9.2.1 Je městskou částí podporován vznik a fungování zařízení (vyjma školských), která zprostředkovávají kontakty v rámci komunity?

Podpora mateřských/rodičovských center je dlouhodobě jednou z priorit komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10. MČ Praha 10 si uvědomuje, že je nezbytné na svém území podporovat nejen sociální služby, ale i služby návazné, které vhodně doplňují právě ty registrované. Mezi nejpotřebnější patří právě mateřská/rodičovská centra. S ohledem na komplexnost podpory uvedených center považuje MČ Praha 10 aktivity za nadstandardní. MČ Praha 10 významně podporuje rodinná a komunitní centra zejména v rámci dotačního řízení. V roce 2019 přispěla MČ Praha 10 na činnost mateřských/rodičovských center celkovou částkou 732 200 Kč a v roce 2020 částkou 852 200 Kč. Některé organizace využívají i možnost pronájmu prostor od městské části za zvýhodněné nájemné, a to ve výši 200 Kč/m2/rok. Zároveň se dané organizace zapojují do Zásobníku projektů MČ Praha 10.

O mateřská, rodinná a komunitní centra je velký zájem, vyplývá to i z níže uvedených výsledků ankety “Potřeby rodin na Desítce”.

Aktéři v území:

 • Malešice – Jablíčkov

 • Strašnice/Skalka – Klub K2, Jablíčkov, Komunitní centrum Kruh, Bambulky

 • Vinohrady – Protěž

 • Záběhlice/Zahradní Město – Klub K2

 • Vršovice – Protěž

Rodinné a komunitní centrum Jablíčkov:

 • Poslání: Podporovat zdravé fungování rodiny prostřednictvím široké škály prorodinných služeb; poskytovat logicky provázaný komplex pedagogicky kvalitních programů pro všechny věkové kategorie dětí, rodiče i prarodiče; posilovat rodičovské kompetence, preventivně působit proti burn-out syndromu pečujících a výskytu negativních psychosociálních jevů v rodinách; vytvářet přátelský prostor pro setkávání rodin s dětmi, smysluplné trávení volného času, sdílení a výměnu zkušeností; podporovat komunitní soužití v lokálních podmínkách – pěstování vazeb k místu, oživení vztahů mezi lidmi.

 • Cílová skupina: rodiny s dětmi ve věku 0–10 let, nastávající rodiče

 • Kapacita: 500 jedinečných rodin / rok

 • Lokalita: Malešice, Strašnice

 • Možný rozvoj služeb: ano

 • Potřeby pro udržení a rozvoj služeb: zachování stávající finanční podpory a prostor či jejich rozšíření

 • Besedy, workshopy, semináře zaměřené na rozvoj rodičovských kompetencí: cca 20 vzdělávacích akcí za rok s kapacitou okolo 10 osob

 • Tréninkové aktivity na posilování rodičovských kompetencí: 13 pololetních kurzů, každý o rozsahu 16 lekcí, zhruba 150 jedinečných účastníků

 • Poradenství pro rodiče – 7 druhů, celkem cca 70 jedinečných účastníků za rok, 260 – 300 hodin za rok

 • Práce s celou rodinou, akce pro rodiče s dětmi: 5 pravidelných programů, 15 akcí za rok

 • Komunitní akce v lokalitě: 6 velkých venkovních akcí za rok

 • Aktivně se zapojují do aktivit MČ Praha 10 – ANO

 • Programy zaměřené na všeobecný rozvoj dětí – 25 kroužků pro děti ve věku 3–10 let

 • Podpora slaďování práce a rodiny: dětská skupina, herna s hlídáním, příměstské tábory

 • Rozvojové a relaxační aktivity pro rodiče (cvičení, vzdělávání): 12 pravidelných programů

Klub K2, o.p.s.

 • Poslání: Přispíváme k naplnění potřeb rodin s malými dětmi a usilujeme o celkové zlepšení postavení rodičů ve společnosti.

 • Cílová skupina: rodiny s dětmi

 • Práce s celou rodinou: ano

 • Kapacita: 500 rodin ročně

 • Lokalita Strašnice/Skalka, Záběhlice/Zahradní Město

 • Možný rozvoj služeb: ano

 • Potřeby pro udržení a rozvoj služeb, ohrožení fungování: vyřešit situaci v Ostružinové – nekvalitní prostory neodpovídající práci s rodinami s nejmenšími dětmi, zachovat stávající fin. podporu P10, vyjasnit majitele zahrady v Olešské, abychom ji mohli systematicky rozvíjet

 • kurzy, semináře, zaměřené na rozvoj rodičovských kompetencí – 10 půlročních kurzů/ 40 rodin, 25 seminářů ročně/ 300 účastníků seminářů

