5.3.12 Disponuje městská část vlastním systémem sledování vybraných zdravotních rizik nebo ukazatele (např. vlastní sběr dat některých dg., prevalence či incidence, např. počet kojených dětí nad 6 měsíců apod.), která nejsou sledována ÚZIS?

MČ Praha 10 vlastním systémem sledování vybraných zdravotních rizik nebo ukazatelů, které nejsou sledovány ÚZIS, sama nedisponuje.

V rámci dotazníkového četření indikátoru A1 ze sady ECI„Spokojenost občanů s místním společenstvím a mobilita obyvatel, MČ Praha 102019“ ale byli respondenti z řad obyvatel MČ Praha 10 dotazováni mj. na to, jak hodnotí svůj vlastní zdravotní stav. Více než 90% uvedlo odpověď “dobře” nebo “velmi dobře”. Přes 7% respondentů svůj zdravotní stav hodnotí jako špatný a jen 2% jako velmi špatný.