1.1.3 Existuje provázanost strategických rozvojových dokumentů a ÚPD?

Územně plánovací dokumentaci pořizuje Odbor stavební a územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy, schvalovací proces je v kompetenci Zastupitelstva hlavního města Prahy. Městská část se k němu může vyjadřovat a podávat připomínky jako dotčený orgán. Provázanost strategických rozvojových dokumentů MČ Praha 10 s ÚPD existuje, MČ vychází při svém plánování z platného Územního plánu Prahy, Územně analytických podkladů, popř. Regulačních plánů. Při tvorbě Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 vycházely expertní pracovní skupiny pro jednotlivé oblasti ze Strategického plánu HMP, SWOT analýz, dílčích koncepcí a strategií jak MČ, tak hl.m.Praha, cílů Česko 2030 a podnětů občanů.

Systém územního plánování

Strategické dokumenty na úrovni MČ, kraje a státu ve vztahu k udržitelnému rozvoji