1.1.4 Existuje provázanost ostatních koncepčních dokumentů (plány jsou integrované – vzájemně provázané) včetně doložení připravenosti městské části efektivně reagovat na mimořádné situace a nové výzvy (např. klimatické změny, vnitřní a vnější migrace a podobně)?

Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 reaguje na oblast klimatické změny ve strategickém cíli 10.2. Lokálně reagovat na změny klimatu. Pomocí komunitního plánování jsou dlouhodobě řešeny různé krizové oblasti a poradenství uvedené na sociálním portálu MČ Praha 10.

V roce 2019* zřídila MČ Praha 10 “Kontaktní centrum pro bydlení“, ve kterém získají potřebné informace občané v této oblasti.

V roce 2017 byla schválena ZMČ HMP Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu, ve které jsou stanoveny návrhy týkající se i MČ Praha 10. V roce 2019 nechala MČ Praha 10 např. zpracovat urbanistickou studii Botič, která navrhuje opatření vedoucí k udržení toku a na některých místech vytvoření příjemného pobytového místa.

Na ÚMČ Praha 10 je zřízeno oddělení bezpečnostního managementu pod Odborem kontroly a komunikace, které se snaží předcházet krizovým situacím nebo je při jejich vzniku řešit s příslušnými orgány. Jsou zpracovány postupy s určením řešení mimořádných situací.

V současné době je zřízena webová adresa pro řešení mimořádné situace spojené s epidemie COVID-19.