1.1.7 Existuje provázanost provozního rozpočtu a výhledu s činnostmi obsaženými ve schválených rozvojových dokumentech?

MČ Praha 10 má schválený Střednědobý rozpočtový výhled 2020-2024, který je podkladem pro další plánování investic do rozvoje Prahy 10. Pro rok 2021 schválilo ZMČ Praha 10 Akční plán, kterým jsou plněny cíle “Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030”. Akční plán je navázán na rozpočet MČ Praha 10. Bude sestavován a vyhodnocován každoročně.