7.3.3 Iniciuje městská část – ať vlastním pořádáním nebo podporou jiných subjektů – pořádání osvětových akcí v oblasti udržitelného rozvoje? Pokud ano, jak jsou volena témata pro tuto osvětu?

MČ Praha 10 iniciuje pořádání osvětových akcí v oblasti udržitelného rozvoje jak vlastním pořádáním, tak i podporou externích subjektů. Témata pro tuto osvětu jsou volena shodou členů vedení, koordinátora MA21 a příslušných zaměstnanců ÚMČ Praha 10. Podporovány jsou jak aktivity v oblasti životního prostředí, tak i zdravotní, sociální, kulturní a také zajímavé aktivity komunitního charakteru. 

Příklady osvětových akcí:

  • Den Země v Malešicích  – MČ tuto akci podporuje propagací, záštitou i účastí
  • Ukliďme Česko – MČ tuto akci podporuje propagací, ale i vlastním přičiněním, protože je vedením úřadu umožněno věnovat jeden pracovní den úklidu Prahy 10 zaměstnanci úřadu
  • Národní sbírka potravin – MČ tuto akci podporuje ve spolupráci s TESCO a zapojuje se do ní prostřednictvím svých zaměstnanců
  • Dost bylo plastu – MČ se zapojila do této kampaně, jejíž cílem je mezi zaměstnanci úřadu, příspěvkovými organizacemi MČ a pořadateli veřejných akcí v Praze 10 působit na snižováni plastů.
  • Zažít město jinak – MČ akci podporuje finančně v rámci dotačního řízení, medializací i svojí účastí a pomoci organizátorům např. se zábory.

Témata jsou volena na základě diskuze v komisích Rady MČ Praha 10, např. Komisi pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21 , na základě potřeby zjištěné v rámci anket a dotazníků (záložka Ankety) nebo na diskuzních setkáních s občany (v roce 2019 převážně k připravovanému strategickému plánu a sběru podnětů občanů). Zároveň NNO realizují osvětu na základě zaměření své činnosti.