1.3.2 Provádí úřad a organizace městské části veřejná projednávání (či obdobné formy) při všech důležitých rozhodováních?

Veřejná projednání jsou jednou z forem veřejných setkávání a důležitou technikou participace veřejnosti. Městská část Praha 10 je využívá k informování a jasnému vymezení problémů, dále pak pro získání názorů občanů a sběru podnětů a připomínek. Převážně se jedná o veřejná projednání zaměřená na lokální témata primárně se dotýkající obyvatel žijících v daném místě. Každá akce je specifická svým tematickým zaměřením a dotčenou skupinou obyvatel. Tomu je přizpůsoben výběr místa, termín, podoba, facilitace a propagace akce. Pro získání zpětné vazby z každé akce je vždy vytvořena prezenční listina ke zjištění účasti. Z každého projednání je vytvořen záznam/zpráva, která je uveřejněna na webových stránkách, např. participace k urbanistické studii Bohdalec – Slatiny, Generel veřejných prostranství. Viz také:

Nástroje participace veřejnosti využívané MČ Praha 10 jsou podrobně specifikovány v části Možnost participace občanů na rozvoji městské části.

Příkladem veřejných projednání v roce 2019 je samotná příprava strategického plánu. Celkem bylo naplánováno 19 setkání s občany, na kterých bylo osloveno celkem 882 občanů, s jejichž podněty se dále pracuje při přípravě návrhů cílů, opatření a aktivit strategického plánu.