9.4.2 Dovede městská část, případně statutární město rychle a účinně řešit situaci po přírodních katastrofách nebo průmyslových haváriích?

Je zpracován „Krizový plán MČ Praha 10“, který zpracovává Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy a schvaluje starostka městské části. Dále je zpracován „Povodňový plán MČ Praha 10“, který řeší oblast ochrany před povodněmi.

Na Úřadu MČ Praha 10 je zřízeno Oddělení bezpečnostního managementu, které řeší krizové řízení, havarijní plánování a obranné plánování.

Je zřízena Bezpečnostní rada a Krizový štáb MČ Praha 10, které jsou poradními a pracovními orgány starostky pro přípravu a řešení krizových situací. Dále je zřízena i Povodňová komise MČ Praha 10, která plní úkoly při ochraně před povodněmi.

Běžné mimořádné události (dopravní nehody, požáry, úniky nebezpečných látek a podobně) jsou řešeny příslušnými složkami „Integrovaného záchranného systému“.

Pracovníci oddělení bezpečnostního managementu a Rada MČ Praha 10 dostávají SMS zprávy od Operačního střediska Krizového štábu hl. m. Prahy ohledně nastalých mimořádných událostí na území MČ Praha 10 (v případě nutnosti jsou pracovníci městské části a členové Rady povoláni na místo).

MČ Praha 10 má pro nouzové ubytování osob zřízeny dva „krizové byty“ se základním vybavením (postele, stůl se židlemi, nádobí, koupelna, záchod, kuchyňská linka, vařič, mikrovlnná trouba) a 8 lůžky na ubytovně MČ. Městská část disponuje i materiálním vybavením pro řešení mimořádných událostí (povodňové pytle, násypky, vysoušeče, dodávkové automobily).

Opatření pro mimořádné události je popsáno zde. Zároveň je zpracován postup při evakuaci. V MČ Praha 10 také pravidelně zasedá Komise bezpečnostní a podporuje lokální integrovaný záchranný systém.

Během první a druhé vlny opatření ke COVID-19 zasedal pravidelně krizový štáb a bezpečnostní rada, jejíž součástí jsou i složky IZS. Dlouhodobá intenzivní činnost krizového štábu, jeho odborných pracovních skupin i práce celého úřadu ukázala, že MČ Praha 10 je schopna rychle a efektivně řešit jakékoliv nepředvídatelné situace. MČ ihned v květnu 2020 zřídila např. vlastní centrální telefonní linku pomoci, jejímž smyslem bylo propojovat nemohoucí osoby s dobrovolníky, kteří byli ochotni bezúplatně zajišťovat příslušným osobám nákupy, vyzvedávání léků, ev. i drobný úklid v domácnosti. Celkem obsluha linky zajistila ochranné prostředky, potraviny či léky cca 240 osobám, které se na linku dovolaly. Během jara 2021 pak sloužila jako konzultační bod pro osoby registrující se na očkování proti koronaviru.

Seznam pracovních skupin Krizového štábu:

 • pomoc potřebným (obsluha krizové linky)
 • ochranné pomůcky
 • provoz úřadu
 • zaměstnanci
 • komunikace
 • krizové řízení
 • sociální a zdravotní
 • školství
 • finance
 • bydlení
 • podnikatelé

 • očkování

Podrobně se daným tématem se zabývá  Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 (9. Praha 10 přátelská, 9.2 Bezpečné prostředí pro všechny skupiny obyvatel, 9.2.1 Zajišťovat pravidelné sdílení informací o problematických místech, 9.2.2 Spolupracovat na šíření osvěty v oblasti bezpečnosti a dbát na prevenci, 9.2.3 Podporovat složky integrovaného záchranného systému).