7.1.6 Jaká je spokojenost obyvatel městské části se vzdělávacími institucemi?

Spokojenost se velmi různí dle lokality v rámci MČ Praha 10. Nejnižší spokojenost je v oblastech, kde chybí školky a školy, či kde jsou nedostatečné kapacity. Městská část tuto situaci aktuálně řeší výstavbou nových školek v daných lokalitách a využíváním všech volných míst na základních školách. Co se týká úrovně škol, je situace poměrně vyrovnaná. Na MČ Praha 10 nemáme žádnou školu nabízející alternativní vzdělávání a tak se někdy dostává městské části ze strany občanů náznaků nespokojenosti. Také speciální školství, speciální třídy pro děti s některými vzdělávacími potřebami městská část neeviduje. Tuto skutečnost se ředitelé škol snaží řešit inkluzí.

Někdy je pro žáky a jejich rodiče umístění ve školském zařízení mimo jejich nejbližší okolí bydliště bráno jako nekomfortní. Avšak vzhledem k silným populačním ročníkům se městské části daří všechny žadatele mající trvalé bydliště v rámci Prahy 10 uspokojit.

Každá škola si provádí samostatné dotazníkové šetření ohledně spokojenosti a klimatu ve škole, odbor školství úřadu MČ Praha 10 tuto aktivitu nekoordinuje ani do ní nezasahuje. Nemá vliv ani na obsah a strukturu otázek. Výstupy si zpracovává každá škola sama a vedení škol je využívá v další práci při zkvalitňování klimatu ve třídách i v celé škole. Výsledky šetření nejsou veřejně a ani zřizovateli dostupné, slouží jen pro interní potřebu školy. 

Spokojenost obyvatel byla v roce 2019 sledována prostřednictvím indikátoru ECI Spokojenost obyvatel s místním společenstvím. Závěrečná zpráva je v příloze. 

V roce 2019  bylo okolo 30 stížností na školy, školská zařízení a Odbor školství. Rodičovská veřejnost má možnost využít diskuze při veřejných jednáních v rámci MA21, t.j. kulaté stoly, veřejná projednání, plánovací setkání a to hlavně při tvorbě Strategického plánu MČ Praha 10 v roce 2019.