Otázky kategorie: Územní rozvoj

1.9.2 Má městská část, resp. statutární město zpracován Plán opatření proti suchu, resp. krizového hospodaření s vodou?

MČ Praha 10 nemá zpracovaný vlastní Plán opatření proti suchu, protože se tato otázka řeší na úrovni hl. m. Prahy. Institut plánování rozvoje hl. m. Prahy vypracoval ve spolupráci s projektem Urban Adapt – Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst Návrh Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu. Rada hl. m. …

1.9.2 Má městská část, resp. statutární město zpracován Plán opatření proti suchu, resp. krizového hospodaření s vodou? Číst více »

1.8.1 Provádí městská část regeneraci domů a bytů ve vlastnictví městské části, městské občanské vybavenosti, panelových sídlišť apod.?

MČ Praha 10 průběžně uskutečňuje zateplení fasád, střech a výměnu otvorových prvků bytových domů, budov mateřských a základních škol a zajišťuje komplexní služby zahrnující modernizaci bytů a nebytových prostor ve vlastnictví městské části. V parcích, na veřejných prostranstvích a v areálech základních škol obnovuje dětská a sportovní hřiště. Městská část také vybudovala, provozuje a udržuje …

1.8.1 Provádí městská část regeneraci domů a bytů ve vlastnictví městské části, městské občanské vybavenosti, panelových sídlišť apod.? Číst více »

1.7.3 Nabízí městská část investorům ochotným využít „brownfields“ pomoc s překonáním administrativních a majetkoprávních obtíží s tím spojených a odstraněním starých ekologických zátěží či zlepšení napojení na dopravní a technickou infrastrukturu?

MČ Praha 10 vede jednání s investory i ve snaze usnadnit využití brownfields na jejím území. S ohledem na lukrativní polohu městské části v rámci celého města a rozsah brownfields na jejím území, zejména VRÚ Bohdalec-Slatiny, je zájem investorů o vstup do území patrný i bez nabízené pomoci ze strany městské části. MČ Praha 10 …

1.7.3 Nabízí městská část investorům ochotným využít „brownfields“ pomoc s překonáním administrativních a majetkoprávních obtíží s tím spojených a odstraněním starých ekologických zátěží či zlepšení napojení na dopravní a technickou infrastrukturu? Číst více »

1.9.1 Má městská část, resp. statutární město zpracován Plán protipovodňových opatření?

MČ Praha 10 má zpracován Povodňový plán, který obsahuje způsoby zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací. Dále obsahuje způsoby zajištění včasné aktivace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochranu objektů, přípravu a organizaci záchranných prací a zajištění povodní narušených základních funkcí v …

1.9.1 Má městská část, resp. statutární město zpracován Plán protipovodňových opatření? Číst více »

1.8.2 Provádí městská část systematickou obnovu technického vybavení městské části a inženýrských sítí?

Obnovu technického vybavení města neprovádí MČ Praha 10, ale hl. m. Praha pomocí svých organizací. Obecně lze říci, že úpravy jsou prováděny nekoordinovaně (slovy Technické správy komunikací: „… pokud možno bez vědomí samosprávy městské části a Institutu plánování a rozvoje …“) a mnohdy velmi komplikovaně, bez ohledu na další aktéry v území, případně na možné …

1.8.2 Provádí městská část systematickou obnovu technického vybavení městské části a inženýrských sítí? Číst více »

1.6.3 Uplatňuje městská část důsledně zásadu, že vítěz architektonické soutěže vykonává autorský dozor až do dokončení stavby?

MČ Praha 10 vypisuje na projekty veřejných prostor a staveb vyzvaná poptávková řízení. Otázka architektonických soutěží je popsána v bodě 1.6.1 – „NOVÝ EDEN – DŮM PRAHY 10“. Zásadu, že zpracovatel projektové dokumentace vykonává pro MČ Praha 10 autorský dozor, uplatňuje městská část v maximální možné míře. Aktivní účast zástupce zpracovatele projektové dokumentace během realizace …

1.6.3 Uplatňuje městská část důsledně zásadu, že vítěz architektonické soutěže vykonává autorský dozor až do dokončení stavby? Číst více »

1.6.2 Má městská část smluvně zajištěnou spolupráci se stálým architektem městské části?

V srpnu 2021 došlo k odpojení tehdejšího OKR (Oddělení koncepce a rozvoje) od OŽR (Odboru životního prostředí a územního rozvoje), vznikl nový odbor Kancelář hlavního architekta ÚMČ Praha 10 (KHA). Součástí odboru je celkem 8 architektů z celkového počtu 13 zaměstnanců. Náplň KHA je obdobná náplni OKR – jak je uvedeno v navodné otázce 1.6.2 – zabývá se problematikou od strategických …

1.6.2 Má městská část smluvně zajištěnou spolupráci se stálým architektem městské části? Číst více »

1.6.1 Vyhlašuje městská část na projekty důležitých veřejných prostorů a staveb urbanistické nebo architektonické soutěže ve spolupráci s ČKA?

MČ Praha 10 vypisuje na projekty veřejných prostranství a staveb vyzvaná poptávková řízení (plně v režii a kompetenci Odboru majetkoprávního ÚMČ Praha 10, za odborně-technické podpory Kanceláře hlavního architekta). Úskalím výše uvedeného je skutečnost, že ve většině případů je jediným kritériem hodnocení řízení nabídková cena. Uspořádání architektonické soutěže ve spolupráci s ČKA bylo uvažováno k …

1.6.1 Vyhlašuje městská část na projekty důležitých veřejných prostorů a staveb urbanistické nebo architektonické soutěže ve spolupráci s ČKA? Číst více »

1.7.2 Udržuje si městská část průběžně aktuální přehled o nevyužitých nebo nevhodně využitých objektech a plochách v současném zastavěném území městské části, vhodných pro nová využití („brownfields“), které je možné využít pro potřeby městské části nebo nabízet investorům a developerům místo výstavby „na zelené louce“?

MČ Praha 10 si udržuje interně obecný aktuální přehled a snaží se s těmito objekty či plochami pracovat formou jejich postupné revitalizace. Dále disponuje např. koncepčním dokumentem „Koncepce nakládání s pozemky a stavbami ve správě MČ Praha 10 pod stavbami v majetku třetích osob“, který kategorizuje pozemky jako pozemky místního nebo strategického významu. Tyto informace KHA …

1.7.2 Udržuje si městská část průběžně aktuální přehled o nevyužitých nebo nevhodně využitých objektech a plochách v současném zastavěném území městské části, vhodných pro nová využití („brownfields“), které je možné využít pro potřeby městské části nebo nabízet investorům a developerům místo výstavby „na zelené louce“? Číst více »

1.7.1 Došlo k regeneraci a znovu využití existujících brownfields v zastavěném území městské části?

K regeneraci existujících brownfields je přistupováno systematicky, vzhledem k jejich rozsáhlosti na území MČ Prahy 10 převážně přípravou územně plánovacích podkladů směřujících k jejich znovuvyužití. Kupříkladu byla zpracována Urbanistická studie Bohdalec-Slatiny-brownfield Strašnice. Problematický v případě brownfields může být rozdílný pohled městské části a hlavního města Prahy na funkční využití daného území, který následně komplikuje zpracování …

1.7.1 Došlo k regeneraci a znovu využití existujících brownfields v zastavěném území městské části? Číst více »