9.3.1 Existují v městské části sociální bariéry a sociálně vyloučené osoby a lokality?

MČ Praha 10 nemá sociálně vyloučenou lokalitu tak, jak ji definuje analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR. Některé znaky sociálně vyloučené lokality/domu podle našich poznatků naplňuje objekt ubytovny v ulici Nad Slávií a její okolí a objekt ubytovny Černokostelecká, kde se ve větší míře pohybují mimo jiné uživatelé návykových látek a dochází zde ke kumulaci rizikových faktorů. V okolí ubytovny probíhá terénní program pro děti a mládež a terénní program pro uživatele návykových látek.

Označení lokality: Ubytovna Nad Slavií
  • Počet osob 2016: 79
  • Počet osob 2017: 79
  • Počet osob 2018: 79
  • Počet osob 2019: 79
  • Počet osob 2020: 79

Specifika lokality
Kapacita ubytovny je 79 lůžek. Ubytování poskytuje i rodinám s nezletilými dětmi. Ubytovna naplňuje některé z charakteristik sociálně vyloučené lokality. Podstatná část ubytovaných s trvalým pobytem v Praze a mimo Prahu jsou dlouhodobí příjemci dávek pomoci v hmotné nouzi, a to bez možnosti získat standardní byt. V poslední době se v dané lokalitě setkáváme s nárůstem sociálně nežádoucích jevů (užívání návykových látek, bezdomovectví a problematikou dětí a mládeže ohroženými rizikovými jevy).

Označení lokality: Ubytovna Černokostelecká
  • Počet osob 2016: 170
  • Počet osob 2017: 170
  • Počet osob 2018: 170
  • Počet osob 2019: 170
  • Počet osob 2020: 170

Specifika lokality
Ubytovna Černokostelecká (kapacita 170 lůžek) je prostorově umístěna mimo běžnou rezidenční zástavbu. Významná část ubytovaných osob a rodin jsou dlouhodobými příjemci dávek pomoci v hmotné nouzi. Jedná se o osoby, které jsou vyloučeny z ekonomického, sociálního a kulturního (v rovině vztahů, institucí, struktur a symbolů) života či vytlačeny z převažující (majoritní) společnosti. V současné době pracovníci terénního programu pro děti a mládež zjišťují možnosti svého působení v okolí ubytovny.

Dané problematice se věnuje Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 (9. Praha 10 přátelská, 9.1 Kvalitní sociální péče a služby, 9.1.1 Komunitní plánování sociálních a návazných služeb, 9.2 Bezpečné prostředí pro všechny skupiny obyvatel, 9.2.1 Zajišťovat pravidelné sdílení informací o problematických místech, 9.2.2 Spolupracovat na šíření osvěty v oblasti bezpečnosti a dbát na prevenci).

Mapování prostředí shrnuje pocitová mapa oblasti v sekci “Kde se necítím bezpečně” (srpen 2019). MČ Praha 10 se podnětům občanů věnuje také na webu www.praha10.cz/strategie, kde se bariérovým překážkám intenzivně věnujeme. Stav řešení podnětu je možné sledovat zde: https://strategieprodesitku.cz/podnety/.

V rámci komunitního plánování sociálních a návazných služeb působí pracovní skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením, jejímž cílem je ve spolupráci s občany a poskytovateli sociálních a návazných služeb mj. hledat možnosti, jak předcházet a zmírňovat důsledky sociálního vyloučení.

Občané městské části mají dlouhodobě možnost upozorňovat na bariéry, které jim nějakým způsobem ztěžují život, a to nejen bariéry stavební, ale i smyslové, jazykové, kulturní aj. V rámci podpory odstraňování bariér MČ Praha 10 na sociálním a zdravotním portálu dlouhodobě zveřejňuje výzvu k nahlášení bariér, které komplikují občanům každodenní život. Výzva byla zveřejněna v rámci komunitního plánování sociálních a návazných služeb.

V rámci odstraňování smyslových bariér MČ Praha 10 dlouhodobě podporuje organizace poskytující tlumočnické služby v rámci dotačního řízení. Současně je v rozpočtu MČ Praha 10 vyčleněna částka na zajištění tlumočnických služeb pro klienty Odboru sociálního Úřadu MČ Praha 10.

V oblasti jazykových bariér MČ Praha 10 v roce 2017 zpracovala letáky pro cizince a v roce 2018 spolupracovala s neziskovou organizací na realizaci kurzů českého jazyka pro občany/cizince z MČ Prahy 10. Kurzy českého jazyka byly realizovány spolupracujícím poskytovatelem sociálních a návazných služeb a proběhly v prostorách ZŠ Eden. MČ Praha 10 v rámci dotačního řízení podporuje poskytovatele sociálních a návazných služeb, kteří pomáhají odstraňovat smyslové bariéry.

