1.2.2 Existují přiměřená vnitřní pravidla pro zadlužování městské části a jsou tato pravidla dodržována?

MČ Praha 10 – stejně jak jiné samosprávy v ČR – se v rámci svého fiskální politiky řídí zákonnými normami – zejména zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

MČ Praha 10 je však ze své podstaty povinna řídit se také obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 55/2000 – Statut hl. m. Prahy, jenž v § 9 odst. 2 explicitně stanovuje podmínky přijetí cizích zdrojů takto: Městská část může k úhradě svých potřeb použít též návratných zdrojů, a to smluvně zabezpečených půjčkou, úvěrem nebo návratnou finanční výpomocí. Celková výše všech nesplacených přijatých cizích zdrojů smí překročit 40 % příjmů schváleného rozpočtu pouze se souhlasem Zastupitelstva hlavního města Prahy a podíl výdajů na dluhovou službu, tj. placených úroků, splátek jistin, smlouvy o koupi najaté věci a směnek, v poměru k běžným příjmům, tj. daňovým, nedaňovým příjmům a běžným dotacím po konsolidaci, nesmí v jednotlivých letech převýšit 15 %.

MČ Praha 10 má jak všechny zákonné normy, tak fiskální pravidla vyplývající ze Statutu hl. m. Prahy zakomponované do svých vnitřních předpisů (např. instrukce QI 61-01-01 – Nakládání s finančními prostředky MČ Praha 10, směrnice QS 82-02 – Zabezpečování finanční kontroly v podmínkách městské části Praha 10 – podle zákona č. 320/2001 Sb.) Tato pravidla jsou samozřejmě dodržována v maximální možné míře.

MČ Praha 10 nicméně dlouhodobě nedokáže sestavit vyrovnaný rozpočet z přerozdělených finančních prostředků z dotací a státního rozpočtu či výnosů z vlastních zdrojů bez zahrnutí výnosů z prodeje vlastního majetku. Prodej vlastního majetku tak bude nutný i v dalších letech, byť již jen v omezené míře, (předpokládaný objem 100–150 mil. Kč). Své investice a provozní náklady tak sice MČ Praha 10 kryje zdrojově vyrovnaným rozpočtem, nicméně počet bytů a pozemků se s časem neúměrně snižuje a dlouhodobě tento stav není udržitelný.

MČ Praha 10 navíc připravuje největší investiční akci ve své historii – kompletní rekonstrukci svěřené budovy ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, která je v dlouhodobě neudržitelném technickém, resp. zcela havarijním stavu. Projekt svým rozsahem přesahuje rozpočtové možnosti samotné MČ a jeho realizace je možná pouze při využití vícezdrojového financování, tj. z rozpočtových zdrojů a zdrojů vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 10, dotací z fondů EU a prostředků hlavního města Prahy (HMP) ve formě tzv. návratné finanční výpomoci z rozpočtu hlavního města Prahy, tedy bezúročné půjčky ve výši 500 mil. Kč, kterou Zastupitelstvo hl. m. Prahy 10 schválilo v září 2020. MČ Praha 10 bude návratnou finanční výpomoc splácet v letech 2024-2048 ve 25 splátkách ve výši 20 mil. Kč.

Finanční prostředky a toky v rámci MČ Praha 10 sleduje kromě obligátního Finančního výboru také Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky, který dohlíží na investiční strategie a plány.

Udržitelným hospodařením s majetkem MČ Praha 10 se zabývá Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 (např. 1.2. Městská část je dobrým hospodářem, 1.2.1 Hospodárné nakládání s majetkem, 1.2.2 Efektivní a účelné spravování financí).