Mapa významných změn územního plánu a stavebních záměrů na území MČ Praha 10

Městská část Praha 10 vám předkládá přehled aktuálních změn územního plánu a významných stavebních záměrů v jednotlivých čtvrtích Desítky. Výčet změn územně-plánovací dokumentace ani stavebních záměrů není vyčerpávající, ale výběrem těch nejzásadnější projektů převážně soukromých investorů. Dále na stránce naleznete vysvětlení k povolovacím postupům a možnostem zapojení do těchto rozhodovacích procesů. K územnímu plánování a rozvoji přistupuje současné vedení transparentně. Tento mapový projekt je součástí aktivit “otevřené radnice” MČ Praha 10.

Aktuální k datu: 1. 9. 2023
Příští plánovaná aktualizace: zima/jaro 2024

V mapě snadno dohledáte významné připravované nebo probíhající stavební záměry v okolí vašeho bydliště. Jedná se o výčet aktuálně projednávaných záležitostí, které jsou schvalovány v tomto volebním období, ale v řadě případů jsou také významně ovlivněny rozhodováním předchozích vedení městské části.

Dále přinášíme stručný přehled s dalšími odkazy, jak se změny územního plánu nebo stavební záměry projednávají v úředním procesu. A návod, jak se do projednávání zapojit jako veřejnost, tedy aktivní občan, vlastních sousední nemovitosti, případně jako spolek k ochraně životního prostředí.

Role aktérů při povolování stavebních záměrů – změny a úpravy územního plánu hl. m. Prahy

Územní plánování, územní a metropolitní plán

Územní plán (ÚP) má za úkol vytvářet vhodné podmínky na území obce, tak aby byly zváženy a vyváženy nejrůznější relevantní veřejné zájmy. Vymezuje plochy, kde se může stavět, kde mohou stát stavby veřejně vybavenosti jako například školy a nemocnice a také vymezuje, které plochy zůstanou přírodními.

V Praze v současné době platí Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy schválený v roce 1999 s účinností od 1. 1. 2000. Tento územní plán je možné měnit tzv. změnami územního plánu, jejichž příjem je od 30. 9. 2019 zastaven, a to z důvodu pořizování nového tzv. Metropolitního územního plánu Prahy. Ten je nyní ve fázi zapracovávání připomínek ze společného jednání. 

Proces vzniku územního plánu či jeho změny je velmi podobný. Nejdříve je podán návrh na pořízení územního plánu (podává obec, v Praze je to hl. m. Praha) / návrh na změnu územního plánu (podává obec, městská část, vlastník pozemku, veřejnost prostřednictvím vlastníka či samosprávy).

Zapojení veřejnosti do připomínkování změn a pořizování plánovací dokumentace

Fáze pořizování územního plánu nebo změny či úpravy územního plánu:

 • podnět na změnu územního plánu
 • zadání změny územního plánu / zadání územního plánu
 • návrh změny územního plánu / návrh zadání územního plánu, proces vyjádření je rozdělen následovně:
  • Společné jednání – pouze u změn, které probíhají nezkráceným způsobem *
  • Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj (SEA) – pouze u významných změn *
  • Veřejné projednání – u všech změn*

Ke každé z fází podnětu, zadání a návrhu změny územního plánu se vyjadřují orgány obce, v případě Prahy se jedná o Výbor pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči Zastupitelstva hlavního města Prahy, Radu a Zastupitelstvo hlavního města, přičemž Zastupitelstvo má konečné rozhodnutí, kterým v případě schválení vydává změnu nebo územní plán. 

* K těmto fázím se mohou vyjádřit také městské části a veřejnost

Metropolitní územní plán

Pro území celé Prahy momentálně vzniká nový Metropolitní územní plán. Zpracovává ho Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), který zveřejnil první návrh v roce 2018. K němu se sešly desítky tisíc připomínek a námitek z městských částí i od občanů. Část z nich IPR zapracoval a upravený plán zveřejnil 26. dubna 2022 (najdete ho na webu IPRu). Nyní ho můžete opět připomínkovat ve fázi jeho tzv. veřejného projednání.

Metropolitní plán, který by měl být nejdříve v roce 2023 (ale spíše později) novým územním plánem hl. m. Prahy.

Proces změn současného a pořizování nového územního plánu je tedy poměrně složitý a vychází ze stavebního zákona.

Zájemcům pro bližší seznámení se všemi procesy a možnostmi zapojení jednotlivých aktérů (veřejnost, městské části, dotčené orgány státní správy) doporučujeme prostudovat přiložené odkazy.

Doporučené zdroje informací:

Role aktérů při povolování stavebních záměrů – proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Proces EIA

Velké záměry, tj. např. rozsáhlé stavby, silnice, průmyslové a těžební areály mají významný vliv na životní prostředí, a proto procházejí procesem posuzování vlivů na životní prostředí, tzv. EIA, který má za cíl objektivně a odborně zhodnotit dopad stavby na své okolí. Tento podklad je pak použit v návazných řízeních k záměru.

