9.2.3 Došlo ke zvýšení počtu bezbariérových budov – zejména budov úřadů, škol, obchodů a zařízení poskytujících služby a veřejných prostranství (chodníky v místech přechodů, bezbariérová úprava parků apod.) v městské části? Pokud ne, jaký je postup v případě žádosti/stížnosti občana či sdružení na odstranění bariér ve veřejných budovách v městské části?

Jednou z dlouhodobých priorit MČ Praha 10 je odstraňování bariér, a to nejen stavebních, ale i smyslových, komunikačních, jazykových apod. 

Bezbariérovému pohybu se věnujeme Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 (4. Praha 10 mobilní, 4.2 Zklidňovat automobilovou dopravu, 4.2.2 Prosazovat úpravy dopravně nebezpečných a rizikových, 4.3.1 Vytvářet bezpečný a příjemný prostor pro pohyb pěších, 4.3.2 Informovat a vzdělávat veřejnost v oblasti udržitelné mobility a bezpečnosti v dopravě míst).

Projekty Prahy 10

Společně proti bariérám

Praha 10 v rámci komunitního plánování sociálních a návazných služeb již desátým rokem přijímá podněty občanů týkající se bariér, které jim komplikují každodenní život. Na zdravotním a sociální portálu je zveřejněna výzva pro občany, aby v případě, že se s bariérovým místem potýkají, toto nahlásili. Jedná se např. o vysoký obrubník, bariérový přechod, signalizaci na přechodu, chybějící zábradlí. Vždy se snažíme konkrétní podnět vyřešit. Pokud se jedná o bariéru, která nespadá do kompetence městské části, předáváme podnět kompetentním orgánům. MČ Praha 10 se podnětům občanů věnuje také na webu www.praha10.cz/strategie, kde se bariérovým překážkám intenzivně věnujeme. Stav řešení podnětu je možné sledovat zde: https://strategieprodesitku.cz/podnety/

Mapování bezbariérovosti/přístupnosti objektů na Praze 10

Městská část Praha 10 se v roce 2015 zapojila do projektu, jehož cílem je vytvoření mapy přístupnosti a bezbariérovosti objektů na území městské části Praha 10 pro osoby s tělesným postižením pohybujících se po území městské části. Mapování z důvodu zachování vysokého odborného standardu a využitelnosti pro celoměstskou mapu bylo provedeno profesionály znalými metodiku kategorizace přístupnosti objektů z Pražské organizace vozíčkářů.

Zmapované veřejné objekty byly zapracovány do interaktivní mapy, na kterou je umístěn link na internetových stránkách městské části Praha 10. Informace byly zpracovávány i formou strukturovaného textového popisu objektu. Do textu jsou zaznamenávány všechny klíčové údaje. Každý klient na základě přesných informací a s nejlepší znalostí vlastních možností a potřeb může rozhodnout, zda je schopen konkrétní objekt navštívit, případně jaké pomůcky či míru dopomoci bude třeba zajistit. MČ Praha 10 nemá přímou možnost odstraňování některých bariér ovlivnit. Veškeré úpravy provádí TSK hl. m. Prahy, který je správcem komunikací na celém území Prahy 10. MČ Praha 10, konkrétně Odbor dopravy a ochrany životního prostředí předkládá na TSK požadavky a je na investorovi (Magistrát hl. m. Prahy), kdy tyto práce budou provedeny. Samozřejmostí je, že všechny opravy splňují znaky bezbariérovosti (např. chodníky v místech přechodů).

MČ Praha 10 prostřednictvím Pražské organizace vozíčkářů ke dni 31. 12. 2018 zmapovala celkem 70 objektů. Výstupy z uvedeného mapování jsou průběžně předávány kompetentní organizaci, která může bariéry zohlednit při rekonstrukci, případně odstranit přímo a především jsou zaneseny do mapy zveřejněné na stránkách Pražské organizace vozíčkářů.

