1.5.1 Prosazuje městská část při umisťování nových staveb požadavek, aby umístění negenerovalo zbytečnou dopravní zátěž okolí a klidových zón obce?

Snahou MČ Praha 10 je při umisťování nových staveb dopravní zátěž minimalizovat. S ohledem na to, že umístění novostaveb musí být v souladu s platným ÚP SÚ HMP, je zajištěna jednak funkční různorodost území, ale zejména v kontextu dopravy jsou funkční plochy generující zvýšenou dopravní zátěž umístěny při významných dopravních tepnách nadmístního významu. Z toho vyplývá, že významnou možností, kdy MČ Praha 10 může ovlivňovat případnou dopravní zátěž na okolí, je při projednávání změn ÚP SÚ HMP. V procesu pořizování změn ÚP SÚ HMP je městská část vždy aktivním účastníkem. Nedostatkem může být časově náročný proces projednání změn ÚP SÚ HMP. 

Další možností městské části je ovlivňovat podobu návrhu nového územního plánu – Metropolitního plánu. V rámci prvního kola připomínkování Metropolitního plánu podala MČ Praha 10 více než 50 jednotlivých připomínek k jeho návrhu. Zde je významnou hrozbou nezapracování připomínek MČ Praha 10 do návrhu Metropolitního plánu.

Na území MČ Praha 10 se dále nachází několik významných ploch s rozvojovým potenciálem (např. VRÚ Bohdalec-Slatiny, brownfield Strašnice, Malešická průmyslová oblast apod.). Cílem MČ Praha 10 je jejich celková koncepční proměna vycházející ideově ze zpracovaných urbanistických studií. V roce 2017 MČ Praha 10 dokončila zpracování Urbanistické studie Bohdalec-Slatiny-brownfield Strašnice. V roce 2019 se uvedená studie na základě požadavku na snížení kapacity dotčeného území vycházející z návrhu Metropolitního plánu upravila a v rámci jejího dopracování je kladen velký důraz na zpracování dopravní studie celé lokality. V rámci dopracování této studie byla intenzivně zapojena veřejnost a vlastníci dotčených pozemků.

MČ Praha 10 též podporuje alternativní druhy individuální dopravy, a to nejen v kontextu samotné městské části, ale i z hlediska celoměstského. Z tohoto důvodu je k dispozici zpracovaný Generel cyklistické dopravy Prahy 10, aktualizovaný v roce 2014, jehož hlavním cílem je stanovení základních principů a systému pro řešení cyklistické dopravy a rekreace na území MČ Praha 10.

V neposlední řadě je vhodné uvést i snahu MČ Praha 10 o koncepční přístup k řešení dopravy v klidu v podobě dokumentu Analýza dopravy v klidu. Konkrétní soubor pravidel ohledně dopravy v klidu a dopravní zátěže MČ Praha 10 nemá, samospráva MČ Praha 10 nevydává stanoviska v rámci územního a stavebního řízení. V těchto řízeních uplatňujeme dle stavebního zákona námitky, případně následná odvolání, přičemž každý jednotlivý záměr posuzujeme individuálně v kontextu samotného návrhu v daném místě.

“Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030” v oblasti územního rozvoje stanovuje dva strategické cíle: 11.1 Moderní způsob plánování a rozvoje veřejného prostoru a 11.2 Sebevědomý přístup MČ Praha 10 při rozvoji území.  Snahou MČ Praha 10 je zlepšit koordinaci záměrů v území se soukromými investory, aktivně přistupovat ke koordinaci záměrů v území s městskými a státními organizacemi, vytvořit na MČ Praha 10 kvalitní tým architektů plánující rozvoj MČ, posilovat sounáležitost obyvatel s veřejným prostorem a důsledně používat podrobnější plánovací nástroje.

V březnu 2020 schválilo ZMČ Praha 10 “Metodiku spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích”, která stanovuje některá pravidla a postupy v této oblasti (Vyhodnocení a aktualizace metodiky 01/2021).