Procesu EIA podléhají zmíněné průmyslové stavby, dále zemědělské stavby, dopravní stavby a další, např. těžba nerostů, přehrady, skladové, průmyslové, obchodní či rekreační komplexy, zóny či areály, restrukturalizace pozemků a sídel, sjezdové či závodní tratě, krematoria a další. Záměry se dělí na ty, u nichž vždy probíhá posuzování EIA a ty, u kterých stanoví provedení EIA tzv. zjišťovací řízení.

Posuzování EIA vyhodnocuje přímé a nepřímé vlivy záměru na životní prostředí a hodnotí tak vlivy realizace, ale i neprovedení záměru. Posuzování zahrnuje vlivy na obyvatelstvo, veřejné zdraví, životní prostředí, ekosystémy, biodiverzitu, půdu, vodu, ovzduší, klima, krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní dědictví. Hodnocen je celý cyklus záměru od jeho přípravy až po jeho případnou likvidaci.

Veřejnost v procesu EIA

Fáze procesuMožnosti veřejnosti
Zveřejnění – MŽP / MHMP
Lhůty a detaily
Oznámení (popis záměru od realizátora)Právo na vyjádření k oznámeníNa internetu v informačním systému EIA, na úředních deskách dotčených samospráv a kraje (minimálně 15 dnů)Vyjádření je možné podat do 30 dnů od zveřejnění
Zjišťovací řízení (posouzení vlivů na životní prostředí, rozhodnutí o (ne)pořizování EIA, návrhy k oznámení)Právo se odvolat proti rozhodnutí o neposuzování záměru (právo na to má oznamovatel, spolek nebo jiná osoba soukromého práva splňující podmínky stanovené zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí)Rozhodnutí o neposuzování záměru v EIA je též vyvěšeno na úřední desceRozhodnutí je 15 dnů vyvěšeno na úřední desce, 15 dnem je doručeno a do dalších 15 dnů od doručení je možné podat odvolání (tzn. lhůta je 15 + 15 dnů), tj. 30 dnů od zveřejnění
Dokumentace (oznamovatel doplní dle závěrů zjišťovacího řízení a vyjádření)Právo na vyjádření
Právo na účast na veřejném jednání
Na internetu v informačním systému EIA, na úředních deskách dotčených samospráv a kraje (minimálně 15 dnů)Do 30 dnů od zveřejnění (od dne, co visí na úřední desce) dokumentace může každý zaslat vyjádření k dokumentaci.
Při odůvodněném nesouhlasném vyjádření je nařízeno veřejné projednání, které je oznámeno nejméně 5 pracovních dnů před jeho konáním). Veřejné projednání by se mělo konat nejpozději 30 dnů po uplynutí lhůty pro vyjádření k dokumentaci.
Posudek
(dokumentace je posuzována autorizovanou osobou)
Zajišťuje MŽP nebo MHMP (krajský úřad) na náklady oznamovatele. Posudek je zveřejňován společně se stanoviskem.
Stanovisko (na základě dokumentace, vyjádřeních, veřejného projednání a posudku vydává úřad)Zveřejnění na internetu a na úředních deskách dotčených samospráv a kraje *

* Spolek se následně může účastnit navazujících řízení (např. územního a stavebního, které po EIA následují), pokud svou účast oznámí do 30 dnů od oznámení zahájení navazujícího řízení (je nutné sledovat úřední desku obce, v jejímž správním území k záměru dochází/má dojít)

Etapizace procesu EIA:

Schéma etap procesu EIA včetně navazujícího řízení

Zdroj: http://www.uake.cz/ip2018/chapters/chapter7.php

Doporučené zdroje informací:

Role aktérů při povolování stavebních záměrů – územní (ÚŘ) a stavební řízení (SŘ)

Role samosprávy a státní správy v podmínkách hl. m. Prahy a MČ Praha 10

Hlavní město Praha je ve specifickém postavení, kdy je současně obcí i krajem. Dále se dělí na městské části. Samosprávnými celky tak jsou hl. m. Praha i jednotlivé městské části. IPR Praha je hlavním koncepčním pracovištěm hl. m. Prahy v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje, tvorby a správy města a zastupuje v územních řízeních hl. m. Prahu a jeho jménem se vyjadřuje ke stavebním záměrům. Soulad záměru s platnou územně plánovací dokumentací posuzuje Odbor územního rozvoje MHMP. Soulad záměru s Pražskými stavebními předpisy a vydávání jednotlivých rozhodnutí v povolovacích řízeních je v kompetenci stavebních úřadů příslušných městských částí Praha 1–22, které jednají v přenesené působnosti státní správy.

Na ÚMČ Praha 10 se koncepční práci v rámci předběžného vyjadřování ke stavbám a v povolovacích řízeních věnuje Kancelář hlavního architekta.

V politické rovině má gesce územního rozvoje a plánování své zastoupení v Radě Městské části (RMČ) i Radě hl. m. Prahy (RHMP). Na celopražské úrovni jde v současnosti o 1. náměstka primátora a v RMČ Praha 10 má aktuálně ve svěřené kompetenci strategický rozvoj a územní plán starostka a příslušný místostarosta gesci územního rozvoje. Jako svůj poradní orgán zřizuje RMČ Praha 10 také Komisi územního rozvoje Rady MČ P10.

