Otázky štítky: Pitná voda, voda povrchová a odpadní (vč. revitalizace vodních toků)

3.3.4 Jsou k dispozici data o spotřebě energie (a vody) alespoň v měsíční periodě, zejména u budov s významnou spotřebou?

MČ Praha 10 nechala vypracovat pasportizace všech budov školských zařízení. Součástí je i plánování výměny rozvodů a zateplení. O problematických objektech dlouhodobě městská část ví a postupně upravuje nebo plánuje úpravu – zateplení, výhodnější tarify atd. V tomto zmapování stavu budov je rozhodně posun směrem k efektivnějším plánování oprav a údržby.

2.1.9 Vytvořila městská část nebo její subjekty podmínky pro zpomalení odtoku nebo pro akumulaci, a využívání srážkových vod místo vody pitné (pro čištění městské části, zálivku veřejné zeleně apod.)?

V rámci ploch MČ Praha 10 je již dlouhodobě přistupováno k výměně povrchů zejména parkových chodníků z asfaltu na plochy ze zámkové dlažby, která je pro vodu propustnější. V rámci ucelených rekonstrukcí parků jsou realizována opatření pro retenci dešťových srážek. Příklady: park Malinová – Chrpová (vsakovací boxy) Malešický park (suchý poldr) revitalizace plochy Obchodního centra …

2.1.9 Vytvořila městská část nebo její subjekty podmínky pro zpomalení odtoku nebo pro akumulaci, a využívání srážkových vod místo vody pitné (pro čištění městské části, zálivku veřejné zeleně apod.)? Číst více »

2.1.7 K jaké změně došlo ve snížení objemu znečišťujících látek, vypouštěných do povrchových vod ve sledovaném období? Pokud nejsou známy / dostupné hodnoty vypouštěného znečištění, uvést opatření mající vliv na objem vypouštěného znečištění, ke kterým ve sledovaném období v městské části došlo.

MČ Praha 10 nemá k dispozici data za oblast svého spravovaného území. Tato problematika je řešena na úrovni hl. města Prahy. Praha má k dispozici údaje o kvalitě vod v jednotlivých tocích na území Prahy, z nichž jeden – Botič – prochází územím městské části. Do konce r. 2017 bylo na Botiči objeveno celkem 125 …

2.1.7 K jaké změně došlo ve snížení objemu znečišťujících látek, vypouštěných do povrchových vod ve sledovaném období? Pokud nejsou známy / dostupné hodnoty vypouštěného znečištění, uvést opatření mající vliv na objem vypouštěného znečištění, ke kterým ve sledovaném období v městské části došlo. Číst více »

2.1.3 Jaké jsou korelace meziroční změny měrné spotřeby vody a změny ceny pitné vody a/nebo změny objemu ročních srážek? Jaké je srovnání meziroční změny s průměrem ČR a vybranými městy ČR – benchmarking?

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) uvádí za rok 2020 roční úhrn srážek v Praze = 590 mm, což je pod průměrem ČR = 764 mm. ČHMÚ v letošním roce zveřejnil data za své stanice. Z průměru Praze 10 nejbližších v posledních letech kontinuálně používaných stanic (Klementinum, Karlov, Chodov) jsme vypočetli přibližnou hodnotu úhrnu srážek pro MČ Praha 10 (průměr z …

2.1.3 Jaké jsou korelace meziroční změny měrné spotřeby vody a změny ceny pitné vody a/nebo změny objemu ročních srážek? Jaké je srovnání meziroční změny s průměrem ČR a vybranými městy ČR – benchmarking? Číst více »

2.1.4 Vyjmenujte nejvýznamnější úsporná opatření dokončená v předchozím období mezi audity.

Nejvýznamnějšími úspornými opatřeními v oblasti úspory vody, které MČ v posledních letech realizovala, jsou: zalévací vaky k nově vysazovaným stromům výsadba nových stromů včetně použití substrátů s delší dobou vázání vody ze zálivky nebo deště rekonstrukce vodovodních rozvodů (Pražská vodohospodářská společnost, Pražské vodovody a kanalizace), např. ul. Jabloňová rekonstrukce veřejného prostranství na Zahradním Městě Obchodní centrum …

2.1.4 Vyjmenujte nejvýznamnější úsporná opatření dokončená v předchozím období mezi audity. Číst více »

2.1.6 K jaké změně v podílu počtu osob napojených na kvalitní čištění odpadních vod došlo za sledované období?*v případě, že existuje prokazatelný rozdíl mezi registrovaným počtem obyvatel a skutečným počtem obyvatel o více než 20%, lze počítat s reálným počtem obyvatel (tuto skutečnost je nezbytné prokázat).

