7.1.5 Podporuje městská část (finančně, poskytnutím prostor, platformy apod., odborně) sítě učitelů a vychovatelů, kteří vzdělávají v oblasti udržitelného rozvoje? Pokud ne, podporuje toto statutární město?

MČ podpořila síťování učitelů v rámci realizace projektu „Místní akční plán Praha 10“ (dále MAP), který probíhal 2017–2018. Po ukončení projektu nadále probíhají společná výjezdní zasedání učitelů všech základních a mateřských škol. Na výjezdních zasedáních jsou pořádány vzdělávací semináře a také probíhá předávání zkušeností a dobré praxe. Cílem realizace těchto výjezdních zasedání je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků, vytvoření podmínek pro spolupráci a také rozvoj školské infrastruktury. Do MAP je zapojeno 46 škol z MČ Praha 10 a Praha 15 (z MČ Praha 15 pouze jedna škola, všechny ostatní z MČ Praha 10).

Vzdělávání a síťování učitelů a škol v rámci MAP bylo uskutečněno například v těchto oblastech:

 • Projekt Ředitelská akademie a Učitel lídr – předávání a sdílení nosných témat škol, témat aktuálně řešených nebo těch, ve kterých jsou školy výborné, mají zkušenost.
 • V oblasti vzdělávání dětí a žáků (rovné příležitosti, čtenářská a matematická gramotnost, inkluze, pohyb pro zdravý rozvoj dítěte, pohybový rozvoj dětí předškolního věku (specifika zdravotní, všestranný rozvoj, vhodné a nevhodné cviky, metodiky nácviku),
 • Badatelská výuka, matematika Hejného, inkluze v TV místo uvolňování z TV, Chytrý telefon ve výuce,
 • Výuka dějepisu zajímavě, čtenářské dílny, dílny psaní, edukavárny, inkluze, společná vzdělávání, vzdělávání žáků s odlišným ateřským jazykem (dále jen zkr. OMJ), Debrujáři, fyzika, přípravná třída, knihovna, čtenářský klub, učitelka na 1. st. ZŠ, virtuální učebna, hudební aktivity ZŠ, bubny, street art, badatelská metoda, Pasco, EVVO (My Day), Dramatická výchova
 • Výchovné poradenství, práce se žáky se SVP, řízení školy (možnost využití prvku agemanagementu (AG) v provozech škol, klima školy, využití historické vily pro potřeby MŠ, projekt „Chtěla bych být učitelkou v MŠ“, prevence sociálně – patologických jevů, začleňování a podpora dětí s odlišným mateřským jazykem českého jazyka pro děti s OMJ – OP PPR 49;
 • Genderová složení pedagogického kolektivu a vliv na výskyt konfliktů, řízení lidských zdrojů (stmelování kolektivu, FKSP, „leadership“), klima školy, prezentace stáží ve Finsku a na Maltě,
 • Inkluze a její úskalí v MŠ, čtenářská gramotnost v MŠ, plnění spotřebního koše z pohledu neoblíbených potravin, představení projektu Les ve školce a jeho návaznost na školy v přírodě, spotřební koš v MŠ a čerstvé potraviny, sportovní aktivity, školy v přírodě
 • ZŠ Brigádníků – Jak rozjet spolupráci učitelů navzájem – aneb Řešení problémů s výchovou či vzděláváním, když není na blízku odborník
 • MŠ Bajkalská – muzikoterapie, vedení školního sboru
 • E-Twinning, prezentace ze zahraničního výjezdu, Mezi námi – práce se seniory, hudební výchova, výtvarná výchova, EVVO (záhonky), vedení praxe studentů, organizace škol v přírodě, lyžařský výcvik, zdravotní cvičení + jóga pro děti, komunikace s rodiči, malý zahradník, zvířátka ve školce, Zdravá školka a mezinárodní kuchyně, Škola písničkou – propojení všech výchovně vzdělávacích oblastí pomocí hudby a autorských písní (netradiční pojetí choreografie, hudebních nástrojů), interaktivní tabule při práci s dětmi MŠ, harmoniky v MŠ, práce s dětmi v keramickém kroužku, mezigenerační spolupráce a setkávání, kroužek pro děti s OMJ, spolupráce s divadlem, muzikál v MŠ, keramika, výtvarná výchova
 • Školní dílna – jak na ni, formativní hodnocení, motivační hodnotící pohovory, personální rozvoj a motivace učitelů, HV – školní kapely, prezentace souboru,  autoevaluace školy, kodex učitele, Ekoškola, spolupráce s PPP + ŠPP, Školní časopis, komunikace s problematickým rodičem.
Projekt MAP II

Základním cílem projektu je pokračování v rozvoji kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let na správním území městské části Praha 10 zahrnující včasnou péči, předškolní a základní vzdělávání, zájmové a neformální vzdělávání ve shodě se všemi místními klíčovými aktéry a vytvořit tak MAP II Praha 10. Projekt se věnuje naplňování konkrétních priorit a opatření aktuálního místního akčního plánu Prahy 10 zahrnující také území MČ Praha Dolní Počernice. Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj spolupráce všech aktérů v oblasti vzdělávání, udržení společného setkávání, sdílení dobrých praxí, spolupráce škol všech stupňů. Dále pak na podporu meziodborové spolupráce, zajištění materiálních podmínek předškolního, základního školního, neformálního a zájmového vzdělávání a profesní rozvoj pedagogů a dalších pracovníků škol, zvyšování kvality vzdělávání, rozvoj inkluzivního vzdělávání, propojení MAP a plánu sociálních služeb a prohloubení vazby na „Krajský akční plán hl. m. Prahy“.

Žádné didaktické pomůcky ani indikátory měření městská část školám neposkytuje. Avšak zprostředkovává kvalitní nabídku ředitelům škol.

Veškeré informace k projektu MAP od roku 2017 do roku 2023. 

Magistrát hl. m. Praha podporuje např. sítě M.R.K.E.V. v našich školách formou konferencí, vzděláváním pedagogů, semináři, info servisem.  Pedagogové zajišťující vzdělávání dětí s OMJ mají od Magistrátu hl. m. Praha zajištěn infoservis, školní metodici prevence také infoservis. MČ Praha 10 poskytuje na základě potřeb škol finanční podporu na tyto vzdělávací aktivity a síťování. K síťování dochází na pravidelných poradách ředitelů škol.