhodnocení připomínek veřejnosti k návrhu Metropolitního plánu se zabývala:

  • Komise územního rozvoje na svém 37. jednání dne 9. 7. 2018,
  • Rada MČ Praha 10 na své 14. schůzi dne 12. 7. 2018,
  • Zastupitelstvo MČ Praha 10 na svém 22. zasedání dne 25. 7. 2018.

Kompletní znění všech připomínek veřejnosti k návrhu Metropolitního plánu včetně jejich vyhodnocení bylo postoupeno Odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy dne 26. 7. 2018, s ohledem na svou velikost je k nahlédnutí po předchozí dohodě na Úřadu MČ Praha 10, Odbor Kancelář hlavního architekta ÚMČ Praha 10 (dříve jako “Oddělení koncepce a rozvoje”).

Anonymizované vyhodnocení připomínek veřejnosti k návrhu Metropolitního plánu schválené Zastupitelstvem MČ Praha 10 dne 25. 7. 2018 jsou k nahlédnutí na webových stránkách „Veřejné prostory Prahy 10“, v sekci Metropolitní plán.

Odkazy z webu MČ Praha 10 – Veřejné prostory

Projednání s veřejností

Připomínkování Metropolitního plánu

Aktuality k Metropolitnímu plánu

Vyhodnocení připomínek

Vize dalšího rozvoje MČ Praha 10 je stanovena ve “Strategickém plánu udržitelného rozvoje pro období 2022-2030”.