Otázky štítky: Účinnost: efektivita: hospodárnost

3.3.1 Má město vytvořen systém energetického managementu na veškerém majetku města včetně personálního zajištění kapacit pro energetické řízení?

MČ Praha 10 systematicky pracuje na udržitelné správě z pohledu energetických výdajů. Ve “Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030” je opatření “Eneregticky efektivní správa budov”, z něhož budou vyplývat návrhy na hospodárné využívání nákladů a řádná péče o svěřený majetek. MČ Praha 10zřídila od září 2019 pracovní pozici v organizační struktuře Odboru hospodařské …

3.3.1 Má město vytvořen systém energetického managementu na veškerém majetku města včetně personálního zajištění kapacit pro energetické řízení? Číst více »

2.1.4 Vyjmenujte nejvýznamnější úsporná opatření dokončená v předchozím období mezi audity.

Nejvýznamnějšími úspornými opatřeními v oblasti úspory vody, které MČ v posledních letech realizovala, jsou: zalévací vaky k nově vysazovaným stromům výsadba nových stromů včetně použití substrátů s delší dobou vázání vody ze zálivky nebo deště rekonstrukce vodovodních rozvodů (Pražská vodohospodářská společnost, Pražské vodovody a kanalizace), např. ul. Jabloňová rekonstrukce veřejného prostranství na Zahradním Městě Obchodní centrum …

2.1.4 Vyjmenujte nejvýznamnější úsporná opatření dokončená v předchozím období mezi audity. Číst více »

1.2.5 Jsou zavedeny efektivní způsoby komunikace v rámci samosprávy, úřadu a organizací řízených městskou částí?

MČ Praha 10 má zavedenou celou řadu komunikačních kanálů, efektivní způsob komunikace je zakotven i v systému řízení kvality podle ISO 9001. Na úrovni samosprávy probíhají jednání Zastupitelstva městské části, jednání Rady městské části, porady vedení městské části, jednání výborů Zastupitelstva městské části, jednání komisí Rady městské části, videokonference. V rámci Úřadu se konají porady …

1.2.5 Jsou zavedeny efektivní způsoby komunikace v rámci samosprávy, úřadu a organizací řízených městskou částí? Číst více »

1.2.2 Existují přiměřená vnitřní pravidla pro zadlužování městské části a jsou tato pravidla dodržována?

MČ Praha 10 – stejně jak jiné samosprávy v ČR – se v rámci svého fiskální politiky řídí zákonnými normami – zejména zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. MČ Praha 10 je však ze své podstaty povinna řídit se také obecně závaznou vyhláškou hl. …

1.2.2 Existují přiměřená vnitřní pravidla pro zadlužování městské části a jsou tato pravidla dodržována? Číst více »

1.2.7 Přijímá úřad a organizace městské části opatření proti nehospodárnému zacházení se zdroji?

U příspěvkových organizací města dochází ke sdruženému nákupu elektřiny a plynu. Nahrazují se postupně (při výměnách) obyčejné žárovky za úsporné, tam kde je to technicky možné. V případě instalace nových svítidel se při výběru svítidel zohledňuje i jejich energetická úspornost. Při nákupu nového elektrospotřebiče se posuzuje vždy i spotřeba elektrické energie výrobku. Systémově se touto …

1.2.7 Přijímá úřad a organizace městské části opatření proti nehospodárnému zacházení se zdroji? Číst více »

1.2.1 Naplňuje městská část při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ z hlediska provádění, a to včetně přístupu městské části k zásadám zdravého finančního řízení (provozní přebytek, systém vnitřní kontroly – 3E, využívání příležitostí a snižování rizik atd.)?

Model „Dělat správné věci správě“ naplňuje MČ Praha 10 pouze částečně. Pro naplnění tohoto modelu by měla mít MČ Praha 10 správně nastavené a správně vykonávané tyto oblasti: strategické plánování a řízení, finanční řízení, procesní řízení, řízení rizik, projektové řízení. Strategické plánování a řízení V současné době MČ Praha 10 nastavuje proces strategického a projektového …

1.2.1 Naplňuje městská část při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ z hlediska provádění, a to včetně přístupu městské části k zásadám zdravého finančního řízení (provozní přebytek, systém vnitřní kontroly – 3E, využívání příležitostí a snižování rizik atd.)? Číst více »

1.1.2 Vybírá a prosazuje (schvaluje) město nejpotřebnější či nejdůležitější investice, aktivity, veřejné služby, opatření, legislativu atd., a to v optimálním rozsahu a ve smyslu zásad udržitelného rozvoje včetně pravidelného hodnocení opatření ve vztahu k udržitelnému rozvoji?

MČ Praha 10 má zpracovaný Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030, který je od roku 2021 naplňován ročními Akčními plány. Proces sestavování Akčního plnu 2021 byl ve spolupráci s odbory úřadu, radními a předsedy některých Komisí RMČ a Výborů ZMČ. Akční plán bude mít pro projekty stanovenou hodnotící škálu pro hodnocení …

1.1.2 Vybírá a prosazuje (schvaluje) město nejpotřebnější či nejdůležitější investice, aktivity, veřejné služby, opatření, legislativu atd., a to v optimálním rozsahu a ve smyslu zásad udržitelného rozvoje včetně pravidelného hodnocení opatření ve vztahu k udržitelnému rozvoji? Číst více »

1.1.5 Byla provedena optimalizace veřejných služeb (ZŠ a MŠ, sociální služby, technické služby apod.) a úřadu tak, aby byl systém služeb efektivní a odpovídal místním podmínkám, a to včetně schopnosti reagovat na změny?

Optimalizace procesů na ÚMČ Praha 10 Optimalizaci veřejných služeb a úřadu by bylo možné rozdělit na následující oblasti: optimalizaci procesů na Úřadě městské části Prahy 10, optimalizaci zpracovávaných agend, optimalizaci školských zařízení, optimalizaci sociálních služeb, optimalizace správy majetku, elektronizaci agend veřejné správy. Mapy procesů Úřad MČ realizuje již 15 let systém kvality ISO 9001. V …

1.1.5 Byla provedena optimalizace veřejných služeb (ZŠ a MŠ, sociální služby, technické služby apod.) a úřadu tak, aby byl systém služeb efektivní a odpovídal místním podmínkám, a to včetně schopnosti reagovat na změny? Číst více »

1.1.4 Existuje provázanost ostatních koncepčních dokumentů (plány jsou integrované – vzájemně provázané) včetně doložení připravenosti městské části efektivně reagovat na mimořádné situace a nové výzvy (např. klimatické změny, vnitřní a vnější migrace a podobně)?

Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 reaguje na oblast klimatické změny ve strategickém cíli 10.2. Lokálně reagovat na změny klimatu. Pomocí komunitního plánování jsou dlouhodobě řešeny různé krizové oblasti a poradenství uvedené na sociálním portálu MČ Praha 10. V roce 2019* zřídila MČ Praha 10 “Kontaktní centrum pro bydlení“, ve kterém získají potřebné informace …

1.1.4 Existuje provázanost ostatních koncepčních dokumentů (plány jsou integrované – vzájemně provázané) včetně doložení připravenosti městské části efektivně reagovat na mimořádné situace a nové výzvy (např. klimatické změny, vnitřní a vnější migrace a podobně)? Číst více »