9.2.2 Monitoruje městská část rovný přístup obyvatel ke vzdělávání minimálně ve školách a školských zařízeních zřizovaných městskou částí?

MČ Praha 10 se řídí Koncepcí rozvoje školství městské části Praha 10 na období 2020-2025, (5. Zvyšování motivace dětí a žáků 5.2 Kvalitní vzdělávání pro všechny, podpora inkluzívního vzdělávání, 5.4 Podpora prevence) a Strategickým plánem udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 (7. Praha 10 vzdělaná, 7.2 Škola v centru dění, 7.2.1 Rozvoj žáků ve všech oblastech, podpora rovných příležitostí a inovativní vzdělávání).

Městská část zřizuje celkem 20 mateřských škola 13 škol základních. V mateřských školách je 3106 míst, v základních 7980 míst. I tak, dle Krátkodobého plánování kapacit MŠ a ZŠ je to do budoucna malý počet na pokrytí poptávky.  

Školské zařízení Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 68/1429, příspěvková organizace a školní jídelny, které jsou součástí mateřských škol umožňují stravování i dětem ze sociálně slabšího prostředí – stravování je možné uhradit z finančních prostředků Magistrátu hl. m. Prahy – v rámci každoročního projektu Operačního programu potravinové a materiální pomoci (OP PMP) s názvem „Školní obědy dostupné pro každé dítě“ a nebo z nadace Women for Women. Zapojení do projektu je však zcela na konkrétním řediteli příspěvkové organizace, který musí v případě OP PMP odhadovat počet dětí, které by pomoc potřebovali, odhadovat s velkým časovým předstihem.

V roce 2018 žádalo o podporu 12 škol pro 159 dětí, v roce 2019 pak 17 škol pro 198 dětí, pro rok 2020 žádalo 29 škol pro 266 dětí. Ne vždy jsou však finanční prostředky vyčerpány, a to z různých důvodů (žáci nedocházejí do školní jídelny nebo do školy, nesplní požadavky na možnost čerpat podporu apod.). I přes to však MČ motivuje školy k tomu, aby o OP PMP žádaly.

Asistentů pedagogů bylo v ZŠ cca 83 a v MŠ cca 20. Každá mateřská škola má navíc finanční prostředky na provozního asistenta – pro rok 2020 se jednalo cca o 4.600 tis. Kč. Provozní asistent má pracovní náplň dle potřeb školy, každopádně se jedná o nepedagogického pracovníka, který může být nápomocen řediteli nebo pedagogům a dětem. S osobou asistenta pedagoga se počítá i do roku 2021. O pomocníka v ZŠ, který bude moci vykonávat pedagogickou i nepedagogickou funkci ve škole je nyní pamatováno v návrhu rozpočtu na další rok 2021.

V ZŠ jsou k dispozici 6 přípravných tříd, pro školní rok 2020/2021 bude kapacitně postačovat pouze 5 otevřených – ZŠ Eden, ZŠ V Rybníčkách, ZŠ U Vršovického nádraží, ZŠ Olešská a ZŠ Břečťanová.

V MČ Praha 10 jsou i speciální školy, jejichž zřizovatel je HMP. ZŠ Práčská; MŠ, ZŠ a SŠ Chotouňská; ZŠ logopedická v Moskevské; ZŠ speciální Starostrašnická, které jsou s ostatními našimi školami i školami jiných zřizovatelů zapojeny do MAP II. Dále máme kontakt s DDM Praha 10 – Dům UM, Pod Strašnickou vinicí, Základní uměleckou školou v Bajkalské a Základní uměleckou školou v Olešské.

Bezbariérovost škol je s ohledem na jejich stáří velmi malá.

Dětem ze sociálně slabšího prostředí zajišťujeme se školami obědy zdarma, a to v rámci výzvy MHMP nebo organizace Women for women. MČ P-10 přispívá finančně na realizaci škol v přírodě základních škol v Horském hotelu, což jiná MČ nerealizuje v takové míře.

