2.2.1 Pokud má městská část v platném územním plánu vymezen lokální územní systém ekologické stability krajiny (LÚSES), k jaké změně podílu (%) realizovaných nebo k realizaci připravených ÚSES k navrhovaným ÚSES došlo? Pozn. pokud jsou k dispozici údaje o připravovaných či navrhovaných ÚSES, doplňte informace o rozsahu těchto záměrů (popis i kvantitativní údaj).

Městské části nefungují jako samostatné obce. Možnosti výrazněji ovlivnit funkčnost lokálních biocenter (LBC) a lokálních biokoridorů (LBK) jsou malé. LBC i LBK se často nacházejí na pozemcích, které nebyly svěřeny do péče městské části nebo se jedná o pozemky státu či soukromých osob. Ani směny pozemků v rámci pozemkových úprav, kterými se ve většině případů …

2.2.1 Pokud má městská část v platném územním plánu vymezen lokální územní systém ekologické stability krajiny (LÚSES), k jaké změně podílu (%) realizovaných nebo k realizaci připravených ÚSES k navrhovaným ÚSES došlo? Pozn. pokud jsou k dispozici údaje o připravovaných či navrhovaných ÚSES, doplňte informace o rozsahu těchto záměrů (popis i kvantitativní údaj). Číst více »