1.3.5 Lze o úřadu a organizacích městské části říci, že jsou transparentní a informace jsou dostupné?

Transparentnost rozhodování MČ Praha 10 je podpořena řadou oblastí:

Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030

 1. května 2020 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 10 dlouhodobou strategii rozvoje městské části. Dokument byl tvořen ve spolupráci s občany i odborníky na dané oblasti a městská část v něm dopředu avizuje své cíle a vize na dalších deset let. Každoročně budou naplňovány na základě akčních plánů.

Řízení kvality, dokumentace QMS

V rámci dlouhodobé realizace procesu zvyšování kvality Úřadu MČ Praha 10 (ISO 9001:2016) je upravována interní dokumentace QMS, která zvyšuje a podporuje transparentnost fungování úřadu. Aktuálně obsahuje 71 interních dokumentů, které jsou členěné do následujících oblastí:

 • příručka kvality,
 • řízení dokumentace QMS,
 • řízení hardware a software,
 • spisový řád,
 • koncepce jakosti,
 • enviromentální politika,
 • cíle jakosti,
 • organizační řád,
 • personální zajištění kvalifikace,
 • provozní řád,
 • zadávání veřejných zakázek,
 • kontrolní řád Úřadu MČ Praha 10,
 • zabezpečování finanční kontroly,
 • audity managementu kvality,
 • řízení neshod, opatření k nápravným a preventivní opatření.

Protikorupční strategie

Městská část má vypracovaný strategický dokument týkající se protikorupční strategie zveřejněný na webových stránkách. Dokument definuje cíle a opatření, které mají vždy na paměti další rozvoj funkční, efektivní a transparentní veřejné správy orientované na potřeby občanů Prahy 10.

Zveřejňování informací na webových stránkách a úřední desce

Na webových stránkách městské části v sekci samospráva jsou publikovány veškeré dokumenty v souladu se zákonem. Jsou zveřejňovány zápisy z jednání rady a zastupitelstva, stejně jako zápisy z jednání komisí a výborů.

Na webových stránkách a na facebookovém profilu jsou zveřejňovány další informace o různých akcích – např. pozvánky, krátké zprávy o dění ve městě, apod. Organizace řízené městskou částí mají vlastní webové stránky. Probíhá vyvěšování informací o veřejných zakázkách na profilu zadavatele. Zároveň je zveřejňován rozpočet a závěrečný účet městské části a příspěvkových organizací.

Je zřízena speciální webová stránka Veřejné prostory Prahy 10, kde jsou zveřejněny veškeré informace o nové výstavbě, dopravě, územním plánování, odpadech, atd.

Informace v oblasti strategického plánování jsou umístěny též na webových stránkách „Strategie pro desítku“.

Pro oblast sportu a volného času je využíván web „Aktivní desítka“.

Pro oblast sociální a zdravotní webová stránka „Sociální a zdravotní portál“.

Transparentní prodej majetku

Své nesporné výhody v transparentnosti prodeje i s ekonomickým dopadem prokázaly prodeje volných bytových jednotek formou elektronické aukce. Ty probíhají již od roku 2013.

Registr občanů pro veřejné zakázky

V hodnotících komisích zasedlo od roku 2007 celkem 266 občanů (v roce 2018 17 občanů). Zástupci byli losováni počítačem z řad občanů přihlášených v registru a účastnili se hodnocení v celkem 721 zakázkách. V průběhu roku 2018 bylo realizováno celkem 19 zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. a 35 poptávkových řízení. Registru zástupců občanů je k 30. 11. 2018 zařazeno celkem 33 občanů a jsou průběžně doplňovány formou výběrových řízení.

Hodnocení dodavatelů – Nakupování zboží a služeb

Hodnocení dodavatelů – Nakupování zboží a služeb se řídí instrukcí QI 74-01-01 Materiální zabezpečení Úřadu MČ Praha 10. Hodnocení dodavatelů probíhá dle zásad směrnice QS 74-01 Zadávání veřejných zakázek. V průběhu hodnoceného období docházelo k pravidelné aktualizaci dodavatelů všemi odbory.

Veřejná projednání

S veřejností se projednávaly záměry revitalizace veřejných prostor, úpravy parků, chodníků a to v rámci realizace projektu „Strategie pro veřejné prostory v Praze 10 do roku 2020“. V roce 2019 bylo při přípravě strategického plánu městské části Praha 10 zorganizováno 19 veřejných setkání a na nich osloveno celkem 882 občanů.

Realizace místní Agendy 21

Odpovědi na dotazy občanů

MČ Praha 10 s občany standardně komunikuje telefonicky a prostřednictvím e-mailů (v průběhu omezení týkajících se koronavirové nákazy se četnost výrazně navýšila). Je nadstandardně aktivní na sociálních sítích, kde dotazy občanů zodpovídá jak v diskuzích pod jednotlivými příspěvky, tak prostřednictvím osobních zpráv. Specifické informace mohou obyvatelé Prahy 10 získat také přes call centrum či kontaktní centrum bydlení. Ptát se mohou také na speciálně organizovaných setkáních (v roce 2020 např. Strategie Tour a plánovací kontejner zaměřený na téma rekonstrukce radnice).