Otázky štítky: Odtoky dešťové vody

2.1.8 K jaké změně došlo v procentech plochy zastavěného území městské části, odkud je odváděna dešťová voda do oddílné kanalizace, zasakuje do země nebo je odváděna do toků (neodtéká jednotnou kanalizací na ČOV)?

Dle poskytnutých dat z IPR, který vycházel při výpočtech z dat ČÚZK (Český úřad zeměměřičský a katastrální), tvoří z cca 48 % území MČ Prahy 10 zpevněné plochy (budovy, zastavěné plochy, nádvoří, komunikace). V roce 2016 to bylo 47,8 % a v roce 2020 48,1 %. Pokud se použijí data rozlohy budov z digitální technické mapy Prahy místo dat o budovách …

2.1.8 K jaké změně došlo v procentech plochy zastavěného území městské části, odkud je odváděna dešťová voda do oddílné kanalizace, zasakuje do země nebo je odváděna do toků (neodtéká jednotnou kanalizací na ČOV)? Číst více »

2.1.9 Vytvořila městská část nebo její subjekty podmínky pro zpomalení odtoku nebo pro akumulaci, a využívání srážkových vod místo vody pitné (pro čištění městské části, zálivku veřejné zeleně apod.)?

V rámci ploch MČ Praha 10 je již dlouhodobě přistupováno k výměně povrchů zejména parkových chodníků z asfaltu na plochy ze zámkové dlažby, která je pro vodu propustnější. V rámci ucelených rekonstrukcí parků jsou realizována opatření pro retenci dešťových srážek. Příklady: park Malinová – Chrpová (vsakovací boxy) Malešický park (suchý poldr) revitalizace plochy Obchodního centra …

2.1.9 Vytvořila městská část nebo její subjekty podmínky pro zpomalení odtoku nebo pro akumulaci, a využívání srážkových vod místo vody pitné (pro čištění městské části, zálivku veřejné zeleně apod.)? Číst více »

1.9.2 Má městská část, resp. statutární město zpracován Plán opatření proti suchu, resp. krizového hospodaření s vodou?

MČ Praha 10 nemá zpracovaný vlastní Plán opatření proti suchu, protože se tato otázka řeší na úrovni hl. m. Prahy. Institut plánování rozvoje hl. m. Prahy vypracoval ve spolupráci s projektem Urban Adapt – Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst Návrh Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu. Rada hl. m. …

1.9.2 Má městská část, resp. statutární město zpracován Plán opatření proti suchu, resp. krizového hospodaření s vodou? Číst více »