Otázky štítky: Odpady, staré ekologické zátěže, brownfields

8.4.4 Využívá městská část kulturu při revitalizaci brownfields a dalších rozvojových projektech?

Navodná otázka 8.4.4 MČ Praha 10 v rámci revitalizace brownfields snaží o jejich dočasné využití se zapojením místních sdružení, a to i formou přípravy coworkingových míst, workshopů a dočasných řešení využití ploch. Příkladem je realizace komunitní zahrádky na území VRÚ Bohdalec – Slatiny v rámci soutěže „Zásobník projektů – partnerství pro Prahu 10“, která podporuje …

8.4.4 Využívá městská část kulturu při revitalizaci brownfields a dalších rozvojových projektech? Číst více »

2.2.6 Je upřednostňována nová výstavba na nevyužitých nebo špatně využitých plochách ve stávajícím zastavěném území městské části před výstavbou na dosud nezastavěném přírodním území nebo na zemědělské či lesní půdě mimo ně? Pokud ano, uveďte příklady.

MČ Praha 10 jednoznačně upřednostňuje výstavbu na nevyužívaných či špatně využívaných plochách v zastavěném území obce. Jenže má omezené možnosti řešení této problematiky. Hlavním nástrojem je připomínkování tvorby územního plánu a zejména záměrů jednotlivých investorů/vlastníků pozemků. Městská část sama na úkor přírodních nezastavěných území nerealizuje výstavbu. Odborným odhadem za známé rozlohy projektů za roky 2018 …

2.2.6 Je upřednostňována nová výstavba na nevyužitých nebo špatně využitých plochách ve stávajícím zastavěném území městské části před výstavbou na dosud nezastavěném přírodním území nebo na zemědělské či lesní půdě mimo ně? Pokud ano, uveďte příklady. Číst více »

1.7.3 Nabízí městská část investorům ochotným využít „brownfields“ pomoc s překonáním administrativních a majetkoprávních obtíží s tím spojených a odstraněním starých ekologických zátěží či zlepšení napojení na dopravní a technickou infrastrukturu?

MČ Praha 10 vede jednání s investory i ve snaze usnadnit využití brownfields na jejím území. S ohledem na lukrativní polohu městské části v rámci celého města a rozsah brownfields na jejím území, zejména VRÚ Bohdalec-Slatiny, je zájem investorů o vstup do území patrný i bez nabízené pomoci ze strany městské části. MČ Praha 10 …

1.7.3 Nabízí městská část investorům ochotným využít „brownfields“ pomoc s překonáním administrativních a majetkoprávních obtíží s tím spojených a odstraněním starých ekologických zátěží či zlepšení napojení na dopravní a technickou infrastrukturu? Číst více »

1.7.2 Udržuje si městská část průběžně aktuální přehled o nevyužitých nebo nevhodně využitých objektech a plochách v současném zastavěném území městské části, vhodných pro nová využití („brownfields“), které je možné využít pro potřeby městské části nebo nabízet investorům a developerům místo výstavby „na zelené louce“?

MČ Praha 10 si udržuje interně obecný aktuální přehled a snaží se s těmito objekty či plochami pracovat formou jejich postupné revitalizace. Dále disponuje např. koncepčním dokumentem „Koncepce nakládání s pozemky a stavbami ve správě MČ Praha 10 pod stavbami v majetku třetích osob“, který kategorizuje pozemky jako pozemky místního nebo strategického významu. Tyto informace KHA …

1.7.2 Udržuje si městská část průběžně aktuální přehled o nevyužitých nebo nevhodně využitých objektech a plochách v současném zastavěném území městské části, vhodných pro nová využití („brownfields“), které je možné využít pro potřeby městské části nebo nabízet investorům a developerům místo výstavby „na zelené louce“? Číst více »

1.7.1 Došlo k regeneraci a znovu využití existujících brownfields v zastavěném území městské části?

K regeneraci existujících brownfields je přistupováno systematicky, vzhledem k jejich rozsáhlosti na území MČ Prahy 10 převážně přípravou územně plánovacích podkladů směřujících k jejich znovuvyužití. Kupříkladu byla zpracována Urbanistická studie Bohdalec-Slatiny-brownfield Strašnice. Problematický v případě brownfields může být rozdílný pohled městské části a hlavního města Prahy na funkční využití daného území, který následně komplikuje zpracování …

1.7.1 Došlo k regeneraci a znovu využití existujících brownfields v zastavěném území městské části? Číst více »