Jedna ze škol má zřízený nadační fond pro potřebné, každá ze škol má uskupení rodičů, které ze svých příspěvků podporuje „svou“ MŠ nebo ZŠ. Pro děti, které to na jaře potřebovaly, zapůjčily některé školy IT vybavení, některým nabídla IT MČ, a to prostřednictvím školy. Se stejným nasazením počítáme i v případě potřeby na podzim. Všem zřizovaným školám byla nabídnuta možnost zapojit se do výzvy MHMP „Fond solidarity“ a získat příspěvek na výlety, aktivity škol, školy v přírodě apod. za podmínek stanovených výzvou.

V rámci MAP II a jeho oblasti rovných příležitostí školy hledají příležitosti pro aktivity, které jiným umožní lepší přístup ke vzdělávání nebo k sociálním kontaktům.

Pandemický rod 2020

Oblast rovných příležitostí pro vzdělávání a bezpečnost dětí i zaměstnanců škol byla v roce 2020 jednou z priorit, a to s ohledem na pandemii koronaviru. V rámci spolupráce školních metodiků prevence a pedagogicko-psychologické poradny byla školám poskytnuta metodická a odborná podpora, a to i formou podpůrných metodických a didaktických dokumentů. Těch školy mohly využít při postupném zapojování žáků do výuky. Po dobu uzavření základních škol byly žákům a jejich zákonným zástupcům k dispozici školská poradenská pracoviště, která svou činnost nepřerušila. Stejně tak jejich práce pokračovala při postupném návratu žáků do škol. školy se věnovyly oblastem jako je např. dlouhodobý sociální distanc, organizační a režimová opatření související s přetrvávající epidemickou situací, zajišťování hodnocení dětí a žáků, zajištění zájmových aktivit a kroužků, sportovních aktivit apod., které jsou nejen primární prevencí nevhodného chování, kriminality a dalšího rizikového chování, ale i případných zdravotních a psychických potíží.

K dětem, které jsou nějakým způsobem znevýhodněné, přistupovaly školy individuálně i při zajišťování distanční výuky. Zapůjčovaly jim techniku, zajišťovaly internetové připojení, příp. po domluvě poskytovaly listinné učební materiály a úkoly.

MČ Praha 10 ve spolupráci s MAP II aktivně reagovala na návrat dětí a žáků do škol. Předpokladem bylo, že se u některých z nich může projevit předchozí výpadek v prezenčním vzdělávání, což by kladlo velké nároky na učitele. Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 10 s Centrem rodinné terapie Horizont, připravili projekt Psychohygiena pro školy. Cyklus webinářů a přednášek cílil na pedagogy a zákonné zástupce dětí, kteří mohli opětovné prezenční vzdělávání podpořit. První webinář byl určen pro pedagogy škol s přesahem pro rodiče dětí a žáků. Statická část, podpořená powerpointovou prezentací a dynamická část – diskuze s odborníky z Pedagogicko psychologické poradny pro Prahu 10, umožnily i sdílení zkušeností pedagogů s únavou vlastní i dětí a žáků. Účastníci webináře získali informace k motivaci dětí k práci, k výkonům, k pozitivnímu přístupu k činnostem, ale také diskutovali o hranicích konfliktů, vyhnutí se konfliktu, obranných mechanismech, stresu, pocitu viny, nátlaku okolí k pracovnímu nasazení apod. Další části projektu – semináře – měli za cíl vzájemné sdílení zkušeností v oblasti „Práce s pravidly“, budování bezpečného prostředí ve třídě, práce s pravidly třídy a vedení třídnické hodiny nebo proniknutí do efektivní motivace k učení, stylů učení včetně závěrů z posledních výzkumů.

Spolupráce škol v rámci MAP II a jeho projektů Ředitelské akademie a Učitel lídr navazují další aktivity k podpoře dětí a žáků. Od března 2020 jsou při setkáních pedagogů škol navíc sdíleny příklady dobré praxe, úskalí spojená s pandemií covid-19, distanční výukou, vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem nebo dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.