Do konce roku 2018 byly zmapovány objekty níže uvedených institucí a organizací (v některých případech se jednalo o více objektů):

 • Úřad MČ Praha 10,
 • PSSZ Praha 10,
 • Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.,
 • Komunitní centrum U Vršovického nádraží 30/30
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež K Botiči
 • Domov pro seniory Malešice, p. o.,
 • Domov pro seniory Zahradní Město, p. o.,
 • Česká pošta (6 poboček),
 • Policie ČR,

  • MO Vršovice (Přípotoční 300),
  • MO Zahradní Město (Jabloňová 3000),
  • MO Strašnice (V Zátočce 1),
 • Městská policie hl. m. Prahy:
 • Ředitelství OŘ MP Praha 10 (Počernická 634/95),
 • Okrsková služebna OŘ MP Praha 10 (Litevská 1282/1),
 • Okrsková služebna OŘ MP Praha 10 (Sedmidomky 462/14),
 • Okrsková služebna OŘ MP Praha 10 (V Korytech 8),
 • Dům Naděje Praha – Záběhlice – azylový dům,
 • Dům Naděje Praha – Vršovice – azylový dům,
 • Centrum sociálních služeb Praha – Azylový dům pro matky s dětmi,
 • Kino Pilotů,
 • Kulturní dům Barikádníků,
 • Vršovické divadlo MANA,
 • Poliklinika Malešice,
 • Strašnické divadlo (ul. Solidarity 1986/53),
 • FÚ pro hl. m. Prahu – Územní pracoviště pro Prahu 10,
 • Poliklinika Zahradní Město,
 • ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510,
 • ZŠ, Praha 10, Břečťanová 6/ 2919,
 • ZŠ, Praha 10, Gutova 39/1987,
 • ZŠ, Praha 10, Hostýnská 2/2100,
 • ZŠ, Praha 10, Jakutská 2/1210,
 • ZŠ, Praha 10, Kodaňská 16/658,
 • ZŠ, Praha 10, Nad Vodovodem 81/460,
 • ZŠ, Praha 10, Olešská 18/2222,
 • ZŠ, Praha 10, Švehlova 12/2900,
 • ZŠ, Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381,
 • ZŠ, Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950,
 • ZŠ, Praha 10, V Rybníčkách 31/1980,
 • ZŠ, Praha 10, Vladivostocká 6/1035,
 • MŠ Bajkalská 1534/19, Praha 10,
 • MŠ Benešovská 2291/28, Praha 10,
 • MŠ Hradešínská 1974/17, Praha 10,
 • MŠ Na Sychrově 941/10, Praha 10,
 • MŠ Hřibská 2102/1, Praha 10,
 • MŠ Kodaňská 989/14, Praha 10,
 • MŠ Magnitogorská 1430/14, Praha 10,
 • MŠ Omská 1354/6, Praha 10,
 • MŠ Jakutská 1210/2, Praha 10,
 • MŠ Mrštíkova 205/23, Praha 10,
 • MŠ Tolstého 1353/2a, Praha 10,
 • MŠ Útulná 2099/6, Praha 10,
 • MŠ U Roháčových kasáren 1215/14, Praha 10,
 • MŠ U Vršovického nádraží, Sámova 2a/1529, Praha 10,
 • MŠ Vladivostocká 1034/8, Praha 10.

Prostřednictvím občanů se MČ Praha 10 věnuje vyhledávání bariérových míst a snažíme se o jejich odstranění. Podílíme se na tvorbě webové mapy přístupnosti objektů.

Na základě dohody byly výsledky mapování vždy předány organizaci, které se mapování týkalo. Dále byly některé výstupy předány kompetentnímu odboru ÚMČ Praha 10, a to pro využití v případě stavebních úprav. Dovolujeme si připomenout, že výsledky byly zpracovány do interaktivní mapy a je možno přes tento „link“ uvedené údaje získat. Vzhledem k tomu, že nebyly zmapovány všechny veřejné objekty, tak nelze vyjádřit v %.  V rámci procesu KPSS shromažďuje OSO i podněty, které se týkají objektů, jež nespravuje městská část. ÚMČ se pak v mnoha případech obrací na kompetentní orgány.

Bezbariérové komunikace a přístupy do veřejných budov:

Technická správa komunikací hl. města Prahy (TSK, a.s.) spravuje na území MČ Praha 10 celkem 289 km pěších komunikací. V současnosti je 240 km bezbariérových (tedy 83%). Zároveň TSK a.s. spravuje na území MČ Praha 10 cca 10 142 cílových objektů (budov, zastávek a stanic MHD, přechodů pro chodce apod.). Celkem 108 vstupů má charakter bezbariérovosti (cca 59 %), 75 ks je vyhodnoceno jako bariérové (výsledné číslo je v součtu odlišné z důvodu vyššího počtu vstupů do některých cílových míst).