Napojení objektů na čističky odpadních vod je řešena na celopražské úrovni. Téměř celé území městské části je odkanalizováno kanalizační sítí svádějící splašky do Centrální čističky odpadních vod. Městská část zaznamenala několik žádosti o podporu zavedení v některých lokalitách bez přípojek (Staré Záběhlice, Třebešín). Městská část může dotvoření infrastruktury aktivně podporovat přímluvou na Magistrátu hl. m. …

2.1.6 K jaké změně v podílu počtu osob napojených na kvalitní čištění odpadních vod došlo za sledované období?*v případě, že existuje prokazatelný rozdíl mezi registrovaným počtem obyvatel a skutečným počtem obyvatel o více než 20%, lze počítat s reálným počtem obyvatel (tuto skutečnost je nezbytné prokázat). Číst více »

2.1.2 K jaké meziroční změně spotřeby vody došlo v budovách ve správě městské části?

Objekty pro městskou část spravují správní firmy (CENTRA a.s., AUSTIS správa s.r.o., PRAHA 10 – Majetková, a.s.). Správní firmy dělají vyúčtování u následujících budov: budova Úřadu MČ Praha 10 – meziroční nárůst o 13,75 % (hradí městská část), Trmalova vila – meziroční nárůst o 27 % (přefakturováno nájemci), objekt Domu sociálních a zdravotních služeb – …

2.1.2 K jaké meziroční změně spotřeby vody došlo v budovách ve správě městské části? Číst více »

2.1.5 Jsou v budovách ve správě obce informace o způsobu šetření vodou (osvěta – např. cedulky k waterstopům, apod.)? Proběhla v obci osvětová kampaň zaměřená na šetření pitnou vodou?

Do této doby zatím neproběhla žádná osvětová kampaň zaměřená na šetření pitnou vodou. V budovách ve správě obce nejsou umístěny informace o způsobu šetření vodou.MČ vydává tzv. Desatera, která propaguje přes FB MČ Praha 10. MČ Praha 10 má svůj první “Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030”, který byl zpracován dle …

2.1.5 Jsou v budovách ve správě obce informace o způsobu šetření vodou (osvěta – např. cedulky k waterstopům, apod.)? Proběhla v obci osvětová kampaň zaměřená na šetření pitnou vodou? Číst více »

2.1.1 K jaké meziroční změně měrné spotřeby vody (m3/obyvatele)* v městské části došlo ve srovnání s předchozím kalendářním rokem?*v případě, že existuje prokazatelný rozdíl mezi registrovaným počtem obyvatel a skutečným počtem obyvatel o více než 20%, lze počítat s reálným počtem obyvatel (tuto skutečnost je nezbytné prokázat).

Specifická spotřeba vody na území Prahy 10 od roku 2016 do 2018 rostla, v posledním známém mezidobí let 2018 a 2019 klesla o 0,73 m3/osoba/rok. Ve srovnání s celou Prahou (viz tabulka) je spotřeba v MČ spíše vyšší. V posledním sledovaném roce (2019) došlo ke srovnání hodnot za celou Prahu a MČ Praha 10, proto …

2.1.1 K jaké meziroční změně měrné spotřeby vody (m3/obyvatele)* v městské části došlo ve srovnání s předchozím kalendářním rokem?*v případě, že existuje prokazatelný rozdíl mezi registrovaným počtem obyvatel a skutečným počtem obyvatel o více než 20%, lze počítat s reálným počtem obyvatel (tuto skutečnost je nezbytné prokázat). Číst více »