3.1.1 Má městská část schválený a používá vnitřní předpis upravující pravidla pro udržitelné nakupování?

MČ Praha 10 má svůj první “Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030”. V rámci strategického cíle 3.1 Udržitelná spotřeba úřadu a jeho organizací je uvedeno opatření: Prosazovat společenskou odpovědnost při nákupech. V rámci tohoto opatření je snaha o zajištění nákupu spotřebního materiálu ÚMČ Praha 10 a zřizovaných organizací MČ Praha 10 s ohledem na ochranu životního prostředí se snahou o společenskou odpovědnost. Zpracování strategického plánu bylo realizováno dle “Metodiky hodnocení udržitelných měst”, t.j. dle auditů udržitelného rozvoje.

MČ Praha 10 zavedla systém kvality dle mezinárodní normy ISO 9001. Je schválena instrukce QI 63-01-06 „Zásady hospodaření s majetkem MČ Praha 10“, která upravuje i nabývání majetku do správy městské části. Spotřebiče jsou při nákupu posuzovány především z hlediska energetické efektivnosti, a dále z hledisek ekonomických. Preferovány jsou nákupy spotřebičů v nejvyšší energetické třídě (A+). Při nákupu služebních vozidel je brán zřetel na spotřebu pohonných hmot, což představuje významné kritérium pro hodnocení energetické efektivnosti. K přepravě na území Prahy 10 na místní šetření a k dohledovým činnostem mají zaměstnanci Odboru životního prostředí k dispozici dvě elektrokola. Postupně se nahrazují (při výměnách) světla za úsporná LED světla.

Pro zboží nakupované v rámci projektů realizovaných se záměrem zvyšovat pozitivní dopad činností městské části na dlouhodobý udržitelný rozvoj města jsou preferovány nákupy zboží s pozitivním dopadem na životní prostředí. U budov Úřadu MČ Praha 10 včetně zřizovaných organizací v současné době probíhá sdružený nákup elektrické energie a plynu.