Otázky štítky: Mateřské školy

9.2.5 Podporuje městská část, případně statutární město nebo jiný subjekt v obci rodiny v možnosti sladit svou práci s rodinným životem (např. dostatek jeslí, mateřských škol, kvalitních ZŠ, zájmové činnosti dětí)?

Podpora mateřských/rodičovských center je jednou z priorit komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10. Ve „Střednědobém plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na období 2017–2020“ je podpora uvedena v prioritě 3 „Komunitní aktivity podporující osoby v nepříznivé sociální situaci a osoby touto situací ohrožené“, a to pod opatřením 3.1 …

9.2.5 Podporuje městská část, případně statutární město nebo jiný subjekt v obci rodiny v možnosti sladit svou práci s rodinným životem (např. dostatek jeslí, mateřských škol, kvalitních ZŠ, zájmové činnosti dětí)? Číst více »

9.2.1 Je městskou částí podporován vznik a fungování zařízení (vyjma školských), která zprostředkovávají kontakty v rámci komunity?

Podpora mateřských/rodičovských center je dlouhodobě jednou z priorit komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10. MČ Praha 10 si uvědomuje, že je nezbytné na svém území podporovat nejen sociální služby, ale i služby návazné, které vhodně doplňují právě ty registrované. Mezi nejpotřebnější patří právě mateřská/rodičovská centra. S ohledem na komplexnost podpory …

9.2.1 Je městskou částí podporován vznik a fungování zařízení (vyjma školských), která zprostředkovávají kontakty v rámci komunity? Číst více »

9.2.2 Monitoruje městská část rovný přístup obyvatel ke vzdělávání minimálně ve školách a školských zařízeních zřizovaných městskou částí?

MČ Praha 10 se řídí Koncepcí rozvoje školství městské části Praha 10 na období 2020-2025, (5. Zvyšování motivace dětí a žáků 5.2 Kvalitní vzdělávání pro všechny, podpora inkluzívního vzdělávání, 5.4 Podpora prevence) a Strategickým plánem udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 (7. Praha 10 vzdělaná, 7.2 Škola v centru dění, 7.2.1 Rozvoj žáků ve všech oblastech, podpora …

9.2.2 Monitoruje městská část rovný přístup obyvatel ke vzdělávání minimálně ve školách a školských zařízeních zřizovaných městskou částí? Číst více »

7.1.5 Podporuje městská část (finančně, poskytnutím prostor, platformy apod., odborně) sítě učitelů a vychovatelů, kteří vzdělávají v oblasti udržitelného rozvoje? Pokud ne, podporuje toto statutární město?

MČ podpořila síťování učitelů v rámci realizace projektu „Místní akční plán Praha 10“ (dále MAP), který probíhal 2017–2018. Po ukončení projektu nadále probíhají společná výjezdní zasedání učitelů všech základních a mateřských škol. Na výjezdních zasedáních jsou pořádány vzdělávací semináře a také probíhá předávání zkušeností a dobré praxe. Cílem realizace těchto výjezdních zasedání je rozvoj kompetencí …

7.1.5 Podporuje městská část (finančně, poskytnutím prostor, platformy apod., odborně) sítě učitelů a vychovatelů, kteří vzdělávají v oblasti udržitelného rozvoje? Pokud ne, podporuje toto statutární město? Číst více »

7.1.6 Jaká je spokojenost obyvatel městské části se vzdělávacími institucemi?

Spokojenost se velmi různí dle lokality v rámci MČ Praha 10. Nejnižší spokojenost je v oblastech, kde chybí školky a školy, či kde jsou nedostatečné kapacity. Městská část tuto situaci aktuálně řeší výstavbou nových školek v daných lokalitách a využíváním všech volných míst na základních školách. Co se týká úrovně škol, je situace poměrně vyrovnaná. …

