7.1.1 Existuje podpora (finanční, materiální, odborná) vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních prosazující tento typ vzdělávání nad rámec minimálních povinností daných v současnosti platnými standardy vzdělávání (Rámcové vzdělávací programy, event. dosud platné části standardů vzdělávání pro ZŠ, SŠ, SOU a gymnázia)?

Městská část Praha 10 pravidelně se školami komunikuje a spolupracuje. Komunikaci zajišťuje prostřednictvím zaměstnanců z Odboru školství, Oddělení strategického rozvoje a participace Odboru ekonomického a Odboru sociálního. Všechny základní a mateřské školy byly již podruhé zapojeny do tvorby „Místního akčního plánu vzdělávání“.

Praha 10 je zřizovatelem 13 základních škol a 23 mateřských škol s několika detašovanými pracovišti. V současnosti je dokončena výstavba nové mateřské školy s kapacitou přes 100 dětí. Městská část podporuje přípravné ročníky na školách, integraci cizinců tím, že podporuje aktivity za účelem zlepšování vzájemných vztahů cizinců a majoritní společnosti, dále má na svém území mateřskou a základní školu zaměřenou na logopedii. Ve spolupráci s Odborem sociálním jsou zmapované a vyhodnocené ty objekty školských zařízení, které mohou nabídnout celkovou nebo částečnou bezbarierovost.

Městská část se podílí na vzdělávání k udržitelnému rozvoji, které je podpořeno realizací projektů financovaných z dotací EU a spoluúčastí MČ Praha 10. 

 • MČ  Praha 10 spolufinancuje 5 % MAP II. 
 • V rámci Operačního programu Praha – pól růstu (dále jen zkr. OP PPR) – výzva č. 20 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol, 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání., 37 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II, 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem.
 • Národní program Životní prostředí (NPŽP) – výzva č. 7/2019: Přírodní zahrady – rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních.
 • MHMP – Opatření č. 7: Otevírání hřišť provozovaných základními školami zřizovanými městskými částmi za účelem mimoškolních aktivit pro širokou veřejnost.
 • https://www.praha10.cz/mestska-cast/skolstvi/eu-dotace

V rámci přímé podpory akcí na podporu VUR školy mohou využívat finanční prostředky z ÚZ (tzv. účelový znak) na rozvoj školy z rozpočtu MČ Praha 10, což je v kompetenci ředitelů škol. Školy využívají finance na tyto aktivity, např.  Parazoo Vlašim, skanzen Přerov n. Lab., Soběhrdy, Toulcův dvůr, Ekocentrum Niclus, Svíčkárna Šestajovice a na nákupu tohoto materiálu, např. lisy na plastové lahve, kontejnery na tříděný odpad, koše na třídění ve třídách. Zároveň využívají finance na další vzdělávání pedagogických pracovníků (tzv. DVPP) dle dostupných nabídek. MČ Praha 10 zajistila instalaci měřičů CO2 v ZŠ Eden, v MŠ podporuje MČ instalaci hmyzích domků na školních zahradách, zřizování bylinkových záhonků, pítek pro ptáky, instalaci meteostanic.

Dokumenty k MAP MČ Praha 10 https://sites.google.com/view/map-praha-10/dokumenty/map-ii?authuser=0 

Koncept vzdělávání pro udržitelný rozvoj mohou v návaznosti na rámcové vzdělávací programy využít mateřské a základní školy. Tematicky mohou zůstat u osvědčených oblastí, které mohou doplnit o ekonomickou, sociální a environmentální perspektivu tam, kde se taková souvislost nabízí. Metodicky je důležité propojit výuku s reálným děním, což zdůrazňuje zejména metoda místně zakotveného a situačního učení, které jsou typické pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj je často realizováno formou projektů, kde lze uplatnit i další metodické přístupy. 

Příklady projektů pro podporu situačního učení a vztahu žáků k místu, kde bydlí nebo se vzdělávají

 • ZŠ Eden realizovala v roce 2019 natáčení k výročí Sametové revoluce ve venkovním prostoru MČ Praha 10
 • žáci a děti škol k výročí republiky sázeli stromy a realizovali doprovodné programy v okolí škol
 • některé školy – např. ZŠ U Roháčových kasáren kas. (i další) realizovala projekt s Českou spořitelnou k finanční gramotnosti přímo v prostorách banky. Prostory MŠ využívají školy k veřejným vystoupením – divadlo Mana, kostel na Čechově nám. apod.
 • Školy se mohou zapojit do participativního rozpočtu MČ Praha 10–  MOJE STOPA, který umožňuje žákům, rodičům i pedagogům podílet se na udržitelném rozvoji Prahy 10
 • Některé školy se účastní kulturních, pietních akcí (památník Smutné jaro před Strašnickým hřbitovem, Makuchova Lávka).
 • Příběhy našich sousedůzúčastnilo se několik škol.

Finanční podpora pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji existuje prostřednictvím dotačního programu, který je každý rok vypisován mimo jiné i v oblasti Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj. V roce 2019  bylo poskytnuto 400 tisíc pro 7 projektů. 

Rozvoji žáků v různých oblastech se také věnuje Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 převážně v oblasti Vzdělávání a výchova, Globální odpovědnost a podpora osvěty v oblasti Životní prostředí, Udržitelná spotřeba a výroba, Doprava, Zdraví, Sociální prostředí, viz příloha. 

Zapojení škol do soutěží a vzdělávacích programů v oblasti VUR:

Ve šk. roce 2020/2021 je v plánu založení žákovského zastupitelstva ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Prahy 10 – DŮM UM, jehož cílem bude zapojovat mládež do udržitelného rozvoje Prahy 10. 

V rámci MAP je podporován osobnostní rozvoj pedagogů vedením škol, t.j. sdílení, síťování a předávání informací – o projektovém učení, zážitkové pedagogice, místně zakotveném učením (informace o místě kde žáci žijí), škola jako prostor k UR – třídění a recyklování odpadu. 

Magistrát hl. m. Prahy jako zřizovatel středních škol, podporuje v rámci projektu IKAP např. vytváření polytechnických hnízd, která mohou využívat i žáci ZŠ – např. SŠ Na Třebešíně. Žáci se tak vzdělávají v oblasti různých řemesel a možnosti jejich uplatnění na trhu práce – Polytechbus.

V základních školách V Rybníčkách, Jakutská, Eden, Olešská, U Roháčových kasáren působí koordinátoři EVVO, kteří absolvovali specializační studium pro školní koordinátory. Účastnický poplatek školy hradí z rozpočtu školy, který jim přiděluje MČ Praha 10. Všechny MŠ a ZŠ Švehlova mají koordinátory EVVO bez absolvování specializačního studia.

Žáci škol se účastní soutěží, např. soutěž o nejlepší Ekokodex, fotosoutěž o nejhezčí lípu v Praze 10, Papír za papír – sběr za recyklovaný papír. Pražský pramen – ZŠ Jakutská, Nad Vodovodem, V Rybníčkách, Karla Čapka, Břečťanová, Gutova. MČ Bajkalská a MŠ Vladivostocká jsou zapojeny  v projektu M.R.K.E.V.