Otázky štítky: Nakládání s dešťovou vodou

2.1.8 K jaké změně došlo v procentech plochy zastavěného území městské části, odkud je odváděna dešťová voda do oddílné kanalizace, zasakuje do země nebo je odváděna do toků (neodtéká jednotnou kanalizací na ČOV)?

Dle poskytnutých dat z IPR, který vycházel při výpočtech z dat ČÚZK (Český úřad zeměměřičský a katastrální), tvoří z cca 48 % území MČ Prahy 10 zpevněné plochy (budovy, zastavěné plochy, nádvoří, komunikace). V roce 2016 to bylo 47,8 % a v roce 2020 48,1 %. Pokud se použijí data rozlohy budov z digitální technické mapy Prahy místo dat o budovách …

2.1.8 K jaké změně došlo v procentech plochy zastavěného území městské části, odkud je odváděna dešťová voda do oddílné kanalizace, zasakuje do země nebo je odváděna do toků (neodtéká jednotnou kanalizací na ČOV)? Číst více »

2.1.7 K jaké změně došlo ve snížení objemu znečišťujících látek, vypouštěných do povrchových vod ve sledovaném období? Pokud nejsou známy / dostupné hodnoty vypouštěného znečištění, uvést opatření mající vliv na objem vypouštěného znečištění, ke kterým ve sledovaném období v městské části došlo.

MČ Praha 10 nemá k dispozici data za oblast svého spravovaného území. Tato problematika je řešena na úrovni hl. města Prahy. Praha má k dispozici údaje o kvalitě vod v jednotlivých tocích na území Prahy, z nichž jeden – Botič – prochází územím městské části. Do konce r. 2017 bylo na Botiči objeveno celkem 125 …

2.1.7 K jaké změně došlo ve snížení objemu znečišťujících látek, vypouštěných do povrchových vod ve sledovaném období? Pokud nejsou známy / dostupné hodnoty vypouštěného znečištění, uvést opatření mající vliv na objem vypouštěného znečištění, ke kterým ve sledovaném období v městské části došlo. Číst více »