8.2.4 Je místní kulturní dědictví zpřístupňováno veřejnosti? Dochází k novému způsobu využití objektů soukromých majitelů (nové funkce budov); kulturní dědictví je digitalizováno, jsou vydávány publikace, DVD, pořádány nové akce apod.?

Objekty kulturních památek, které má MČ Praha 10 svěřeny do péče a které je možné prezentovat veřejnosti, prezentovány jsou. Příkladem je den otevřených dveří ve vile Karla Čapka a různé nárazové akce v bývalém Waldesově muzeu. Vila Karla Čapka má navíc zpřístupněné virtuální prohlídky. Pro ostatní objekty je forma prezentace hledána a připravována, např. Kolbenova vila, hledání nového využití pro strašnickou školu či Waldesovo muzeum. Jedná se však výhradně o kompetence a rozhodnutí statutárních zástupců MČ, kteří o otevření či neotevření a rozhodují. Zároveň probíhají různé akce v Trmalově vile

Pracovník odboru památkové péče do této diskuse vstupuje pouze jako přizvaný účastník svým názorem, který přispívá argumentací z pohledu na zachování příslušných zachycených hmotných situací, dokládajících vývoj jednoho každého objektu.

Drtivá většina nemovitých kulturních památek však není MČ Praha 10 svěřena do péče a nemůže tak v jejich správě vykonávat svou vůli. Jsou v rukách jiných majitelů, ať už fyzických či právnických osob, kteří s nimi nakládají podle své vůle, a s ohledem na současnou právní úpravu není umožněno městské části se k jejich využití vyjádřit ani na úrovni závazného stanoviska.

Publikační či jiná činnost je zcela nemyslitelná, pokud nebude personální zajištění v blízké době zlepšeno. Rozpočtové možnosti MČ Praha 10, které nelze v průběhu roku navyšovat, zároveň nedovolují takovouto činnost zajišťovat externími odborníky. 

Právě prezentaci kulturních památek se věnuje Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 (8. Praha 10 kulturní, 8.4. Prezentovat nemovité kulturní dědictví a pečovat o něj,  8.4.1 Představovat památkově hodnotné objekty a lokality na území městské části) a Koncepce rozvoje kultury městské části Praha 10 na období 2020–2025 v oblasti 3 Kulturní objekty (3.3 Zajišťovat pro kulturní objekty ve vlastnictví MČ Praha 10 kvalitní řízení a  strategii, jasnou programovou nabídku, která bude odrážet specifika lokality a  bude hledat i  přiměřené možnosti nabízet program celopražskému publiku, 3.4. Realizovat spolupráci s  ostatními objekty na území MČ  Praha 10, jejichž primárním účelem není kulturní činnost (např. Vršovický zámeček)) a v příloze č. 2: Medailonky kulturních objektů.