7.1.2 Existuje ve školách a školských zařízeních systém vyhodnocování vzdělávání pro udržitelný rozvoj, který je dále odborně monitorován a vyhodnocován městskou částí (městská část zajišťuje odborně pravidelnou evaluaci VUR)?

MČ Praha 10 nemá zaveden systém hodnocení vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách. Monitoring lze provést z výročních zpráv, vzdělávacích programů a akčního plánu jednotlivých škol. Informace o vyhodnocování vzdělávání pro udržitelný rozvoj je zachycena ve školních vzdělávacích programech, výročních zprávách, zprávách z České školní inspekce apod. 

Výroční zprávy o činnosti základních škol jsou zpracovány dle platné legislativy, která ovšem neukládá monitorovat a vyhodnocovat vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Výroční zprávy škol tvoří podklady pro celkovou výroční zprávu. V rámci celkové výroční zprávy za oblast předškolního a školního vzdělávání v Praze 10 je hodnocena environmentální výchova v mateřských a základních školách. 

Oblast environmentální výchovy je součástí školních vzdělávacích programů jednotlivých škol. Základním vodítkem je pochopení souvislostí životního prostředí a života člověka. Děti si na základě vlastních zkušeností osvojují pravidla chování ve společnosti lidí a přírody. Jsou vedeny k pochopení a respektování souvislostí mezi životním prostředím, péčí o ně a zdravým životním stylem v návaznosti na zdraví člověka.

Školy spolupracují s neziskovými organizacemi, které se zaměřují na ekologii, přírodní prostředí a jeho udržitelnost, anebo se zapojují do samostatných programů.