Průběh a kompetence účastníků řízení při povolování stavebních záměrů:
Aktéři řízení / Krok řízeníRole státní správy
zastoupení stavebním úřadem
Role samosprávy
zastoupení – starostkou MČ P10, zastoupení primátorem hl. m. Prahy v kompetenci Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Role veřejnosti
zastoupení občany, v případě řízení s předchozím řízením EIA též veřejností a spolky, které se přihlásí jako účastníci řízení*
Zahájení řízeníNa žádost stavebníka zahajuje v tzv. přenesené působnosti stavební úřad, který je pověřen výkonem státní správy.Účastník řízení má právo podat námitky. MČ P10 je účastníkem řízení vždy, ovšem pouze v případě ÚR.
Při SŘ má MČ P10 stejná práva jako veřejnost.
Účastník řízení má právo podat námitky do ÚR i SŘ
na základě vlastnických práv k dotčeným a dále zpravidla sousedním pozemkům se stavbou.
Námitky k záměruStavební úřad organizuje povolovací proces v ÚŘ i SŘ, v důvodných případech může nařídit ústní jednání.Uplatnění námitek:
– do 15 dnů od oznámení/doručení** zahájení ÚŘ
– do 10 dnů od oznámení/doručení** zahájení SŘ – v případě realizace ústního jednání nejpozději do konce ústního jednání.
Uplatnění námitek:
– do 15 dnů od oznámení/doručení** zahájení ÚŘ
– do 10 dnů od oznámení/doručení** zahájení SŘ – v případě realizace ústního jednání nejpozději dokonce ústního jednání.
RozhodnutíStavební úřad vydává rozhodnutí o umístění stavby (ÚŘ)/nebo stavební povolení (SŘ).MČ P10 má právo se jako účastník řízení odvolat k MHMP.Účastník řízení má právo se odvolat k MHMP.
Odvolání proti rozhodnutíStavební úřad vypořádává případné nové projednání.MČ P10 má právo se odvolat do 15 dnů od oznámení/doručení** rozhodnutí.Účastník řízení má právo se odvolat do 15 dnů od oznámení/doručení** rozhodnutí.
ŽalobaStavební úřad je žalovanou stranou.Obec jako účastník řízení má právo podat správní žalobu.Účastník řízení má právo podat správní žalobu.
Zdroj: vlastní zpracování MČ Praha 10, 2021

*spolky byly úpravou stavebního zákona č. 186/2006 Sb. od roku 2018 z územních a stavebních řízení vyloučeny s výjimkou řízení, které navazují na EIA (tj. „velké záměry“ s posouzením jejich vlivů na životní prostředí dle zákona 100/2001 Sb.)

** oznámením se myslí vyvěšení na úřední desce MČ P10 ze strany stavebního úřadu – lhůta na vyjádření je 15/10 dnů ode dne následujícího po 15 dnu po vyvěšení na úřední desce (fakticky tak trvá 30/25 dnů) / doručením se myslí obeslání doručenkou účastníka řízení ze strany stavebního úřadu – lhůta na vyjádření je 15 dnů ode dne následujícího po převzetí zásilky (fakticky tak trvá 15/10 dnů)

Práva účastníků řízení souhrnně:

 • Být informován o zahájení řízení
 • Uplatnit námitku podjatosti úředníků
 • Nahlížet do spisu
 • Účastnit se ústního jednání, je-li nařízeno
 • Vyjádřit v řízení své stanovisko k věci, zejména námitky, a vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí
 • Navrhovat důkazy
 • Bránit se proti nečinnosti
 • Podat odvolání nebo jiný opravný prostředek
 • Podat správní žalobu, pokud je shledáno důvodné podezření na porušení zákona

Nejčastější typy povolovacích řízení ke stavebním záměrům:

 • Územní řízení
 • Stavební řízení
 • Společné územní a stavební řízení
 • Změna územního rozhodnutí
 • Řízení o dodatečném povolení stavby

Doporučené zdroje informací:

Používané zkratky

DPP = Dopravní podnik hl. m. Prahy
EIA = Posouzení vlivů na životní prostředí
HMP = Hlavní město Praha
IPR = Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
KÚR RMČ P10 = Komise územního rozvoje Rady MČ Praha 10
MČ P10 = Městská část Praha 10
MHMP = Magistrát hl. m. Prahy
RHMP = Rada hl. m. Prahy
RMČ P10 = Rada městské části Praha 10
ÚP = Územní plán hl. m. Prahy
VRÚ = Velké rozvojové území
VURM = Výbor pro územní plán, územní rozvoj a památkovou péči ZHMP
VŽPI ZMČ P10 = Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu Zastupitelstva MČ Praha 10
ZHMP = Zastupitelstvo hl. m. Prahy
ZMČ P10 = Zastupitelstvo městské části Praha 10

Zde nějaký návod jak použít záložky, název záložky je ilustrativný

Mapa vznikla s využitím dat IPR Praha a ©ArcČR, ARCDATA PRAHA, ZÚ, ČSÚ, 2016. Vlastní zpracování MČ Praha 10, 2020 – 2023.