6.3.1 Je rozvoj cestovního ruchu koordinován městskou částí s ohledem na únosnost území a zamezení negativních vlivů cestovního ruchu na životní prostředí a veřejné zdraví?

Cestovní ruch na území MČ Praha 10 s ohledem na historicky významný stavební fond nenabízí ucelený soubor, který by uspokojil poptávku po objektech obecně širokou veřejností považovaných za atraktivní. Jde spíše o jednotlivé nemovité kulturní památky (např. Kostel Narození Panny Marie v Záběhlicích).

Pro užší skupinu zájemců je však možné zmínit pozoruhodné stavby, které dokládají městský vývoj ve 20. století. Jde zejména o řadu městských vil, které jsou dodnes v držení soukromých vlastníků, či drobnou sakrální architekturu, ztrácející se v osídlených plochách (např. modlitebna Bét-el ve Strašnicích).

V MČ Praha 10 je několik naučných stezek, které jsou spíše lokálního charakteru. Představují nejen historii, ale i zajímavosti MČ Praha 10. Stezky mají vzdělávací a interpretační funkci a zájemci se mohou dozvědět i informace, které pro ně budou novými a najít různá zákoutí, o kterých do té doby nevěděli.

Příležitostí je obnova památek v majetku městské části a podpora projektů směřujících k využívání nemovitých kulturních památek.

Cestovní ruch je svázán spíše s městskými částmi Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 6, které disponují historickými památkami a zajímavostmi. Účastníci cestovního ruchu využívají některá ubytovací zařízení v MČ Praha 10.

V roce 2021 pořádá MČ Praha 10 několik významných akcí k uctění památky Jana Kotěry, a to ve spolupráci s Kotěrovým centrem architektury. Je připravován dotisk publikace Slavné stavby Prahy 10 a spolu s výstavou bude představena nová publikace Slavné vily Prahy 10. Vzhledem k tomu, že Jan Kotěra v Praze 10 žil a tvořil, jsou tyto akce atraktivní i pro návštěvníky Prahy 10.