 • tréninkové aktivity na posilování rodičovských kompetencí: 4 typy tréninků / 50 rodin

 • Poradenství pro rodiče: 7 poraden/ 100 klientů ročně

 • Komunitní akce v lokalitě: 14 akcí ročně

 • Nízkoprahové aktivity pro rodiny: herny, akce, sociální, právní poradenství

 • Aktivně se zapojují do aktivit MČ Praha 10: KPSS, RP

 • Další aktivity: Školka K2 – Dětské skupiny – 45 dětí od 2 let, naučná stezka Zahrada ve městě, metodická práce

Centrum pro rodinné aktivity – Bambulky

 • Poslání: Vytvořit příjemné rodinné prostředí, kde můžete s dětmi strávit volný čas

 • Cílová skupina: Rodiče s dětmi

 • kapacita

 • Lokalita: Mirošovická, P10 – Strašnice/Skalka

 • Možný rozvoj služeb

 • Potřeby pro udržení a rozvoj služeb

 • kurzy, semináře, přednášky zaměřené na rozvoj rodičovských kompetencí

 • tréninkové aktivity na posilování rodičovských kompetencí

 • Poradenství pro rodiče

 • Práce s celou rodinou, s celým systémem rodiny

 • Komunitní akce v lokalitě

 • Nízkoprahové aktivity pro rodiny

 • Aktivně se zapojují do aktivit MČ Praha 10

 • Další služby – kurzy pro rodiče s dětmi, předškolka, hlídání

Komunitní centrum Kruh

 • Poslání: Otevřená škola, která využívá svůj potenciál, vybavení a personální zabezpečení ve prospěch celé komunity.

 • Cílová skupina: rodiče s malými dětmi, školáci a jejich rodiny, senioři

 • kapacita

 • Lokalita: Mirošovická, P10 – Strašnice/Skalka

 • Možný rozvoj služeb

 • Potřeby pro udržení a rozvoj služeb

Komunitní centrum Protěž

 • Poslání: Prevence sociálního vyloučení, aktivizace komunity, zvýšení počtu dobrovolníků.

 • Cílová skupina:

 • Kapacita

 • Lokalita: Vinohrady

 • Možný rozvoj služeb

 • Potřeby pro udržení a rozvoj služeb

V roce 2019 realizovala MČ Praha 10 průzkum zaměřený na potřeby rodin na Desítce ve spolupráci se spolkem K2 a Jablíčkov. Celkem bylo odevzdáno 163 vyplněných dotazníků, které jsou podkladem i pro tvorbu Koncepce rodinné politiky. Dotazník byl propagován na webu www.praha10.cz/strategie a Facebooku MČ Praha 10, zároveň byl dostupný i v tištěné verzi v klubu K2 a Jablíčkov.

Výsledky ankety Potřeby rodin na Desítce

Silné stránky

 • Aktivní rodiny s dětmi na území MČ Praha 10

 • Vysoký podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí

 • Rodiny se silným vztahem k území MČ Praha 10 – velká znalost prostředí

 • Silné rodinné zázemí (min. 3 členné rodiny)

 • Aktivity Rodinného a komunitního centra Jablíčkov a Klubu K2

 • Podmínky pro volnočasové aktivity (Malešický park, areál Gutovka, Hamerský rybník),

Slabé stránky

 • Průměrné hodnocení podpory rodin ze strany MČ Praha 10

 • Naplněná kapacita jeslí a mateřských školek

 • Nedostatečné kulturní vyžití pro rodiny (divadlo, koncerty, kino, kampaně)

 • Nebezpečné prostory v okolí metra Skalka a Strašnice (výskyt nepohodlných lidí, zanedbané

veřejné prostranství)

 • Nedostatek míst k parkování aut

 • Naplněná kapacita rodinných center

 • Intenzivní hustota dopravy

 • Nedostatek inovativních a alternativních škol

 • Chybějící aktivity pro matky s dětmi

 • Nízká podpora rodin s dětmi s hendikepem a seniory (např. odlehčovací služby)

Příležitosti

 • Navýšení kapacit jeslí a mateřských škol

 • Podpora rodinných center v MČ Praha 10 (fungujících, iniciace nových projektů)

 • Rozvoj sportovních aktivit (cvičení maminek s dětmi, kvalitní síť cyklostezek)

 • Podpora místních organizací v pořádání kulturních akcí (finanční, propagační)

 • Zapojení se do projektu Bezpečné cesty do školy (nebezpečné křižovatky a přechody)

 • Podpora kaváren a restaurací (např. kavárna přátelská rodině)

 • Zavedení odlehčovacích služeb (pro rodiny s hendikepem, seniory, rodiče samoživitelé)