V lednu 2018 zajistila MČ Praha 10 přetlumočení některých částí webových stránek a sociálního portálu Prahy 10 do českého znakového jazyka. Neslyšící občané tak mohou získat informace o základních životních situacích v jazyce, který je jim přirozený – což psaná čeština není. MČ Praha 10 od července 2018 zavedla ve spolupráci s Tichým světem o.p.s. službu pro neslyšící –online tlumočení prostřednictvím Tiché linky.

Osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby sociálně vyloučené se obvykle nepotýkají jen s jedním problémem, ale s celou řadou problémů, které se postupně kumulují. Cílem terénního programu je osoby bez přístřeší vyhledávat přímo v terénu, poskytovat sociální poradenství, informovat o dalších službách a minimalizovat rizika způsobu jejich života. Činnost terénního programu je současně prevencí sociálně rizikového chování osob bez přístřeší a určitou zdravotní prevencí šíření infekčních chorob, čímž se minimalizují patologické jevy a dochází tak zároveň k ochraně většinové společnosti.

Mobilní týmy pro osoby s duševním onemocněním, zdravotní terénní programy, služby pomoci se základním zdravotním ošetřením a nízkoprahová sociální práce jsou podporovány v rámci dotačního řízení MČ Praha 10, a to dle prokázané potřeby.

Terénní program je službou sociální prevence poskytovanou dle ustanovení § 69 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Obecně se jedná o terénní službu poskytovanou osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.

Jako v předcházejících šesti letech zajišťovala Městská část Praha 10 i v roce 2019 a v roce 2020 poskytování sociální služby – terénní program pro osoby sociálně vyloučené (dále pouze terénní program) externím dodavatelem. Terénní program vhodně doplňoval sociální práci kurátorů Odboru sociálního Úřadu MČ Praha 10. Terénní program realizovala NADĚJE, a to na základě smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 10 a NADĚJÍ č. 2015/OSO/1755.

Osoby s duševním onemocněním jsou další neopomenutelnou skupinou ohroženou sociálním vyloučením, proto MČ Praha 10 významně podporuje formou dotačního řízení zavedení a udržení mobilních týmů pro osoby s duševním onemocněním. Na území MČ Praha 10 působí týmy dva. Konkrétně se jedná o komunitní tým organizace Eset Help (Strašnice, Malešice, Záběhlice) a komunitní tým organizace Fokus Praha (Vršovice, část Vinohrad, Michle).

Významnou preventivní aktivitou je samotná terénní práce zaměřená na děti a mládež, které tráví volný čas neorganizovaně na ulicích a jsou tak buď ohroženy sociálně patologickými jevy (drogy, záškoláctví, extrémní postoje, kriminalita apod.) nebo s nimi měly osobní zkušenost.

Dva terénní pracovníci Streetworku Beztíže – Praha 10 působící pod záštitou služeb Beztíže při Domu dětí a mládeže Praha 3 – Ulita se „na ulici“ mezi dětmi a mládeží pohybují v pracovních dnech odpoledne, s výjimkou úterý a mimo standardních služeb terénního programu (viz výše) se zaměřují i na smysluplné využití volného času svých klientů (např. sport, street art). Děti a mládež mají možnost vyhledat pracovníky terénního programu a konzultovat s nimi své problémy individuálně jednou týdně na předem určeném místě a čase. K nejvíce řešeným problémům patří domov, škola, vztahy, návykové látky, projevy agrese, hooligans a extremistická hnutí.

Za významnou preventivní aktivitu považuje MČ Praha 10 zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Provoz tohoto zařízení bude zahájen v roce 2021. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (dále i NZ) jsou sociální služba, která je poskytována podle § 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. NZ poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let, které jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy a které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Cílem práce NZ je jejich sociální začlenění a pozitivní změna v životním stylu, poskytování informací, odborné pomoci a podpory, snížení sociálních a zdravotních rizik, která souvisí se způsobem jejich života, umožnění orientace v sociálním prostředí a vytváření podmínek k řešení jejich nepříznivé životní situace.

NZ funguje na principu nízkoprahovosti – je maximálně dostupné (bez časových, prostorových, psychologických a finančních bariér) a vytváří prostředí, které je svým charakterem a umístěním blízké přirozenému pohybu cílové skupiny.

MČ Praha 10 se intenzivně v rámci procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb věnuje problematice sociálního vyloučení, a to zejména se zaměřením na osoby ohrožené či již vyloučené.