1.2.4 Prokazuje úřad městské části a klíčové organizace města při běžném chodu výkonnost a kvalitu (např. pomocí zlepšujícího se trendu nebo pomocí benchmarkingu)?

Benchmarking je na Úřadu MČ Praha 10 dlouhodobě zaveden a využíván ke zlepšování kvality i řízení procesů na úřadě.

V letech 2013–2015 byl realizován projekt Profi úřad a to z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) ve výši 3 966 2011 Kč (spoluúčast MČ ve výši 699 918 Kč), který mimo jiné nastavil dlouhodobý benchmarking (časový a prostorový) v oblasti lidských zdrojů.

Od roku 2015 je Úřad MČ Praha 10 zapojen do benchmarkingové iniciativy BI 2005. V rámci této iniciativy se aktivně zapojuje do zpracovávání výsledků a porovnání s ostatními městy skupiny PS A. Vedoucí pracovníci úřadu mají přístup do informačního systému, ve kterém mohou analyzovat a porovnávat vlastní vybrané agendy s ostatními městy. Cílem této iniciativy je definovat a zlepšovat dobré praktické postupy.

Aktivity spojené s BI 2005 jsou na úřadě zapojené do systému zlepšování kvality, který je součástí zpracovávané ISO 9001:2016, každoročně jsou úkoly a aktivity promítány do zpráv z přezkoumání. Aktuálně je zpracováváno 53 agend a indikátorů. Městská část porovnává své dosažené výsledky např. s městy Kladno, Hradec Králové, Zlín či Pardubice. Přístup do systému a k reportům mají vedoucí odborů, vedení městské části i Úřad městské části.

Zpracování analytické části strategického plánu bylo zadáno formou zpracování auditu udržitelného rozvoje pro městské části (2019). V rámci zpracování analytické části bylo porovnáno více než 340 indikátorů (v oblastech Obyvatelstvo, Ekonomika, Byty, Školství, Zdravotní a sociální péče, Památky a kultura, Rekreace, Životní prostředí, Doprava, Technická infrastruktura, Území, Struktura zástavby, Záměry a Územně-plánovací dokumentace) se všemi městskými částmi Prahy.

Úřad MČ Praha 10 každoročně zpracovává „Zprávu z přezkoumání QMS dle pravidel a metodiky řízení kvality dle ISO 9001:2016“.