Otázky kategorie: Správa věcí veřejných

1.4.5 Přijímají se opatření na základě provedení šetření?

Výsledek dotazníkového šetření spokojenosti obyvatel je zapracován do analytické části Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030. Z průzkumu vyplynula vyšší spokojenost se životem v Praze 10 – 79,4 %, naopak podíl neudržitelné dopravy (auto, motocykl) je vysoký, 45,6 %. Příslušná dopravní opatření byla analyzována v souvislosti s plánovaným zaváděním zón placeného …

1.4.5 Přijímají se opatření na základě provedení šetření? Číst více »

1.4.4 Je provedena analýza výsledků, a to zejména v případě negativního trendu?

Analýza výsledků byla provedena ve výsledcích šetření formou tabulek a grafů. Opatřena je komentáři a vysvětlujícím textem, který upozorňuje na nejdůležitější zjištění. Výsledky je možné použít jako podklad pro konkrétní opatření a rozhodnutí. Titulkový indikátor (podíl cest automobilem) dosahuje v porovnání s ostatními výsledky z měst, kde se stejné dotazníkové šetření konalo, výrazně vyšších hodnot …

1.4.4 Je provedena analýza výsledků, a to zejména v případě negativního trendu? Číst více »

1.4.3 Lze doložit trend v hodnocení spokojenosti případně srovnání s jinými městskými částmi, resp. městy?

Navodná otázka 1.4.3 Šetření spokojenosti podle metodiky ECI bylo v roce 2019 provedeno poprvé. Nelze tedy doložit trend. Výsledky je však možné porovnat s jinými městy či městskými částmi, které průzkum podle stejné metodiky provedli v minulosti. Porovnání je provedeno v rámci provedeného průzkumu spokojenosti občanů s místním společenstvím, mobility a místní přepravy obyvatel MČ …

1.4.3 Lze doložit trend v hodnocení spokojenosti případně srovnání s jinými městskými částmi, resp. městy? Číst více »

1.4.2 Jsou s výsledky seznamováni zastupitelé a veřejnost?

Šetření spokojenosti bylo předloženo Radě MČ Praha 10 k projednání a k přijetí některých opatření. Šetření projednala Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21, zároveň i Odborná skupina pro strategii. Následně byly  výsledky zveřejněny na webu MČ Praha 10 a využity pro zpracování „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030“. …

1.4.2 Jsou s výsledky seznamováni zastupitelé a veřejnost? Číst více »

1.3.7 Jsou popsány a optimalizovány komunikační kanály s veřejností?

Komunikaci s veřejností v rámci propagace akcí zajišťují referenti oddělení tiskového v čele s vedoucím oddělením – tiskovým mluvčím. Hlavními komunikačními kanály jsou: Webové stránky Oficiální web MČ Praha 10 a jeho další portály přinášejí nejucelenější přehled informací, a to jak aktualit, tak praktických rad a návodů, jak postupovat v případě řešení různých administrativních úkonů …

1.3.7 Jsou popsány a optimalizovány komunikační kanály s veřejností? Číst více »

1.4.1 Existuje metodika šetření spokojenosti?

Ano, v květnu a červnu 2019 bylo mezi obyvateli MČ Praha 10 provedeno dotazníkové šetření s cílem zhodnotit 2 z 10 standardizovaných evropských indikátorů (European Common Indicators – ECI) používaných pro hodnocení místní udržitelnosti. 1. Spokojenost občanů s místním společenstvím (ECI A.1) 2. Mobilita a místní přeprava obyvatel MČ Praha 10 (ECI A.3) Dotazníkové šetření bylo …

1.4.1 Existuje metodika šetření spokojenosti? Číst více »

1.3.8 Jsou vytvářena vhodná partnerství? Lze na konkrétních případech prokázat synergické efekty?

Partnerství na úrovni MČ Praha 10 spolupráce se školami a školskými zařízeními nejen zřizovanými MČ Praha 10 – projekt MAP, spolupráce s neziskovými organizacemi při pořádání kulturních a sportovních akcí, finanční podpora akcí pořádaných pro veřejnost, spolupráce s organizacemi při komunitním plánování sociálních a návazných služeb, spolupráce s občany na participativním rozpočtu, v roce 2019 …

1.3.8 Jsou vytvářena vhodná partnerství? Lze na konkrétních případech prokázat synergické efekty? Číst více »

1.3.4 Existuje analýza stížností nebo podnětů od občanů, jsou přijímána opatření k jejich řešení?

Stížnosti a podněty od občanů jsou zpracovávány jednotlivými odbory Úřadu MČ Praha 10. Nejvíce tato agenda spadá na Odbor kontroly a komunikace, oddělení stížností a svobodného přístupu k informacím. Průběžně je zpracován přehled stížností pro Radu MČ Praha 10. Jednou ročně je zpracováváno vyhodnocení v rámci ČSN EN ISO 9001:2016 ve Zprávě o přezkoumání QMS …

1.3.4 Existuje analýza stížností nebo podnětů od občanů, jsou přijímána opatření k jejich řešení? Číst více »

1.3.2 Provádí úřad a organizace městské části veřejná projednávání (či obdobné formy) při všech důležitých rozhodováních?

Veřejná projednání jsou jednou z forem veřejných setkávání a důležitou technikou participace veřejnosti. Městská část Praha 10 je využívá k informování a jasnému vymezení problémů, dále pak pro získání názorů občanů a sběru podnětů a připomínek. Převážně se jedná o veřejná projednání zaměřená na lokální témata primárně se dotýkající obyvatel žijících v daném místě. Každá …

1.3.2 Provádí úřad a organizace městské části veřejná projednávání (či obdobné formy) při všech důležitých rozhodováních? Číst více »

1.3.6 Přijímá úřad a jeho organizace opatření proti snížení rizik korupce?

MČ Praha 10 má od roku 2011 (usnesení Rady MČ Praha 10 č. 956 ze dne 5. 10. 2011) zpracovaný dokument s názvem „Protikorupční strategie MČ Praha 10“, který definuje protikorupční opatření včetně kontroly jejich účinnosti. Opatření jsou pravidelně každoročně vyhodnocována zprávou o jejím plnění. Jednotliví vedoucí odborů a vedoucí oddělení zvláštních organizačních jednotek (Kancelář tajemníka …

1.3.6 Přijímá úřad a jeho organizace opatření proti snížení rizik korupce? Číst více »