 • Revitalizace prostor v okolí metra Skalka a Strašnická (pobytové plochy)

 • Zavedení parkovacích zón, výstavba parkovacích domů

 • Podpora inovativních a alternativních typů výuky (jesle, mateřské a základní školy)

 • Vznik platformy pro rodiny (podstránka webu www.praha10.cz)

 • Informovat rodiče o službách v městské části již při vítání občánků

 • Úklid psích exkrementů (osvěta, zajištění specializovaných odpadkových košů)

 • Vznik Koncepce rodinné politiky MČ Praha 10

Hrozby

 • Omezené množství finančních prostředků MČ Praha 10 na podporu aktivit směřujících k podpoře rodin

 • Neochota místních organizací spolupracovat

 • Zákonná opatření a jiné externí vlivy
MČ Praha 10
 • každoročně pořádá Veletrhy sociálních a návazných služeb (více v tiskové zprávě, 24.4.2020: “Veletrh sociálních a návazných služeb“)

 • má zpracovaný Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2021-2024 (priorita 3 „Komunitní aktivity podporující osoby v nepříznivé sociální situaci a osoby touto situací ohrožené“, a to pod opatřením 3.1 „Podporovat rodinná a komunitní centra“). V rámci plánu pravidelně svolává schůzky pracovních skupin, a to i organizací zabývající se rodinným prostředí.

 • připravuje koncepci rodinné politiky na základě Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 (9. Praha 10 přátelská, 9.3. Příznivé prostředí a podmínky pro rodiny, 9.3.1 Systémově reagovat na potřeby rodin).

 • V roce 2019 se uskutečnilo celkem šest setkání s kulturními aktéry přímo v konkrétních lokalitách MČ Praha 10: Zahradní Město a Záběhlice, Vršovice, Strašnice, Malešice, Skalka a Rybníčky, Bohdalec a Slatiny. Cílem setkání bylo zmapování potřeb a vzájemné sdílení kontaktů. Na základě setkání zároveň vznikla Koncepce rozvoje kultury městské části Praha 10 na období 2020-2025.

 • provozuje Sociální a zdravotní portál, kde návštěvník nalezne potřebné informace dle jednotlivých cílových skupin.

 • podporuje svoji grantovou politikou jednotlivé organizace, a to i rodinná a komunitní centra (více v tiskové zprávě, 4. 3. 2020: “30,6 milionu korun na podporu prospěšných projektů! MČ Praha 10 schválila dotace na tento rok“. V roce 2019 přispěla MČ Praha 10 na činnost mateřských/rodičovských center celkovou částkou 732 200 Kč a v roce 2020 částkou 852 200 Kč. Některé organizace využívají i možnost pronájmu prostor od městské části za zvýhodněné nájemné, a to ve výši 200 Kč/m2/rok.

 • každoročně pořádá letní příměstský tábor, a to zpravidla ve dvou turnusech, jehož hlavním cílem je usnadnit rodičům dětí mladšího školního věku sladění pracovního rytmu s péčí o děti v době hlavních školních prázdnin. Pro děti z městské části Praha 10, které navštěvují ZŠ v Praze 10 je za zvýhodněnou cenu.Dále pořádáme i 14ti denní letní dětský tábor v Horském hotelu na Černé hoře pro děti od 5ti do 14ti let.

 • Sama MČ Praha 10 v minulosti realizovala projekty zaměřené na podporu aktivit umožňujících rodičům snazší návrat do zaměstnání nebo zvyšování jejich kvalifikace v období čerpání rodičovském dovolené. Konkrétně se jednalo o projekt s názvem „Práce a rodina – jde to“, který byl zaměřen na podporu rodičů na mateřské/ rodičovské dovolené a těch, kteří byli krátce po jejím ukončení registrováni na Úřadu práce ČR, při jejich návratu do zaměstnání. Podmínkou zapojení do projektu bylo trvalé bydliště na Praze 10. Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu, Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti, operačního programu Praha – Adaptabilita a byl realizován v období březen 2013 až srpen 2014. Na projekt dále navázal stejnojmenný projekt “Práce a rodina – jde to II” (leden – říjen 2015).

 • Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2021-2024

Během pandemického roku 2020 probíhala činnost uvedených center v rámci možností a mantinelů toho času platných opatření. Pochopitelně ubylo výrazně osobních setkání, organizace v maximální míře využívaly on-line formy aktivit. Zároveň podporovaly nejslabší rodiny v souvislostí s distanční výukou. Objem finančních prostředků v dotačním řízení pro rok 2020 a 20221 nebyl pro tyto organizace nijak snižován. Většina uvedených organizací se také okamžitě po vyhlášení nouzového stavu zapojila do dobrovolnické činnosti.