9.3.5 Došlo v městské části ke změně v počtu stížností obyvatel na sociálně patologické jevy (bezdomovectví, výtržnosti, graffiti, drogy, gambling / herny, prostituce apod.)?

Městská část Praha 10 má zpracovanou vnitřní normativní instrukci „Pravidla pro vyřizování stížností, pochval a petic“, která sjednocuje postupy při řešení přijatých stížností směřujících jak do samostatné, tak přenesené působnosti. V rámci Úřadu městské části Praha 10 je zřízeno samostatné oddělení stížností a svobodného přístupu k informacím, v němž je začleněn referát stížností, který vede evidenci došlých stížností a sjednocuje praxi, a dále oddělení bezpečnostního managementu, jehož pracovníci monitorují tyto patologické jevy, provádějí místní šetření v oblasti a úzce spolupracují s Policií ČR a Městskou policií hl. m. Prahy. Zároveň je každý rok pravidelně prováděno vyhodnocení Pravidel pro vyřizování stížností, pochval a petic. V rámci městské části byl pravidelně probíhal Antigraffiti, který spočíval v aplikaci nástřiku odolného graffiti na vybrané nemovitosti. Nedostatkem těchto řešení je zejména nemožnost přijímat vyhlášky, respektive nařízení v této oblasti, které by měly širší dopad, neboť městská část hlavního města Prahy nemá tuto pravomoc. Městská část Praha 10 však pravidelně využívá možností připomínkovat vyhlášky a nařízení hlavního města Prahy.

Sociálně patologickými jevy jsme se také zabývaly v rámci ankety: Co zlepšit na Desítce a v pocitové mapě. Podněty byly řešeny přímo ÚMČ Praha 10 nebo byly předány Policii ČR a Městské policii. Každý měsíc ve spolupráci s PČR a MP probíhá místní šetření vždy na jiná témata, tím tak reagujeme na dané stížnosti obyvatel. 

Vedení MČ Praha 10 zároveň vyslovilo podporu úplnému zákazu hazardu: “MČ Praha 10 chce úplný zákaz hazardu na svém území“.   

Téma bezpečnosti a sociálně patologických jevů je součástíStrategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030(9. Praha 10 přátelská, 9.2 Bezpečné prostředí pro všechny skupiny obyvatel, 9.2.1 Zajišťovat pravidelné sdílení informací o problematických místech, 9.2.2 Spolupracovat na šíření osvěty v oblasti bezpečnosti a dbát na prevenci).