1.2.1 Naplňuje městská část při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ z hlediska provádění, a to včetně přístupu městské části k zásadám zdravého finančního řízení (provozní přebytek, systém vnitřní kontroly – 3E, využívání příležitostí a snižování rizik atd.)?

Model „Dělat správné věci správě“ naplňuje MČ Praha 10 pouze částečně. Pro naplnění tohoto modelu by měla mít MČ Praha 10 správně nastavené a správně vykonávané tyto oblasti:

  • strategické plánování a řízení,
  • finanční řízení,
  • procesní řízení,
  • řízení rizik,
  • projektové řízení.

Strategické plánování a řízení

V současné době MČ Praha 10 nastavuje proces strategického a projektového řízení v návaznosti na nově schválený „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030“. Ten stanovuje dlouhodobou vizi městské části, ale také cíle v jednotlivých oblastech života městské části, indikátory, kterými se bude pokrok v realizaci těchto cílů měřit a priority, které si vedení městské části při realizaci strategického plánu stanoví. Bude realizován pomocí ročních akčních plánů, které budou sestavovány v návaznosti na rozpočet MČ Praha 10. V případě zavedení strategického a projektového řízení bude docházet k využívání finančních prostředků (3E). 

Finanční řízení

Zásadním nedostatkem finančního řízení je dlouhodobý výhled udržitelných finančních rozpočtů. MČ Praha 10 v minulosti kryla velmi vysokou část investičních a provozních nákladů prodejem svého majetku, aniž by měla z minulosti zpracovanou analýzu, zda služby, investice, agendy a provozní náklady, které z nich pro budoucí roky plynou, jsou udržitelné formou vyrovnaného rozpočtu. Místo úspor případně optimalizace investic a služeb byl schodek kryt prodejem. Tento stav je neudržitelný a musí být provedena důkladná analýza a změna. Také je nutné poznamenat, že takovou změnu nelze realizovat okamžitě, ale na základě střednědobého plánu a transformačního procesu.

Vlastní řízení rozpočtu na úrovni jednotlivých odborů je funkční a standardní. Finanční reporting je na vysoké úrovni.

Procesní řízení

Procesní řízení je na vysoké úrovni díky dlouhodobé realizaci systému kvality ISO 9001 (od roku 2004). Právě dlouhodobost realizace procesu kvality dává do budoucna velkou příležitost využít potenciál a zkušenosti pracovníků úřadu pří optimalizaci služeb a trvalé zvyšování efektivity. Celkem je zmapováno a popsáno 63 procesů, z toho pro státní správu 11 a pro samosprávu 52, pro které jsou vytvořené procesní mapy. Ty se jednou průběžně aktualizují a to jak z hlediska úpravy procesů tak i z hlediska aktualizace platné legislativy.

Řízení rizik

V rámci řízení kvality pomocí ISO 9001 je nastaven proces řízení rizik. Jednotlivé odbory sestavují, pravidelně aktualizují a vyhodnocují rizika. Tento proces je kontrolován a je nastaven proces zlepšování – návrh opatření na zlepšení procesu řízeních rizik.

Systém kontrol

V rámci úřadu a organizací zřizovaných MČ Praha 10 jsou nastaveny mechanismy pro kontrolu a dodržování zákonů a stanovených pravidel, který provádí Interní audit, kancelář starostky MČ Praha 10. Činnost útvaru je uvedena v Organizačním řádu ÚMČ Praha 10. 

Otevřenost a transparentnost

MČ má schválenou směrnici Zadávání veřejných zakázek, na webu MČ je odkaz na Portál zadavatele, Registr smluv, kde jsou zveřejňovány objednávky a smlouvy nad 50 tis. Kč. bez DPH. V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsou na webu MČ zveřejněny povinné informace. Na webu jsou zveřejňovány podmínky pro pronajímání bytů MČ Praha 10 a pronájmu nebytových prostor

Podklady a výstupy ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 jsou zveřejněna na webu MČ, materiály k jednání, zápisy z jednání, výsledky hlasování, on-line a audio přenosy.

E-služby

Občané mohou využít portál E-služby.

Projektové řízení

V minulém volebním období vedoucí pracovníci prošli školením na projektové řízení, byla zpracována dokumentace pro projektové řízení (postupy, zodpovědnosti, dokumentace včetně vzorů dokumentů – např. projektového listu), byl zakoupen a implementován software pro projektové řízení. Projektové řízení však doposud bylo využíváno jen krátce a omezeně (např. projekt Antigraffiti byl realizován formou projektového řízení).

V roce 2019 byla posílena oblast strategického plánování a řízení vznikem nového oddělení (oddělení strategického rozvoje a participace), byly rozpracovány projektové listy priority Rady MČ Praha 10 na celé volební období a postupně jsou nastavovány dílčí procesy pro implementace řízení priorit Rady MČ Praha 10 formou projektového řízení na úřadě. Oddělení zároveň v současné době připravuje implementaci strategického a projektového řízení na úrovni jednotlivých projektů odborů.