2.1.5 Jsou v budovách ve správě obce informace o způsobu šetření vodou (osvěta – např. cedulky k waterstopům, apod.)? Proběhla v obci osvětová kampaň zaměřená na šetření pitnou vodou?

Do této doby zatím neproběhla žádná osvětová kampaň zaměřená na šetření pitnou vodou. V budovách ve správě obce nejsou umístěny informace o způsobu šetření vodou.MČ vydává tzv. Desatera, která propaguje přes FB MČ Praha 10.

MČ Praha 10 má svůj první “Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030”, který byl zpracován dle “Metodiky hodnocení udržitelných měst/městských částí”. V oblasti Životní prostředí jsou dva cíle 2.1 a 2.2, které budou realizovány opatřeními týkající se osvěty, zapojení veřejnosti do péče o životní prostředí, např. 2.1.3 Šetrné nakládání s přírodními zdroji, 2.2.1 Podporovat a rozšiřovat dobrovolnické aktivity v péči o životní prostředí, 2.2.2 Podporovat a realizovat osvětu o životním prostředí. V oblasti Globální odpovědnost je uvedeno opatření 10.2.1 Podporovat a realizovat opatření ke zmírnění a dopadům změny klimatu. Z tohoto vyplývá, že MČ má zájem v budoucnu více zapojit občany do osvěty, dobrovolnictví a péče.

Každoročně pořádá spolek Naše Malešice ve spolupráci s MČ Praha 10 osvětovou kampaň Den Země, na které jsou pro veřejnost k dispozici osvětové stánky a aktivity.

MČ Praha 10 má také dotační řízení v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. V roce 2018 bylo podáno 10 projektů a podpořeno 8 projektů zrealizovaných nevládními a neziskovými organizacemi a společnostmi a spolky; v roce 2019 bylo podáno 9 žádostí a podpořeno 7 projektů, z toho jeden realizovaný fyzickou osobou; a v roce 2020 bylo podáno již 18 projektů a podpořeno 15 projektů, z toho dva realizované fyzickými osobami.

Oproti minulým letům byla v roce 2020 inovována metodika dotačního řízení v oblasti životního prostředí. Kromě dříve podporovaných akcí a osvěty se nově přidala podpora komunitních zahrad, zahrádkářských kolonií, rekultivace předzahrádek a vnitrobloků, podpora živočichů ve městě, tedy podpora systematičtějších aktivit i s pozitivním vlivem na hospodaření s vodou. V roce 2020 byly např. podpořeny úpravy předzahrádek a vnitrobloku.