7.1.6 Jaká je spokojenost obyvatel městské části se vzdělávacími institucemi? Číst více »

7.1.3 Využívají školy veřejné didaktické databáze elektronických materiálů a studijních opor pro VUR? Jsou tyto databáze podporovány statutárním městem, městskou částí, nebo se jedná o veřejné databáze tvořené na národní / mezinárodní úrovni? Jsou školám a školským zařízením k dispozici vhodné didaktické materiály (např. tištěné materiály, výukové sady pro praktickou činnost), které zajišťuje obec / městská část (iniciací jejich vývoje nebo zajištěním snadné dostupnosti existujících volně přístupných materiálů na jednom místě), které podporují snahy škol ve vzdělávání k udržitelnému rozvoji?

Základní školy zřizované MČ Praha 10 využívají Metodický portál RVP, dále většina z nich využívá i portál Řízení školy online https://www.rizeniskoly.cz/. Odbor školství využívání navíc i databázi profesionálního školství https://www.skolaprofi.cz/ a další. Základní školy pak také aktivně využívají produkty středisek ekologické výchovy SEV HMP Toulcův dvůr a SEV Lesů HMP popř. celorepublikového sdružení SSEV Pavučina – TEREZA, vzdělávací centrum; ZO …

7.1.3 Využívají školy veřejné didaktické databáze elektronických materiálů a studijních opor pro VUR? Jsou tyto databáze podporovány statutárním městem, městskou částí, nebo se jedná o veřejné databáze tvořené na národní / mezinárodní úrovni? Jsou školám a školským zařízením k dispozici vhodné didaktické materiály (např. tištěné materiály, výukové sady pro praktickou činnost), které zajišťuje obec / městská část (iniciací jejich vývoje nebo zajištěním snadné dostupnosti existujících volně přístupných materiálů na jednom místě), které podporují snahy škol ve vzdělávání k udržitelnému rozvoji? Číst více »

7.1.2 Existuje ve školách a školských zařízeních systém vyhodnocování vzdělávání pro udržitelný rozvoj, který je dále odborně monitorován a vyhodnocován městskou částí (městská část zajišťuje odborně pravidelnou evaluaci VUR)?

MČ Praha 10 nemá zaveden systém hodnocení vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách. Monitoring lze provést z výročních zpráv, vzdělávacích programů a akčního plánu jednotlivých škol. Informace o vyhodnocování vzdělávání pro udržitelný rozvoj je zachycena ve školních vzdělávacích programech, výročních zprávách, zprávách z České školní inspekce apod.  Výroční zprávy o činnosti základních škol jsou zpracovány …

7.1.2 Existuje ve školách a školských zařízeních systém vyhodnocování vzdělávání pro udržitelný rozvoj, který je dále odborně monitorován a vyhodnocován městskou částí (městská část zajišťuje odborně pravidelnou evaluaci VUR)? Číst více »

7.1.1 Existuje podpora (finanční, materiální, odborná) vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních prosazující tento typ vzdělávání nad rámec minimálních povinností daných v současnosti platnými standardy vzdělávání (Rámcové vzdělávací programy, event. dosud platné části standardů vzdělávání pro ZŠ, SŠ, SOU a gymnázia)?

Městská část Praha 10 pravidelně se školami komunikuje a spolupracuje. Komunikaci zajišťuje prostřednictvím zaměstnanců z Odboru školství, Oddělení strategického rozvoje a participace Odboru ekonomického a Odboru sociálního. Všechny základní a mateřské školy byly již podruhé zapojeny do tvorby „Místního akčního plánu vzdělávání“. Praha 10 je zřizovatelem 13 základních škol a 23 mateřských škol s několika detašovanými pracovišti. …

7.1.1 Existuje podpora (finanční, materiální, odborná) vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních prosazující tento typ vzdělávání nad rámec minimálních povinností daných v současnosti platnými standardy vzdělávání (Rámcové vzdělávací programy, event. dosud platné části standardů vzdělávání pro ZŠ, SŠ, SOU a gymnázia)? Číst více »