6.2.1 Komunikuje městská část průběžně a korektně s místními podnikateli a firmami (např. formou pravidelných setkání se zástupci podnikatelské sféry) s cílem hledat a nacházet oběma stranám prospěšná řešení případných problémů soužití, jako jsou rušivé provozy (hluk, emise z technologií nebo dopravní obsluhy, problematika zneškodňování odpadů, ochrana vodních zdrojů ap.)?

MČ Praha 10 klade důraz na dlouhodobou a koncepční spolupráci s podnikateli, proto Rada MČ Praha 10 zřídila jako svůj poradní orgán Komisi pro podporu podnikání, která si klade za cíl navazovat a prohlubovat spolupráci samosprávy s místními podniateli a firmami, projednávat podněty od podnikatelů působících na území Prahy 10.

Současně vedle této komise funguje také Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21, kde je přímo zastupen svým plnohodnotným členstvím manažer firemních vztahů a sociální odpovědnosti společnosti Tesco Stores ČR. Právě na území MČ Praha 10 se totiž nachází hlavní sídlo společnost Tesco Stores ČR pro celou střední a východní Evropu.

Již v rámci tvorby Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 oslovila MČ Praha 10 na jaře 2019 podnikatele formou dotazníku ke zjištění jejich potřeb. K oslovení využila spolupráci s Hospodářskou komorou hl. m. Prahy, proto bylo osloveno celkem 377 podnikajících subjektů – členů Hospodářské komory na území MČ Praha 10. Dále bylo osloveno dalších 89 podnikatelů z vlastních zdrojů MČ Praha 10 (seznam nebytových prostor, vlastní rešerše). Z dotazníku vyplynulo, že by podnikatelé uvítali společná setkání.

Z tohoto důvodu Komise pro podporu podnikání uspořádala na podzim 2019 první setkání s podnikateli na téma zavedení zón placeného stání. V roce 2020 bylo setkání z důvodu pandemie zrušeno. Původní záměr Komise pro podporu podnikání byl zvát podnikatele na společná setkání alespoň 2x ročně.

V únoru 2021 však MČ Praha 10 uspořádala online diskuzní fórum podnikatelů z Prahy 10, v rámci něhož šest panelistů z řad podnikatelů a živnostníků hovořilo o tom, co jim aktuální koronavirová krize dala a vzala. Sledujícím Desítkového fóra se představili majitelé kavárny, restaurace, centra jógy a firem zaměřených na účetnictví, deskové hry a audiovizuální technologie.

V rámci expertních pracovních skupin, které byly v září a říjnu 2019 zapojeny do tvorby Strategického plánu MČ Praha 10, byli účastni i zástupci podnikatelů. Podnikatelé mohou podávat své podněty na webu MČ Praha 10 – odkaz pro podání podnětů.

Podnikatelé jsou zváni na veřejná projednání nebo kulaté stoly tematicky zaměřené. V roce 2019 se například uskutečnilo šest tzv. kulatých stolů se subjekty vykonávající svou podnikatelskou činnost na území Bohdalec-Slatiny za účasti místostarosty pro podporu podnikání Ing. arch. Martina Valoviče pro účely najití koncensu pro dopracování urbanistické studii Bohdalec-Slatiny v návaznosti na podnikatelské aktivity a záměry vlastníků předmětných pozemků. Zápisy ze setkání.

S provozovateli a majiteli “hlučných” restaurací a hotelů jsou pořádána setkání z důvodu stížností občanů.

Pro developery/podnikatele, kteří mají zájem na území MČ Praha 10 realizovat své developerské záměry, zpracovala MČ Praha 10 ve spolupráci s ČVUT dokument “Metodika spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích”, který schválilo 2. března 2020 ZMČ Praha 10. V ní mají developeři jasné podmínky možné účastni na budování veřejné infrastruktury.

MČ Praha 10 se zapojila do kampaně “Dost bylo plastu”, a tím vyzvala i podnikatele k tomuto opatření.